Zieke leerlingen

vrijdag 14 augustus

Wanneer een leerling ziek is moet dit direct aan de school gemeld worden. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte en onze mogelijkheden, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent

Lees verder

Het CJG Lelystad

vrijdag 14 augustus

Het CJG biedt op basisschool De Vuurtoren het inloopspreekuur. Hier kunt u alle vragen stellen wat betreft het opvoeden en opgroeien van uw kind(eren). U kunt zonder afspraak terecht bij een jeugdverpleegkundige van de GGD Flevoland. Er hangen lijsten op school waarop de data van deze inloopspreekuren staan.

Verder concentreert de zorg zich op

vrijdag 14 augustus

NT2 voor leerlingen die de Nederlandse taal niet beheersen; Extra ondersteuning aan leerlingen met ontwikkelingsperspectieven; Groepsbezoeken van de IB-er, coördinatoren, de directie en collegiale consultaties; OGW-gesprekken (leerkracht/IB-er/directie/pedagogisch medewerker over de groep en individuele leerlingen); Structureel overleg met het CJG; Het coachen van leerkrachten.

Kinderen met gedragsmoeilijkheden

vrijdag 14 augustus

Het aantal kinderen met gedragsproblemen neemt toe. Er wordt steeds meer in een vroeger stadium door specialisten onderzocht waardoor een kind gedragsproblemen heeft. Bij ons op school maken wij gebruik van de hulp van Janneke, de pedagogisch medewerker van Sterk in de Klas. Ook verwijzen wij ouders met hun kind naar onderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn

Lees verder

Begaafde kinderen

vrijdag 14 augustus

Er is een onderscheid tussen begaafd en hoogbegaafd. We spreken van begaafdheid bij een IQ van 115-125 en vanaf 125 spreken we van hoogbegaafdheid. Dit kan alleen vastgesteld worden door een officiële IQ-test. Hoogbegaafde kinderen hebben naast een hoge intelligentie het vermogen op creatieve wijze met vraagstukken om te gaan en zijn in staat om

Lees verder

Hoe is de zorg georganiseerd.

vrijdag 14 augustus

Zorg voor de leerlingen is op onze school al langer een normale zaak. Onze zorg is echter meer dan het bekijken of een kind bij een bepaalde ontwikkeling of bij een bepaald leervak niet mee kan komen. Twee maal per jaar worden door de hele school heen methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. De resultaten daarvan worden geanalyseerd

Lees verder

Verwijsbeleid van onze school

vrijdag 14 augustus

Ondanks alle inspanningen om uw kind adequaat op te vangen en te begeleiden, kan het voorkomen dat de onderwijsbehoefte van uw kind zo specifiek is, dat onze school niet in staat is om uw kind die zorg te geven die het nodig heeft. Het advies kan dan zijn dat het beter voor uw kind is

Lees verder

Het Onderwijsloket

vrijdag 14 augustus

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft gaan onze intern begeleider en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om samen met u te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat geregeld kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter

Lees verder

Zorgverbreding

vrijdag 14 augustus

Zorgverbreding is een systeem om leerlingen nauwkeurig in hun ontwikkeling te volgen. Dit systeem omvat een evenwichtig toetsenaanbod en vaststaande tijdstippen waarop toetsen gemaakt worden. De uitslagen worden zowel op de computer als in een dossier bewaard. Het systeem wordt door het hele team gedragen en uitgevoerd. De groepsleerkracht is primair verantwoordelijk voor alle leerlingen.

Lees verder