SchOOLwiki

zoekopdracht

Vrijwillige ouderbijdrage

Ook dit jaar worden weer de nodige activiteiten in en rond de school georganiseerd waarvoor het rijk of de gemeente geen geld beschikbaar stelt. De ouderraad vindt die activiteiten toch de moeite waard; het gaat om onder andere de volgende activiteiten: Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Eindejaarsmaaltijd, Voorjaarsontbijt, School sporten zoals korfbal, voetbal, Zeebodemloop, sportdag of survival, spelletjes dag, musical en afscheid groep 8. Het zijn activiteiten die niet meer weg zijn te denken op school en die niet meer kunnen doorgaan als er geen ouderbijdrage wordt ontvangen. De ouderraad van de Vuurtoren heeft de ouderbijdrage over 2015 – 2016 vastgesteld op het volgende bedrag: € 12,50 per leerling per jaar. In de jaarvergadering van de ouderraad in september/oktober 2016 wordt het bedrag over 2016–2017 vastgesteld. Dit bedrag wordt samen met het schoolreis- of schoolkampgeld geïnd. De wet schrijft voor dat de ouderraad uw instemming moet vragen met deze bijdrage en dat we u er tevens op dienen te wijzen dat u niet verplicht bent om de bijdrage te betalen. Echter, u kunt geen aanspraak maken op deelname van uw kind aan de door de ouderraad betaalde activiteiten na schooltijd als u ervoor kiest de ouderbijdrage niet te betalen. Natuurlijk is het wel jammer als uw kind niet kan deelnemen aan de verschillende activiteiten buiten schooltijd. Het wel of niet betalen van de ouderbijdrage zal geen enkele invloed hebben op de wijze waarop uw kind aan het reguliere onderwijs programma deelneemt. Het is wel van belang dat de ouderbijdrage vóór december wordt voldaan, dus voordat de meeste activiteiten die vanuit de ouderbijdrage bekostigd worden plaatsvinden.

Betaling                      

 De betaling van de ouderbijdrage dient vóór 1 december 2016 te zijn voldaan, omdat de ouderraad tijdig inzicht moet hebben in de financiële ruimte voor de bekostiging van de verschillende activiteiten. Als er onvoldoende financiën zijn, kan het gebeuren dat bepaalde activiteiten niet kunnen doorgaan.

Voor de MR oudergeleding is het belangrijk zicht te hebben op hoeveel geld er voor de verschillende activiteiten ter beschikking is. U kunt het geld contant betalen bij de administratie of storten op rekeningnummer NL41INGB0002547084  t.n.v. ouderraad o.b.s. De Vuurtoren te Lelystad.

                                                                                                                                                                          Zonder uw medewerking zijn deze extra activiteiten voor uw kind niet mogelijk.