Visie en missie/plan on a page

Motto

Samen bouwen aan een kansrijke toekomst

Visie

De Vuurtoren biedt in en rondom het kindcentrum Zuiderzee een veilige omgeving waarin iedereen zich prettig voelt, kennis en vaardigheden opdoet, continu verbetert, ervaringen deelt en plezier mag hebben. Hier leer je om te gaan met verschillen, met de ander en met elkaar waardoor iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

We zijn in staat om voor ons zelf en de omgeving te zorgen en nemen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag. Op De Vuurtoren leer je mede verantwoordelijk te zijn voor je eigen leerproces daarbij gebruikmakend van elkaars kwaliteiten en talenten en zet je door ook wanneer het moeilijk is. Wij zijn nieuwsgierig en niet bang om iets nieuws aan te pakken. Als leerlingen na acht jaar onze school verlaten, hebben ze ontdekt wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Ze kunnen verwoorden waar ze voor staan en wat ze belangrijk vinden. We werken doelbewust aan kwaliteit, goede resultaten en bieden duidelijke structuren, rust, respect, betrokkenheid en veiligheid. Ons onderwijs zo is ingericht dat wij zo goed mogelijk voldoen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Waarden

Veiligheid:

We (leerlingen, ouders en leerkrachten) bieden een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt;

Respect:

We (leerlingen, ouders en leerkrachten) zorgen voor een goede sfeer. Uitgangspunt is een goede onderlinge relatie gebaseerd op respect voor elkaar, elkaars eigendom en vertrouwen in elkaar;

Verantwoordelijkheid:

We (leerlingen, ouders en leerkrachten) voelen ons verantwoordelijk voor elkaar, voor het onderwijs dat gegeven wordt en voor de (leer)resultaten;

Doorzettingsvermogen:

We (leerlingen, ouders en leerkrachten) geven niet snel op en gaan door tot we ons doel hebben bereikt.

Missie

De Vuurtoren is een openbare basisschool, waar met hart voor kinderen gewerkt wordt aan het doel van onze school: ”goed onderwijs voor alle kinderen”.

Kernelementen (in de aanpak) van onze school waar wij naar streven, zijn:

 • Bieden van duidelijke structuren;
 • Educatief partnerschap (het verstevigen van de samenwerking met ouders en de betrokkenheid van ouders);
 • Een veilige sfeer, respect en aandacht voor ieders eigenheid, wederzijds vertrouwen (zowel naar kinderen, ouders als collega’s);
 • Zorg op maat voor leerlingen met een daarbij passend up-to-date leerlingvolgsysteem;
 • Veel aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling;
 • Kinderen die worden uitgedaagd om tot optimale prestaties te komen, rekening houdend met de eigen mogelijkheden en kwaliteiten;
 • Een verzorgde school en omgeving;
 • Een team dat bereid is “up-to-date” te blijven en het beste uit zich zelf, elkaar en de kinderen te halen.

Organisatiefilosofie

 • We denken in het belang van kinderen en ouders;
 • We hebben de focus op de kwaliteit van het primaire proces;
 • We werken samen aan een doorgaande lijn van continu verbeteren;
 • We beschouwen de directeur als integraal verantwoordelijk voor de school/organisatie;
 • We zien de leraar als eigenaar van het onderwijsleerproces in zijn groep;
 • We zien betrokken ouders en leerlingen.