SchOOLwiki

zoekopdracht

3 resultaten in categorie "rapportage-aan-ouders-afspraken-en-gesprekken-met-ouders"

Afspraken

Vastleggen gesprekken Belangrijke afspraken die gemaakt worden tijdens al deze gesprekken worden door de school schriftelijk vastgelegd. Mocht u het gesprek willen opnemen of op een andere manier dan hiervoor aangegeven vastleggen dan dient u tenminste één dag voor aanvang van het gesprek de desbetreffende collega toestemming hiertoe te vragen. Alleen in overeenstemming met beide partijen kan een dergelijke vastlegging doorgang vinden. Afspraak voor een gesprek met de leerkracht Op onze school zijn er twee vormen van individuele gesprekken: • Eigen initiatief Wanneer u een gesprek met de leerkracht van uw kind wilt hebben, kan er altijd na schooltijd een afspraak gemaakt worden. • Initiatief groepsleerkracht Wanneer een leerkracht een uitgebreid oudergesprek met u over uw kind wil hebben, maakt zij een afspraak met u na schooltijd....
Lees verder

Informatieplicht aan gescheiden ouders

Ouders hebben recht op informatie over de vorderingen van hun kind op school. Soms ontstaan echter problemen met de informatieverschaffing aan gescheiden ouders, met name wanneer de niet met het gezag belaste ouder, geïnformeerd wil worden, terwijl de wel met het gezag belaste ouder zich daartegen verzet. Sinds een wetswijziging van 1 januari 1998 houden ouders na een scheiding in principe beiden gezag over het kind. Beide ouders hebben dan ook gelijke rechten wat de informatievoorziening over hun kind betreft. Het contact tussen de ouders en de school kan verlopen via de ouder bij wie het kind in huis woont en waarvan de adresgegevens op het aanmeldformulier vermeld staan. De school mag ervan uit gaan dat deze ouder alle relevante informatie aan de ander doorgeeft. Als dit niet gebeurt, kan de ouder die de informatie niet krijgt, rechtstreeks contact opnemen met de school. Soms bepaalt de rechter dat het gezag niet aan beide ouders, maar slechts aan één van hen wordt toegekend. Op grond van artikel 377b, boek I van het Burgerlijk Wetboek is die ouder gehouden om de andere ouder op de hoogte te stellen van ‘belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind’. Tegelijk bepaalt artikel 377c dat de niet met het gezag belaste ouder op zijn verzoek door derden, zoals de school, op de hoogte wordt gehouden van informatie die het kind betreft. De school is echter niet verplicht informatie te verschaffen die ook niet aan de andere ouder wordt gegeven, of als het niet in het belang van het kind is. Als de school besluit om de gevraagde informatie te weigeren, kan de rechter op verzoek van de niet met het gezag belaste ouder bepalen, dat de informatie toch wordt verstrekt....
Lees verder

Rapport bespreking

Bij ons op school kennen wij vier keer per jaar een rapportagemoment. Twee keer per jaar doen wij dit middels een mondelinge rapportage. Hiervoor worden ouders en leerlingen in oktober en april uitgenodigd door de groepsleerkracht. We stellen uw komst tijdens deze rapportage zeer op prijs omdat het voor u van belang is om te weten hoe uw kind zich in de groep ontwikkeld. Daarnaast wordt er op dit moment besproken wat uw kind de komende periode gaat doen betreffende haar/zijn ontwikkelingsproces, welke rol wij daarin gaan spelen en wat uw rol zou kunnen zijn. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 krijgen de leerlingen twee keer per jaar in januari/februari en aan het eind van het schooljaar een rapport mee naar huis om u als ouders schriftelijk te informeren over de voortgang van uw kind. Hebt u naar aanleiding van dit rapport nog vragen dan kunt u een afspraak maken met de groepsleerkracht. Omgekeerd bestaat de mogelijkheid dat u uitgenodigd wordt door de groepsleerkracht voor een uitgebreid gesprek. ...
Lees verder