Wie werken er in de school en wat doen zij?

vrijdag 14 augustus

De directie Zoals al eerder is vermeld is Yvonne Verver directeur van De Vuurtoren. Leerkrachten Groep Dag leerkracht Doorstroomgroep Maandag en woensdag Sharon 1 / 2 a Maandag t/m woensdag Shaamly Donderdag en vrijdag Gerda 1 / 2 b Maandag t/m woensdag Melodie Donderdag en vrijdag Sharon 3 Maandag t/m vrijdag Jolanda Dinsdag t/m donderdag

Lees verder

Opvang van nieuwe leerlingen

vrijdag 14 augustus

Oriënterend gesprek Ouders die toekomstige 4 jarigen willen komen inschrijven worden in de gelegenheid gesteld een gesprek te voeren met de directie en met de toekomstige groepsleerkracht. Verder kunnen de ouders een kijkje nemen binnen de school tijdens de lesuren. De ouders krijgen tevens informatie middels de schoolgids. Na aanmelding (zie regels aanmelding hieronder) wanneer

Lees verder

De organisatie en inhoud van het onderwijs

vrijdag 14 augustus

Inleiding We werken op onze school met moderne programma’s en methoden. Ook de afgelopen jaren hebben we een aantal nieuwe methoden aangeschaft en geïmplementeerd. Het leerstofaanbod op onze school bereidt de leerlingen goed voor en is dekkend voor de kerndoelen. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn en komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen. De

Lees verder

De kwaliteit van ons onderwijs

vrijdag 14 augustus

De doelen van kwaliteitszorg De doelen van onze kwaliteitszorg zijn; • Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alle componenten binnen de school, zowel wat betreft de proceskant (organisatiegebieden als leiderschap, personeelsmanagement, beleidsvorming, middelen, processen, alsook de productkant (resultaatgebieden als waardering door doelgroepen, leeropbrengsten, uitstroomcijfers en bedrijfsresultaten; • Ervoor zorgen dat goede kwaliteit behouden

Lees verder

De zorg voor kwaliteit

vrijdag 14 augustus

Inleiding Het gaat er om dat uw kind goed onderwijs krijgt. Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op onze school. Het is ons streven dat alle kinderen terechtkomen op die plek in het voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten. Om onze kwaliteit in kaart te brengen maken

Lees verder

Doelstellingen

vrijdag 14 augustus

Algemene doelstelling Het onderwijs op De Vuurtoren richt zich op: • de emotionele ontwikkeling; • de cognitieve ontwikkeling; • het ontwikkelen van creativiteit; • het verwerven van sociale vaardigheden; • het verwerven van lichamelijke vaardigheden; • het verwerven van culturele vaardigheden; • de ontwikkeling van waarden en normen; • respect voor een ieders (levensbeschouwelijke) achtergrond.

Lees verder

Visie en missie van de school

vrijdag 14 augustus

Visie van de school De Vuurtoren biedt in en rondom het kindcentrum Zuiderzee een veilige omgeving waarin iedereen zich prettig voelt, kennis en vaardigheden opdoet, continu verbetert, ervaringen deelt en plezier mag hebben. Hier leer je om te gaan met verschillen, met de ander en met elkaar waardoor iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. We

Lees verder

Algemene uitgangspunten

vrijdag 14 augustus

Basisschool In de Wet Primair Onderwijs is vastgesteld waaraan onze school moet voldoen, te weten: • De school heeft een doorgaande pedagogische en didactische lijn; • De leerstofinhoud voldoet aan het principe van doorgaande leerlijnen, de kerndoelen/referentie niveaus die door het ministerie van onderwijs beschreven zijn; • Het omgaan met de verschillen tussen kinderen behoort

Lees verder

Waar de school voor staat

vrijdag 14 augustus

Op De Vuurtoren bieden wij kinderen onderwijs waarmee zij een basis aangereikt krijgen voor het functioneren in de maatschappij zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen die, als vanzelfsprekend, verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gedrag, hun leerproces en daaruit voortvloeiend hun werk en de omgang met anderen en daarbij in staat zijn samen te

Lees verder