SchOOLwiki

zoekopdracht

School ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben.

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een korte typering van onze school.
  • De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
  • De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school).
  • De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Hieronder volgt een korte samenvatting van dit ondersteuningsprofiel:

A. Een korte typering van onze school

De Vuurtoren is een openbare basisschool in de Zuiderzeewijk. Op dit moment bezoeken 170 leerlingen onze school. Er wordt zoveel mogelijk lesgegeven op drie instructie niveaus volgens de 1 zorgroute (directe instructiemodel). We werken aan de hand van groepsplannen. Er wordt indien nodig gewerkt met ontwikkelingsperspectieven. Deze worden geschreven voor leerlingen met een ontwikkelachterstand van 10 maanden of meer vanaf groep 6. We werken opbrengstgericht en leerlingen en ouders worden medeverantwoordelijk gemaakt voor het onderwijs leerproces.

In iedere groep wordt gewerkt met een datamuur waarop de groepsdoelen voor rekenen en taal centraal staan. Wij streven ernaar kinderen een veilige school te bieden waar een ieder zich thuis voelt.

B. De kwaliteit van de basis ondersteuning

De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie.

Onderwijs

Wij zijn redelijk tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij daar waar mogelijk rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd als instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden groepsplannen indien nodig aangepast. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er wordt ook de komende jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning om ervoor te zorgen dat onze opbrengsten (blijven) liggen op dat niveau dat van ons verwacht wordt.

Beleid

Wij zijn tevreden over het domein ‘beleid’.  Wij leggen onze procedures steeds meer vast. Wel zouden wij in de toekomst graag ook een coördinator gedrag bij ons op school willen opleiden. Een taal- en rekencoördinator zijn aangesteld en opgeleid. Ons doel is de komende jaren plannen te (her) schrijven en nog intensiever te werken aan de doorgaande leerlijnen. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en groepen en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie

Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij zijn een kleinere school en daardoor zijn de lijnen kort. Wij beschikken over een goed functionerend zorgteam, waarbij de besprekingen indien nodig samen met ouders gevoerd worden. Het zorgteam bestaat uit de directeur, een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. Het zorgteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur.

Begeleiding

Het domein ‘begeleiding’ vraagt de komende tijd aandacht. Onze school werkt voor een grote groep leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. De perspectieven voldoen. Het onderwijs aan deze leerlingen vraagt een grote pedagogische vaardigheid van onze leerkrachten. De overdracht naar de volgende school is goed. Wij zullen tijdens de overdracht tussen leerjaren zo goed mogelijk inspelen op de specifieke behoeften van een aantal leerlingen. Dit om ervoor te zorgen dat het onderwijs aanbod direct na de zomervakantie weer op maat is en er geen leertijd verloren gaat. De overdracht van de voorschool naar onze school is in orde. Wij vinden goede contacten met ouders en ouderbetrokkenheid erg belangrijk.

C. Beschikbare deskundigheid

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid (interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid).

Wij hebben specifieke interne deskundigheid in huis op het gebied van rekenen en taal in de vorm van een reken- en taalcoördinator. Wij zijn tevreden over onze begeleiding van leerlingen met ADHD en leerlingen met een autistische stoornis. Specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid is belegd bij onze intern begeleider, taal- en rekencoördinator. Deze deskundigheden binnen ons eigen team willen wij de komende jaren blijven inzetten en versterken.

Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Ambulante begeleiders worden ingezet bij leerlingen die dat nodig hebben. De orthopedagoog van buiten vervult een belangrijke rol      in het zorgteam en doet indien nodig extra onderzoek. Ook de schoolmaatschappelijk werker is van grote waarde binnen het zorgteam. De afgelopen jaren hebben wij veelvuldig gebruik gemaakt van externe hulp daar waar het gaat om Cluster 2 leerlingen, leerlingen met dyslexie en leerlingen die gebruik moesten maken van logopedie.

D. Ondersteuningsvoorzieningen

Onze school heeft geen ondersteuningsvoorzieningen voor een groep kinderen en is ook niet voornemens een voorziening in te richten de komende jaren.

E. Kengetallen

Onze school heeft ongeveer 170 leerlingen. Onze weging is op dit moment 82%. Wij hebben de afgelopen schooljaren zelden leerlingen verwezen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs. Dit doen wij echt alleen bij hoge uitzondering.

Zeventien kinderen hebben een Ontwikkelingsperspectief. Zij krijgen daar waar nodig onderwijs op maat. Voor twee leerlingen is er een dyslexieverklaring afgegeven. Indien nodig wordt er ook een intelligentieonderzoek uitgevoerd.

Drie leerlingen zijn aan het werk met een ambulant begeleider van cluster 2 en een remedial teacher. 17 leerlingen uit groep 1 en 2 gaan drie keer in de week naar Marlike en krijgen daar NT 2 begeleiding.

F. Ontwikkelagenda

Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Veel leerlingen kunnen hun basisschooljaren op De Vuurtoren doorbrengen en hoeven door voldoende expertise en ondersteuning niet naar het speciaal onderwijs. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het werken met groepsplannen. Ook de overdracht van de ene groep naar de andere groep en van de voorschool naar onze school heeft onze aandacht. Wij werken hard met behulp van externen om ervoor te zorgen dat alle resultaten op alle gebieden op het niveau dat van ons wordt verwacht (blijven) liggen.

Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team, maar zijn ons bewust van de kwetsbaarheid en het feit dat wij ons zullen moeten blijven scholen. Alleen dan kunnen wij de komende jaren alle kinderen onderwijs bieden van hoogstaande kwaliteit.