SchOOLwiki

zoekopdracht

Visie en missie van de school

Visie van de school

De Vuurtoren biedt in en rondom het kindcentrum Zuiderzee een veilige omgeving waarin iedereen zich prettig voelt, kennis en vaardigheden opdoet, continu verbetert, ervaringen deelt en plezier mag hebben. Hier leer je om te gaan met verschillen, met de ander en met elkaar waardoor iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

We zijn in staat om voor ons zelf en de omgeving te zorgen en nemen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag. Op De Vuurtoren leer je mede verantwoordelijk te zijn voor je eigen leerproces daarbij gebruikmakend van elkaars kwaliteiten en talenten en zet je door ook wanneer het moeilijk is. Wij zijn nieuwsgierig en niet bang om iets nieuws aan te pakken. Als leerlingen na acht jaar onze school verlaten, hebben ze ontdekt wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Ze kunnen verwoorden waar ze voor staan en wat ze belangrijk vinden. We werken doelbewust aan kwaliteit, goede resultaten en bieden duidelijke structuren, rust, respect, betrokkenheid en veiligheid. Ons onderwijs zo is ingericht dat wij zo goed mogelijk voldoen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Wat betreft leren, onderwijs en opvoeding betekent dit dat:

 • Wij uit een kind proberen te halen wat mogelijk is;
 • Wij leerlingen en ouders mede verantwoordelijk gaan maken voor het onderwijsleerproces;
 • Wij de ontwikkelingen van individuele leerlingen, groepen en de hele school middels het LOVS nauwkeurig zullen volgen en hierop zullen anticiperen (analyses-groepsplannen-weekplanning-dagplanning passend bij de onderwijsbehoeften);
 • Wij ontwikkelingsperspectieven met individuele doelen schrijven voor wie dit nodig is;
 • Wij in overleg met leerlingen leerdoelen op papier zetten en deze evalueren en bijstellen;
 • Wij regelmatig feedbackgesprekken voeren met leerlingen (nu nog bij rekenen maar in een later stadium ook bij andere vakken);
 • Het onderwijsleerproces op onze school zo ingericht wordt dat de kinderen doorgaans binnen acht jaar een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen;
 • Wij aandacht hebben voor een geleidelijke voortgang van de leerprocessen van ieder kind;
 • Wij kinderen leren om op een respectvolle manier om te gaan met personen en materialen;
 • Leerkrachten moeten inspelen op de onderwijsbehoeften van de kinderen;
 • Het basisonderwijs een goed vervolg is op de peuterspeelzaal en een goede voorloper op het voortgezet onderwijs;
 • Onze school het kind verschillende vormen van leren aanbiedt zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Missie van de school

De Vuurtoren is een openbare basisschool, waar met hart voor kinderen gewerkt wordt aan het doel van onze school: ”goed onderwijs voor alle kinderen”.

Kernelementen (in de aanpak) van onze school waar wij naar streven, zijn:

 • Bieden van duidelijke structuren;
 • Educatief partnerschap (het verstevigen van de samenwerking met ouders en de betrokkenheid van ouders);
 • Een veilige sfeer, respect en aandacht voor ieders eigenheid, wederzijds vertrouwen (zowel naar kinderen, ouders als collega’s);
 • Zorg op maat voor leerlingen met een daarbij passend up-to-date leerlingvolgsysteem;
 • Veel aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling;
 • Kinderen die worden uitgedaagd om tot optimale prestaties te komen, rekening houdend met de eigen mogelijkheden en kwaliteiten;
 • Een verzorgde school en omgeving;
 • Een team dat bereid is “up-to-date” te blijven en het beste uit zich zelf, elkaar en de kinderen te halen.