SchOOLwiki

zoekopdracht

4 resultaten in categorie "rechten-plichten-ouders-verzorgers-leerlingen-en-bevoegdgezag"

Aanvragen van verlof

Bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag op vierjarige leeftijd U laat uw kind dan bij de juf van groep 1 achter. Dit is een spannende dag voor ouders en kind. Uw kind is op die leeftijd nog niet leerplichtig, maar het is goed voor zijn/haar ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes naar school te gaan. De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Wanneer uw kind leerplichtig is en u verzoekt om extra verlof dan dient u twee maanden voor de datum van verlof contact op te nemen met Yvonne. U ontvangt dan een aanvraagformulier voor extra verlof. Vakantieverlof wordt verleend wanneer: • De ouders een werkgeversverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij geen verlof kunnen opnemen binnen de officiële vakantie. • Er sprake is van een zelfstandig uitoefenend bedrijf of beroep waardoor een vakantie binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is. Bij aanvraag verlof dient schriftelijk bewijs te worden overlegd. Verlof mag • niet langer duren dan 10 schooldagen • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar • maximaal een maal per schooljaar worden verleend Een verzoek om verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf te worden voorgelegd. Ook hiervoor moet u contact opnemen met Yvonne. Wij denken dan aan een bruiloft, een jubileum, een begrafenis e.d. Dit zijn bijzondere dagen waarvoor één dag verlof wordt gegeven....
Lees verder

Gronden vrijstelling onderwijs

Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland verblijven. Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig. Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. De meeste kinderen gaan overigens al op hun vierde jaar naar school. Zij mogen zelfs al 10 dagdelen naar school om te wennen als zij de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt. Goed overleg met de directie van de school is daartoe wel noodzakelijk. Vanaf het moment dat zij op school aangemeld worden en de schoolbezoeken gelden de regels zoals die zijn beschreven voor leerplichtigen. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 wordt. Daarna is de leerplicht niet helemaal afgelopen. De leerling zal gedurende 1 jaar nog minimaal 2 dagen per week aan de zogenoemde partiële leerplicht moeten voldoen door onderwijs te volgen op een instelling...
Lees verder

Regels toelating, schorsing en verwijdering

De directie kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt of wangedrag vertoont  voor ten hoogste een week schorsen. Dit wordt meegedeeld aan zowel de inspecteur, het schoolbestuur als de leerplichtambtenaar. Meestal kan de leerling na een gesprek met ouders/verzorgers, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waarop de leerling weer naar school kan gaan, weer worden toegelaten. Als de situatie verergert of gemaakte afspraken niet worden nagekomen kan het College van Bestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen. De ouders, maar ook de groepsleerkracht, worden dan eerst gehoord en definitieve verwijdering vindt niet eerder plaats dan wanneer het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dit betekent een resultaatverplichting voor het College van Bestuur. Het besluit tot definitieve verwijdering wordt terstond meegedeeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad. Ook de onderwijsinspectie wordt van het besluit in kennis gesteld. In het besluit tot verwijdering is een bezwaarclausule opgenomen waarin wordt vermeld dat, wanneer de ouders het niet eens zijn met de verwijdering, zij binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift kunnen indienen bij het CvB. Het CvB neemt binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beargumenteerde beslissing. Tegen deze beslissing kunnen ouders in beroep gaan bij de bestuursrechter. Ouders kunnen er daarnaast ook voor kiezen om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs. De ouders moeten in dat geval binnen 6 weken na de dagtekening van het verwijderingsbesluit een verzoekschrift indienen bij deze commissie. In dat geval dienen de ouders ook bezwaar te maken en zal het bevoegd gezag pas beslissen op het bezwaar nadat de Geschillencommissie zijn oordeel heeft uitgesproken....
Lees verder

Verlof en verzuim

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan moet dit voor schooltijd worden gemeld. Wilt u de boodschap niet laten doorgeven door een broertje of zusje. Zij vergeten dit namelijk vaak. Als bij de verzuimregistratie om 8:30 en 13:15 blijkt dat uw kind zonder bericht niet aanwezig is, nemen wij contact met u op. U vindt het waarschijnlijk ook een geruststellende gedachte dat wij dit in de gaten houden. Krijgen wij geen contact dan wordt de afwezigheid in onze administratie genoteerd als ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim moet door ons worden doorgegeven aan de leerplicht ambtenaar. Ook als uw kind onder schooltijd ziek wordt bellen wij u op. Het is prettig voor uw kind en voor ons als alle telefoonnummers waarop u te bereiken bent bij ons bekend zijn, voor het geval u niet thuis bent. Wij sturen een kind in principe niet naar huis als er niemand thuis is tenzij het anders met u is afgesproken. In de regel beoordeelt de schooldirectie of er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. Bij ongeoorloofd schoolverzuim moet de directie melding maken bij de leerplichtambtenaar van de gemeente die een proces verbaal kan opmaken met juridische gevolgen. Vrijstelling van de leerplicht en of schoolbezoek is in een aantal gevallen mogelijk (zie aanvragen verlof). Ook bij spijbelen speelt de leerplichtambtenaar een rol. De leerplichtambtenaar heeft naast de administratieve- en opsporingstaak, een taak op het gebied van de maatschappelijke zorg. De leerplichtambtenaar probeert vanuit het belang van de leerplichtige jongere een afdoende oplossing te vinden. Hierbij wordt, indien nodig, samengewerkt met diverse diensten en instellingen op het gebied van individuele en maatschappelijke hulpverlening. De leerplichtambtenaar kan sancties opleggen....
Lees verder