SchOOLwiki

zoekopdracht

Wie werken er in de school en wat doen zij?

De directie

Zoals al eerder is vermeld is Yvonne Verver directeur van De Vuurtoren.

Leerkrachten
Groep Dag leerkracht

Doorstroomgroep Maandag en woensdag Sharon

1 / 2 a Maandag t/m woensdag Shaamly
Donderdag en vrijdag Gerda

1 / 2 b Maandag t/m woensdag Melodie
Donderdag en vrijdag Sharon

3 Maandag t/m vrijdag Jolanda
Dinsdag t/m donderdag Zoë

4 Maandagt/m vrijdag Lizette

5 Maandag t/m vrijdag Angela

6 Maandag t/m vrijdag Laura

7 Maandag, dinsdag en donderdag Lisette
Woensdag en vrijdag Bianca

8 Maandag t/m vrijdag Petra

RT Maandag Bianca en Zoë
Dinsdag Sharon

Vervanging coördinatoren Donderdag Shaamly

Bij de groepsindeling in de twee groepen 1/2 a en b wordt rekening gehouden met:

• Verdeling jongens en meisjes;
• De verdeling van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun gedrag en/of in het leren;
• Verdeling broertjes en zusjes;
• De getalsmatige grootte van de groep.

In de kleuterbouw en onderbouw streven wij naar groepen van rond de 25 leerlingen. Bij de kleutergroepen kan het zijn dat aan het eind van het schooljaar de groep iets groter is dan wij zouden willen. Na de zomervakantie zullen de groepen 1 en 2 weer wat kleiner zijn. Dit heeft te maken met de instroom en de doorstroom van de leerlingen. In de midden- en bovenbouw streven wij naar 28 leerlingen per groep.

Vakleerkracht gymnastiek

Remon is onze vakleerkracht gymnastiek. Hij verzorgt de gymlessen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Iedere groep heeft twee keer per week gymles van onze vakleerkracht.

IB-er (Intern Begeleider)

Anita verzorgt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag de IB taken en stuurt dan ook de RT taken aan. De RT taken (pre teaching, re teaching, inoefenen en verbeteren van werk) voor de groepen 1 t/m 8 vinden zoveel mogelijk plaats in de groep a.d.h.v. groepsplannen.

Onderwijsassistenten

Bij ons op school is Sylvia werkzaam als onderwijsassistente. Zij ondersteunt daar waar nodig leerkrachten met het onderwijs aan onze leerlingen. Sylvia wordt ingezet in groep 1 en 2.

Zoals u weet is juf Ike langdurig ziek. Zij wordt dit schooljaar vervangen door Zoë een voor de Vuurtoren bekend gezicht. Zoë geeft leerlingen die dat nodig hebben extra instructie op maandag. Juf Bianca doet dit ook op de maandag.

Administratief medewerker

Sarah is bij ons op school administratief medewerker. Wanneer u belt dan krijgt u haar vaak eerst aan de telefoon.  Zij regelt o.a. de leerling administratie, houdt de verlofaanvragen bij, verwerkt het ziekteverzuim en bij haar kunt u terecht wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld overblijven, ouderbijdragen, aanvragen bij Leergeld enz

Taal-, reken-, VVE- en bouwcoördinatoren en coördinator ouderbetrokkenheid/MAT

Lizette is bij ons op De Vuurtoren Taalcoördinator.  Jolanda is onze Rekencoördinator en Petra is onze PBS coördinator. Voor de onderbouw heeft Sharon de taak van VVE coördinator op zich genomen en Lisette is onze coördinator ouderbetrokkenheid. Deze collega’s worden een keer per maand vrij geroosterd van lesgevende activiteiten. Zij werken dan op school aan activiteiten en plannen rondom hun expertise. Deze collega’s vormen samen met Anita en Yvonne het MAT (management advies team).  Lisette en Sharon hoeven niet vervangen te worden om deze taken uit te voeren. Jolanda, Lizette en Petra zullen vervangen worden door Shaamly.

Leerkracht Plustijd

Rianne is onze leerkracht Plustijd. Plustijd biedt kinderen de mogelijkheid om extra ondersteuning te krijgen bij hun ontwikkeling. Het gaat om leerlingen die gemotiveerd zijn op school, die extra ondersteuning kunnen gebruiken om hun prestaties tot een hoger niveau te brengen. Het gaat om leerlingen van groep 5 t/m 7 die één keer per week op de woensdagmiddag twee uur extra leertijd aangeboden krijgen. Voor alle leerlingen is er na afloop een certificaat. Rianne de Plustijd leerkracht motiveert leerlingen om net een stapje verder te komen. Het gaat met name om vaardigheden rondom taal-, reken- en leesonderwijs. Ouders worden nauw bij Plustijd betrokken. De leerlingen worden door school, in overleg met ouders voorgedragen. Er kunnen per schooljaar maximaal 12 kinderen deelnemen.

Wijze van vervanging bij ziekte e.d.

Bij afwezigheid i.v.m. verlof, scholing, ziekte of andere omstandigheden, proberen wij zo snel mogelijk een goede oplossing te vinden. Soms kunnen we het intern oplossen maar dit lukt niet altijd. Dan dienen wij een verzoek in bij SLIM om een invaller voor ons te zoeken voor de periode dat een leerkracht afwezig is.  Er wordt in de eerste instantie gebruik gemaakt van een vaste Pooler. Een leerkracht die in dienst is bij onze Stichting. Is er geen Pooler meer beschikbaar dan wordt er gezocht naar een invaller vanuit het bestand van SLIM. Er is echter niet altijd een invaller beschikbaar. Soms zal er geen andere oplossing zijn dan de leerlingen over andere groepen te verdelen of ze in noodgevallen naar huis te sturen. Wij beseffen dat deze laatste twee opties niet bijdragen aan de rust en regelmaat binnen de school en u zult begrijpen dat we dit indien mogelijk zullen proberen te voorkomen.

Na- en/of bijscholing van de leerkracht

Om ons goed te blijven ontwikkelen is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan teamscholing en begeleiding van teamleden. Wij hechten grote waarde aan een goede doorgaande onderwijslijn binnen de school. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat groepsleerkrachten met en van elkaar leren en samen met elkaar bepalen hoe ze de dagelijkse praktijk vorm willen geven. Dat doen we door regelmatig na schooltijd met elkaar te vergaderen en soms gebeurt dit tijdens een studiedag. Ook volgen leerkrachten elk jaar individueel of in teamverband één of meerdere cursussen en/of opleidingen. Deze cursussen of opleidingen vinden meestal plaats buiten de schooltijden. Het is ook mogelijk dat leerkrachten voor het volgen van een cursus of een opleiding tijdens schooluren afwezig zijn. In dat geval wordt er, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. Soms volgt het hele team onder schooltijd een cursus en dan hebben we een studiedag.

Deze studiedagen worden in de schoolgids of in het Vuurtorennieuwtje bekend gemaakt zodra de datum en het tijdstip bekend is. Startende leerkrachten worden systematisch begeleid en de directie en de IB-er bezoeken regelmatig de leerkrachten in de groep om te kijken of het schoolbeleid wordt uitgevoerd en om te kijken wat leerkrachten kunnen doen om de kwaliteit van hun lesgeven te verbeteren. Ook kijken collega’s minstens twee keer per jaar bij elkaar in de groepen. Wij noemen dit collegiale consultatie.

Stagiaires

Onze school begeleidt daar indien wenselijk stagiaires die leerkracht of onderwijsassistent willen worden. Zij komen bij ons op school om ervaring op te doen. De groepsleerkracht begeleidt de stagiaire en blijft dus altijd verantwoordelijk voor wat er in de groep gebeurt. De leerkracht is uw aanspreekpunt. Wij vinden het een goede zaak op deze wijze mee te helpen het onderwijs ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide leerkrachten en assistenten.