Visie

Motto

Samen leren voor nu en later

Visie

Op de Vuurtoren bieden we je een veilige omgeving, waarin je je prettig voelt, zodat je kennis en vaardigheden op kunt doen, je elke dag een beetje beter kunt worden, je ervaringen deelt en plezier mag hebben. Bij ons leer je uit te gaan van verschillen, om te gaan met de ander en met elkaar waardoor iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. We stimuleren je om voor jezelf en je omgeving te zorgen. Ook leren we je om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag.

Op De Vuurtoren zorgen we samen voor een fijne  leeromgeving waarin ervaringsgericht- en betekenisvol werken centraal staan. We zorgen ervoor dat je steeds meer verantwoordelijk wordt voor je eigen leerproces waarbij je gebruik kunt maken van elkaars kwaliteiten en talenten. We helpen je door te zetten ook wanneer het moeilijk is. Wij inspireren je om nieuwsgierig te zijn en dagen je uit lef te tonen daar waar het gaat om nieuwe uitdagingen aan te pakken.

Als je na acht jaar onze school verlaat, heb jij ontdekt wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Je kunt verwoorden waar je voor staat en wat je belangrijk vindt. We werken doelbewust aan kwaliteit, groei van resultaten en bieden duidelijke structuren, rust, respect, betrokkenheid en veiligheid. Ons onderwijs is zo ingericht dat wij zo goed mogelijk tegemoet komen aan jouw onderwijsbehoeften.

Wat betreft leren, onderwijs en opvoeding betekent dit dat:

 • Wij daar waar mogelijk aansluiten op onderwijsbehoeften en capaciteiten van de leerlingen;
 • Het onderwijsleerproces op onze school zo ingericht wordt dat de kinderen doorgaans binnen acht jaar een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen;
 • Wij kinderen leren om op een respectvolle manier om te gaan met personen en materialen;
 • Het basisonderwijs een goed vervolg is op de peuterspeelzaal en een goede voorloper op het voortgezet onderwijs;
 • Wij de impact van ons lesgeven het liefst formatief zullen evalueren;
 • Wij leerlingen en ouders mede verantwoordelijk maken voor het onderwijsleerproces;
 • Wij de ontwikkelingen van individuele leerlingen, groepen en de hele school middels het LOVS nauwkeurig zullen volgen, de opbrengsten zullen analyseren, ons onderwijs zullen evalueren en hierop zullen anticiperen (analyses-groepsplannen-weekplanning-dagplanning passend bij de onderwijsbehoeften);
 • Wij ontwikkelingsperspectieven met individuele doelen schrijven voor wie dit nodig heeft. (deze plannen worden besproken en geëvalueerd met ouders en leerlingen en indien nodig aangevuld)
 • Wij werken aan zichtbaar lerende leerlingen middels het werken aan doelen m.b.v. succescriteria en het voeren van feedbackgesprekken en samen leren;
 • Wij aandacht hebben voor de 21 e eeuwse vaardigheden, executieve functies en de taxonomie van Bloom;
 • Wij naast het reguliere aanbod een aanvullend aanbod kennen voor in ieder geval de leerlingen van groep 5 t/m 8;
 • Wij de zaakvakken thematisch gaan aanbieden;
 • Onze school het kind verschillende vormen van leren aanbiedt zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen.