SchOOLwiki

zoekopdracht

7 resultaten in categorie "externe-contacten"

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Flevoland

De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. In zowel groep 2 als in groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een Preventief Gezondheids Onderzoek (PGO) uit. Indien mogelijk, vinden deze onderzoeken op school plaats. Het doel van deze onderzoeken is het beoordelen van de gezondheidstoestand, de groei en ontwikkeling (zowel lichamelijk als psychosociaal) van uw kind. Het is in het belang van uw kind, dat u gevolg geeft aan de oproep voor deze onderzoeken. Ouders, verzorgers en jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over de groei van hun kind/henzelf, maar ook voor vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen en seksualiteit). De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Flevoland is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:30 uur tot 12:30 uur via telefoonnummer 088-0029920. Overige informatie over de diensten van de afdeling JGZ, maar ook een breed scala aan folders, is terug te vinden op de website: www.ggdflevoland.nl De GGD voert de Jeugdgezondheidszorg uit in alle gemeenten van Lelystad en werkt samen met andere instellingen binnen het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) GGD Flevoland                Noorderwagenstraat 2 8223AM Lelystad CJG Lelystad      www.cjglelystad.nl    0320-231111 Tijdens hun basisschooltijd worden uw kinderen zoals u hierboven heeft kunnen lezen op vaste momenten medisch onderzocht door de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Flevoland. U ontvangt bericht wanneer en waar het onderzoek zal plaatsvinden. De resultaten van het onderzoek worden zo nodig besproken met de leerkracht van uw kind. Wanneer het nodig is vinden er vervolgonderzoeken of vervolggesprekken plaats of wordt uw kind verwezen naar de huisarts. Gelukkig is er in de meeste gevallen niets aan de hand....
Lees verder

Belangrijke contactgegevens

OBS De Vuurtoren Middelgronden 17 8223ZL Lelystad Directie Yvonne Verver/ 0320 221768 Schoolbestuur Meenthoek 1 8224BS Lelystad Bestuurder mevr. Jonna Merkx/ 0320 777700 Onderwijs/Ondersteuningsloket Kempenaar 03-23 8223AM Lelystad Marga van Amerongen/ 0320-215214 Leerplicht ambtenaar Gemeentehuis Diane Hoets/ 14 0320 Medezeggenschapsraad Middelgronden 17 8223ZL Lelystad Voorzitter Petra Smit/ 0320 221768 Inspectie voor het onderwijs Park Voorn 4 3544 AC Utrecht/ 0886696000 Vertrouwenspersoon Middelgronden 17 8223ZL Lelystad Geneviève Prevenier/ 0320 221768 ...
Lees verder

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg is een multidisciplinair team en is een samenwerkingsverband van verschillende reeds bestaande instellingen voor jeugdzorg en hulpverlening. Het bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheden, zoals orthopedagogen / psychologen, gezinsmaatschappelijk werk, algemeen maatschappelijk werk, een jeugdarts en een kinderpsychiater. Het team heeft als doel de hulpverlening en jeugdzorg dichter bij de school te brengen, de school te adviseren bij de aanpak van kinderen met psychosociale problemen en de school werk uit handen te nemen en te ondersteunen als het gaat om het vinden en bieden van de juiste hulp aan kinderen en hun ouders. Bureau Jeugdzorg kan ingeschakeld worden door u als ouders door op school een formulier op te komen halen en te ondertekenen. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle informatie over u en uw kind. Zonder uw toestemming wordt geen informatie aan anderen gevraagd en verstrekt. Ouders mogen ook alles wat over hen en hun kind op papier staat lezen....
Lees verder

De Taalklas

De Taalklas is gevestigd in obs De Poolster. Het adres is Oostzeestraat 38 8226BA te Lelystad. (telefoonnummer 0320-2502514) Alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar die rechtstreeks vanuit het buitenland naar Nederland komen en geen/nauwelijks Nederlands spreken kunnen één jaar naar de Taalklas. Daar leren zij voldoende Nederlands spreken om de lessen op een reguliere basisschool te kunnen volgen. Naast het versneld leren van de Nederlandse taal wordt daar nog les gegeven in reguliere vakken en is er veel aandacht voor bewegen en cultuur....
Lees verder

Kans Centrum voor Jeugd en Gezin

Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden kunt u voortaan terecht bij het Kans Centrum voor Jeugd en Gezin, afgekort tot CJG. Het CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Het CJG is er voor alle kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders. Als het nodig is helpt het CJG bij het zoeken naar mensen of instanties die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen. Samenwerken                                                                                                                                             In het CJG verband werken diverse organisaties samen, zoals; peuterspeelzalen, basisscholen, kinderdagverblijven, de jeugdgezondheidszorg van Icare en GGD, Maatschappelijke Dienstverlening, gemeente Lelystad, Bureau Jeugdzorg, MEE, IJsselgroep, Buurtcentra. Het is de bedoeling dat u niet meer het gevoel heeft van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Vanaf nu heeft u voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden een vast aanspreekpunt. Maak gebruik van het inloopspreekuur                                            Heeft u vragen over eten, slapen of bedplassen? Luistert uw kind soms niet, begint uw kind te puberen of heeft u een andere vraag over opgroeien en opvoeden? Op de school van uw kind kunt u gratis gebruik maken van het inloopspreekuur. De CJG consultent is jeugdverpleegkundige en heeft veel kennis van uiteenlopende zaken rondom het opgroeien en opvoeden van kinderen. Kan zij uw vraag onvoldoende beantwoorden, dan helpt ze u graag verder met het vinden van de juiste persoon. De data en tijden van het inloopspreekuur vind u terug op de posters die binnen school hangen of u kunt dit navragen bij Sarah. Over het Kanspunt                                                                                                                                                   Kanspunt Lelystad zorgt dat alle kinderen mee kunnen doen. Ook kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder hebben. Het Kanspunt is ondergebracht bij het CJG. Zo kunt u bij één loket terecht voor al uw vragen. Uw dochter wil graag op zwemles of op voetbal? Of uw zoon wil graag gitaar leren spelen? Als u een laag inkomen heeft, is het niet altijd mogelijk om deze zaken te betalen. De gemeente Lelystad, wil hierbij graag ondersteunen. Heeft u vragen over financiële mogelijkheden, zodat uw kinderen mee kunnen doen? Kom dan ook naar het inloopspreekuur, de CJG consulent geeft u graag uitleg. Bereikbaar      Op De Vuurtoren is Enneke van Uffelen uw CJG consulent. Wanneer u niet op het inloopspreekuur kunt komen, vraag dan aan de leerkracht van uw zoon/dochter of de CJG consulent met u contact opneemt. Het CJG is voor vragen en afspraken 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het vaste telefoonnummer 0320-231111 en de website; www.cjglelystad.nl. Jongeren kunnen zelf informatie vinden via een eigen website; www.jonginlelystad.nl. Voor inhoudelijke informatie over het Kanspunt CJG kunt u mailen met Miranda Valkhof., coördinator opgroei- en opvoedingsondersteuning. Mail adres m.valkhof@cjgleleystad.nl....
Lees verder

Logopedie

Op iedere basisschool in Lelystad komt een logopedist. Bij ons is dat Karen. Zij komt op afspraak op onze school. De logopedist houdt zich bezig met de mondelinge communicatie: taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. In het dagelijks leven is communiceren onmisbaar. Een goede spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. Soms verloopt de spraak- en/of taalontwikkeling niet vanzelf. Het opsporen van kinderen met logopedische problemen gebeurt door middel van de logopedische screening. Deze is erop gericht kinderen te selecteren die risico lopen in de verdere spraak- en/of taalontwikkeling. Alle leerlingen worden rond hun vijfde verjaardag door de logopedist op school gescreend. De ouders en leerkracht krijgen vooraf bericht over deze screening. Ook over de uitslag worden zij geïnformeerd. Als ouders, leerkrachten of anderen twijfelen over het spreken van een leerling, dan kunnen zij de logopedist raadplegen. Als blijkt dat er iets aan de hand is zijn er de volgende mogelijkheden. Controle op korte of langere termijn Adviezen voor ouders en leerkrachten Verwijzing naar een logopedist in de vrije vestiging Als u contact wilt opnemen met de logopedist dan kunt u dat via de leerkracht van uw kind doen. Meer informatie is te vinden op www.logopedieopscholenlelystad.nl....
Lees verder

Schoolmaatschappelijk werk

Heeft als doel de hulpverlening en jeugdzorg dicht bij school te brengen, de school te adviseren bij de aanpak en het ondersteunen van kinderen met sociaal-emotionele problemen en de school werk uit handen te nemen als het gaat om het vinden van de juiste hulp aan kinderen en hun ouders. Schoolmaatschappelijk werk kan ingeschakeld worden door De Vuurtoren via het CJG. Alvorens men contact opneemt met schoolmaatschappelijk werk heeft men eerst uw toestemming hiertoe gevraagd middels een toestemmingsformulier, en u op de hoogte gebracht van de werkwijze van deze instantie. U wordt opgeroepen voor een gesprek. N.a.v. dit gesprek wordt er in overleg met u een vervolgtraject besproken. Vanaf dit moment wordt de school alleen op uw verzoek geïnformeerd. De medewerkers daar gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle informatie. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie aan derden gevraagd en verstrekt....
Lees verder