SchOOLwiki

zoekopdracht

Zorgverbreding

Zorgverbreding is een systeem om leerlingen nauwkeurig in hun ontwikkeling te volgen.

Dit systeem omvat een evenwichtig toetsenaanbod en vaststaande tijdstippen waarop toetsen gemaakt worden. De uitslagen worden zowel op de computer als in een dossier bewaard. Het systeem wordt door het hele team gedragen en uitgevoerd. De groepsleerkracht is primair verantwoordelijk voor alle leerlingen. De groepsleerkracht analyseert de resultaten en stelt vast welke actie vervolgens ondernomen moet worden. De intern begeleider coördineert het traject. Zorg voor de leerlingen is sinds lange tijd lang een normale zaak bij ons op school. Wij bieden kinderen met leerproblemen een veilige plek. Onze zorg is echter meer dan het bekijken of een kind bij een bepaalde ontwikkeling of leervak niet mee kan komen. Er zijn kinderen die werkhoudingproblemen hebben, kinderen die sociaal- emotionele problemen hebben, kinderen die hun werk niet zelfstandig kunnen plannen, weer anderen kunnen niet goed met medeleerlingen omgaan of er zijn kinderen die meer aan kunnen dan hetgeen hen wordt aangeboden. Mocht een kind extra zorg nodig hebben dan neemt de leerkracht contact op met de ouders om hierover te praten. In dit gesprek bekijken ouders en school samen welke zorg nodig is. De afspraken worden op papier gezet in een handelingsplan en de leerkracht onderhoudt het contact met de ouders om deze op de hoogte te houden van het afgesproken traject. Het handelingsplan wordt na evaluatie bewaard in het dossier van de leerling. De leerkracht zal door middel van verlengde instructie uw kind ondersteunen. Deze begeleiding is vaak voor een korte periode en aan de hand van de resultaten kan er besloten worden tot het afronden van de extra begeleiding. Het kan echter ook zijn dat de problematiek groter is en de leerkracht handelingsverlegen is. In dat geval wordt de IB-er ingeschakeld om het probleem verder in kaart te brengen. Dan wordt er een specifieker begeleidingstraject opgesteld waarin beschreven staat welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en hoe daarop geanticipeerd moet worden. Mocht na deze intensieve begeleidingsperiode blijken dat er meer expertise nodig is om de leerling zo optimaal mogelijk te begeleiden dan worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek waarin de zorg kenbaar gemaakt wordt. Samen met de ouders wordt dan het vervolgtraject besproken. Dit vervolgtraject wordt gecoördineerd door de IB-er.