SchOOLwiki

zoekopdracht

5 resultaten in categorie "algemene_informatie"

De School

Onze school is een openbare basisschool in de Zuiderzeewijk in de gemeente Lelystad. Kinderen in de leeftijd vanaf vier tot rond de twaalf jaar zijn welkom op onze school, ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing, etnische afkomst of sociale achtergrond. Onze school maakt deel uit van een in maart 2015 geopend kindcentrum in deze wijk. Het kindcentrum heeft 15 lokalen waarvan er negen in gebruik zijn genomen door De Vuurtoren. Twee lokalen worden gebruikt door GO (kinderopvang/peuterspeelzaal voorheen SKL) en vier lokalen door de Ichthus. De Zuiderzeewijk is een wat oudere multiculturele wijk met voorheen vooral huurwoningen. De voormalige huurwoningen worden de laatste jaren te koop aangeboden. Veel jonge gezinnen grijpen de kans aan om wanneer de zittende bewoners vertrekken in deze kindvriendelijke wijk een woning te kopen. De Vuurtoren is een school met op dit moment ongeveer 170 leerlingen verdeeld over 8 groepen en een Doorstroomgroep. (leerlingen van 3 ½ jaar tot 4 ½ jaar kunnen twee dagdelen gebruik maken van een rijk aanbod in de Doorstroomgroep) De nationaliteit is divers. De meeste leerlingen zijn in Nederland geboren. Onze school is een afspiegeling van onze multiculturele wijk. Veel kinderen spreken twee talen: Nederlands en de moedertaal. Omdat veel kinderen en hun ouders afkomstig zijn uit verschillende culturen wordt daar op De Vuurtoren aandacht aan besteed. Wij vinden het belangrijk dat kinderen wat weten over elkaars achtergrond en elkaar respecteren. De leerlingen uit de verschillende groepen kennen elkaar goed en er is veel onderling contact tussen de leerlingen uit de diverse groepen. Het begrip “onze school” is daarom op De Vuurtoren sterk aanwezig. De leerlingen van De Vuurtoren zijn over het algemeen afkomstig uit de Zuiderzeewijk. De Vuurtoren is goed bereikbaar vanuit de verschillende wijken. Het leerlingaantal blijft stabiel. Als team van de openbare basisschool De Vuurtoren vinden wij een goed en open contact met de ouders erg belangrijk. Ten eerste omdat ouders deskundig zijn in het kennen van hun kind, onze leerling. Ten tweede hebben wij hulp van ouders nodig om voor de leerlingen een aantal extra’s mogelijk te maken. Wij zullen ons de komende jaren nog meer gaan richten op de samenwerking met ouders. Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op onze school. Het is ons streven dat alle kinderen terecht komen op die plek in het voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten. Bij ons op school kunnen de leerlingen tussen de middag overblijven binnen school. De Tussentijd (GO) zorgt voor deze opvang. Wanneer ouders gebruik willen maken van  naschoolse opvang is dat mogelijk bij ons in het gebouw. Ook hier ligt de verantwoordelijkheid bij GO. Wanneer u gebruik wilt maken van één van deze mogelijkheden neemt u dan contact met hen op....
Lees verder

De directie van De Vuurtoren

Elke school heeft een directeur die integraal verantwoordelijk is voor zaken zoals de inhoud van het onderwijs, het personeel en de financiën. Yvonne Verver is directeur van obs De Vuurtoren. Zij is alle dagen aanwezig op De Vuurtoren. Wilt u een gesprek met haar? Kom dan langs of neem dan telefonisch contact op om een afspraak te maken. U kunt ook mailen naar vuurtoren@stichtingschool.nl...
Lees verder

Het schoolbestuur

Onze school maakt onderdeel uit van de Stichting SchOOL (Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad). Deze stichting bestaat sinds 31 december 2010. Het bestuur wordt gevormd door een 5-hoofdige Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB). Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit College wordt gevormd door heren A. van der Velde (voorzitter) en de heer L. van Tilburg (lid). Zij zijn verantwoordelijk voor 19 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Het betreft in totaal 4500 leerlingen en 500 medewerkers. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau. De medewerkers van dit bureau helpen in beleidsvoorbereidende, informerende en adviserende zin bij de uitvoering van de taken. De stichting is gehuisvest aan de Meenthoek 1, postcode 8224 BS Lelystad (postadres: postbus 2451, 8203AL). Allen zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 767700. Zie ook www.stichtingschool.nl...
Lees verder

Procedure totstandkoming schoolgids

Elke school dient als gevolg van de kwaliteitswet onderwijs over een schoolgids te beschikken. Het is een document voor ouders waarin de school zichzelf en in het bijzonder de werkwijze van de school beschrijft. De school maakt u deelgenoot van haar opvatting over onderwijs en opvoeding en over de wijze waarop de school alles in het werk stelt om het beste uit uw kind te halen. In de schoolgids maakt de school voor ouders duidelijk welke doelen worden nagestreefd, hoe die doelen worden bereikt en welke resultaten daarmee worden geboekt. Tevens is de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut beschreven. Ook de inzet van extra personeel voor bijvoorbeeld extra zorg aan leerlingen wordt daarin verantwoord. Hoe die extra zorg er uitziet wordt ook omschreven. Verder geeft de school in de schoolgids informatie over de ouderbijdrage en de rechten en plichten van de ouders/verzorgers. De manier van presentatie is een aangelegenheid van de school zelf. De medezeggenschapsraad van de school moet met de inhoudelijke beschrijving instemmen, terwijl het bestuur de schoolgids vaststelt. De volledige schoolgids is terug te vinden op onze website. In verband met het algemeen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs krijgt de inspectie van het onderwijs ook een exemplaar. ...
Lees verder

Schoolrooster

GROEP 1 2 vak Gym 90 90 Spel 285 285 Taal/lezen 395 395 Rekenen 175 175 Schrijven 30 30 AMOM 330 330 Sociaal/emotionele vorming 45 45 Verkeer 30 30 Culturele vorming 45 45 Pauze 75 75 TOTAAL 1500 1500 25 uur 25 uur Rooster schoolbreed 3 4 5 6 7 8 vak Taal 250 250 250 250 250 Spelling 100 100 100 100 100 Woordenschat extra 20 40 40 40 40 Lezen 135 310 220 220 200 200 Begrijpend luisteren/ Begrijpend lezen 30 90 130 130 125 125 Aanvankelijk lezen/Taal (VLL) 440 +30 Schrijven 115 70 20 20 15 15 Rekenen 320 +30 300 295 295 295 295 Aardrijkskunde 45 45 45 45 Geschiedenis 45 45 45 45 Natuur en Techniek 45 45 45 45 WO 50 50 Verkeer 30 30 30 30 30 30 Engels 30 30 Culturele vorming 90 90 75 75 75 75 Sociaal/emotioneel/ Burgerschap 45 45 40 40 40 40 Bewegingsonderwijs 90 90 90 90 90 90 Pauze 75 75 75 75 75 75 TOTAAL   1500 1500 1500 1500 1500 1500   25 uur 25 uur 25 uur 25 uur 25 uur 25 uur  ...
Lees verder