SchOOLwiki

zoekopdracht

9 resultaten in categorie "benutting-van-de-verplichte-onderwijstijd"

benutting van de verplichte onderwijstijd inleiding

In principe hebben leerlingen acht jaar de tijd om te voldoen aan de kerndoelen die gesteld worden. Op onze school hebben wij methoden aangeschaft voor de groepen 1 t/m 8 die voldoen aan de kerndoelen. Al onze methoden beschrijven in hoeveel tijd de leerlingen de betreffende leerstof eigen moeten kunnen maken. Daarnaast wordt gewerkt volgens een weekrooster waarin we voor ieder vak voldoende leertijd inroosteren. Verder houden wij rekening met de leerlingen die ruim binnen de aangegeven tijd met het werk klaar zijn. Zij gaan verder met de extra opdrachten uit de methoden of gaan verder met een van te voren opgegeven opdracht. We houden ook rekening met de leerlingen die moeite hebben zich de leerstof eigen te maken binnen een bepaalde tijd. Zij krijgen de mogelijkheid om tijdens een RT moment of van 15:15 uur tot 15:30 uur hun werk alsnog af te maken. In principe gaan we uit van een doorgaande lijn in acht jaar. Soms komt het voor dat leerlingen de leerstof niet in acht jaar eigen kunnen maken en daar een jaar langer voor nodig hebben. Die mogelijkheid bestaat in overleg met ouders. In enkele gevallen komt het voor dat leerlingen niet doubleren maar voor het vak waarmee ze moeite hebben een eigen leerlijn volgen. Dit kan in de eigen groep of in een andere groep waar betreffende leerstof aangeboden wordt. Voor deze leerlingen wordt een eigen ontwikkelingsperspectief gemaakt....
Lees verder

Hoe zorgt de school ervoor dat de geplande leertijd per vak feitelijk wordt ingezet en effectief wordt gebruikt

Dit begint al voor de lessen. De leerkrachten zorgen er iedere dag voor dat de lessen goed zijn voorbereid en het werk van de vorige dag is nagekeken. Op De Vuurtoren gaan de deuren tien minuten voor aanvang open. De lessen beginnen precies op tijd. Alle leerkrachten werken volgens een aan het begin van het jaar gemaakt rooster. In dit rooster heeft men rekening gehouden met de tijd die voor de verschillende vakken aanbevolen wordt. Aan het begin van de ochtend weten onze kinderen middels een op het bord geschreven dagplanning wat er van hen verwacht wordt, welke doelen ze moeten bereiken en wat ze kunnen doen wanneer ze klaar zijn. Hierdoor zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk tijd verloren gaat tussen het einde van een les en het begin van een volgende les (soepele overgangen). De klassendienst zorgt ervoor dat boeken en schriften op tijd zijn uitgedeeld en opgehaald. Wanneer kinderen iets niet snappen kunnen ze plaatsnemen aan de instructietafel. Wanneer er vragen zijn maar de leerkracht met een andere leerling bezig is, werken kinderen gewoon verder aan een andere opdracht tot de leerkracht hen wel kan helpen. De leerkrachten hebben tijdens de lessen op vaste momenten een vaste looproute zodat leerlingen weten wanneer zij aan de beurt zijn om een vraag te stellen. Kinderen die hun werk afhebben weten wat zij na de betreffende taak moeten doen. Ons schoolklimaat wordt gekenmerkt door orde en rust. Regelmatig worden de schoolvorderingen van de leerlingen geëvalueerd en wordt het onderwijsprogramma indien nodig bijgesteld. Op onze school is er voldoende materiaal voor al de leerlingen aanwezig. De leerkrachten zijn consequent en zorgen voor een goede, plezierige werksfeer....
Lees verder

Onderwijstijd en kwaliteit onderwijs

De taal-, lees- en rekenvaardigheden van alle leerlingen in het primair onderwijs moeten beter worden. Ook moeten leerlingen worden gestimuleerd om zo goed mogelijk te presteren. In de kwaliteitsagenda’s worden de ambities en doelstellingen op dit gebied uiteengezet. Om deze ambities te realiseren is het van belang dat leerlingen voldoende onderwijstijd krijgen. Onderwijstijd is het aantal uren dat leerlingen daadwerkelijk les krijgen. Schooltijd is de tijd die leerlingen op school aanwezig moeten zijn. Het gaat niet alleen om voldoende uren, maar ook om goede uren. Voldoende lesuren zijn namelijk een voorwaarde voor goed onderwijs. Maar voor de onderwijskwaliteit is het ook van belang dat leerlingen uitdagend en inspirerend onderwijs krijgen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Schooltijden algemeen Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7520 uur. Leerlingen in de eerste 4 leerjaren (onderbouw) moeten ten minste 3520 uur les krijgen; in de laatste 4 leerjaren (bovenbouw) is dit 3760 uur. Voor de resterende 240 uur kunnen scholen uit de volgende drie mogelijkheden kiezen: • De lesuren kunnen bij de leerjaren 1 tot en met 4 worden ondergebracht. • De lesuren kunnen bij de leerjaren 5 tot en met 8 worden ondergebracht. • De lesuren kunnen gedeeltelijk bij de leerjaren 1 tot en met 4 en gedeeltelijk bij de leerjaren 5 tot en met 8 worden ondergebracht. Aantal uren onderwijs per dag op de basisschool De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten wel een echte onderbreking van de dag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen niet aan één stuk bezig zijn met leren. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De basisschool moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag. Vijfdaagse schoolweek op de basisschool Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt een vijfdaagse schoolweek. Basisscholen mogen maximaal 7 keer per jaar een vierdaagse schoolweek inroosteren. Dit is boven op de weken die al vierdaags zijn vanwege een algemene feestdag waarop de school is gesloten. Scholen moeten deze vierdaagse lesweken vooraf in de schoolgids aangeven. Voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool is de vijfdaagse schoolweek niet verplicht. Vrije woensdagmiddag op de basisschool De meeste leerlingen van de basisschool hebben woensdagmiddag vrij. De school is overigens niet verplicht om deze middag vrij te geven. De school kan dus ook een rooster hebben met elke dag evenveel uren onderwijs. Dit is het zogenoemde 5-gelijkedagenmodel of continurooster. Als een school bijvoorbeeld de vrijdagmiddag als vaste vrije middag wil aanhouden, dan kan dat. Voorwaarde is wel dat alle leerlingen over 8 schooljaren het vereiste minimum van 7520 uur onderwijs krijgen. Medezeggenschapsraad (MR) op de basisschool De basisschool van uw kind kan de lestijden niet wijzigen of vaststellen zonder instemming van de ouders die in de medezeggenschapsraad (MR) zitten. De school is verplicht om voorafgaand aan een vaststelling of wijziging alle ouders te raadplegen. ...
Lees verder

Pauze, speelkwartier

De groepen 3 t/m 8 hebben iedere ochtend van 10:10 uur – 10:25 uur pauze. Even daarvoor krijgen de kinderen de gelegenheid om hun eten en drinken te nuttigen. Wij willen u vragen uw kind iets mee te geven dat in een paar minuten opgegeten c.q. opgedronken kan worden zodat er echt een kwartier overblijft om te spelen. De afgelopen jaren hebben wij een aantal projecten gedaan in het kader van gezondheid. Wij vinden dit belangrijk, omdat er steeds meer alarmerende berichten uit de maatschappij komen van met name (school)artsen en verpleegkundigen, die zich grote zorgen maken over het overgewicht bij kinderen. Om een gezonde bijdrage te leveren brengen wij nogmaals het pauzehapje ter sprake. Naast lesgeven hebben wij als school namelijk ook een verantwoordelijkheid in het welzijn van de kinderen, uw kinderen. Wij willen samen met u eens kritisch kijken naar wat de kinderen zoal meenemen. Over wat nu gezond is of niet, is vaak lastig te bepalen. Een ding is zeker waar teveel voor staat, is in ieder geval niet goed. Teveel vet, teveel suiker, teveel kleurstoffen, teveel eten, het kan niet goed zijn. Wij denken voor wat betreft het eten en drinken tijdens deze kleine pauze dan ook aan een klein stukje fruit, een boterham of een gezonde koek met eventueel wat te drinken erbij. Bij drinken denken wij aan melk of appelsap of iets dergelijks (geen frisdrank en ook geen snoep en chips e.d.). Tijdens de pauze lopen alle leerkrachten buiten. Kinderen die problemen hebben, kunnen altijd bij deze leerkrachten terecht. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies van of schade aan eigendommen van kinderen en ouders....
Lees verder

Schoolrooster

GROEP 1 2 vak Gym 90 90 Spel 285 285 Taal/lezen 395 395 Rekenen 175 175 Schrijven 30 30 AMOM 330 330 Sociaal/emotionele vorming 45 45 Verkeer 30 30 Culturele vorming 45 45 Pauze 75 75 TOTAAL 1500 1500 25 uur 25 uur Rooster schoolbreed 3 4 5 6 7 8 vak Taal 250 250 250 250 250 Spelling 100 100 100 100 100 Woordenschat extra 20 40 40 40 40 Lezen 135 310 220 220 200 200 Begrijpend luisteren/ Begrijpend lezen 30 90 130 130 125 125 Aanvankelijk lezen/Taal (VLL) 440 +30 Schrijven 115 70 20 20 15 15 Rekenen 320 +30 300 295 295 295 295 Aardrijkskunde 45 45 45 45 Geschiedenis 45 45 45 45 Natuur en Techniek 45 45 45 45 WO 50 50 Verkeer 30 30 30 30 30 30 Engels 30 30 Culturele vorming 90 90 75 75 75 75 Sociaal/emotioneel/ Burgerschap 45 45 40 40 40 40 Bewegingsonderwijs 90 90 90 90 90 90 Pauze 75 75 75 75 75 75 TOTAAL   1500 1500 1500 1500 1500 1500   25 uur 25 uur 25 uur 25 uur 25 uur 25 uur  ...
Lees verder

Schooltijden van “De Vuurtoren”

Schooltijden: Groep 1 t/m 8 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08:30 uur-12:00 uur 13:15 uur-15:15 uur groep 1 t/m 4 woensdag 08:30 uur – 12 uur Groep 5 t/m 8 woensdag 08:30 uur – 12:15 uur Kinderen die te laat komen missen een deel van de les. Daarnaast werkt te laat komen storend voor andere kinderen en de voortgang. Het is fijn voor uw kind om op tijd te zijn. Ouders van kinderen die structureel te laat komen (meer dan vier keer per maand) worden door de leerkracht aangesproken. Mocht er geen verbetering optreden dan melden wij de kinderen bij de leerplichtambtenaar. Tien minuten voordat de school begint is de deur open en kunnen de kinderen naar binnen. U kunt gerust met uw kind naar de groep lopen. Wij vinden het belangrijk dat de lessen op tijd beginnen. Wij vragen u vriendelijk op tijd te komen en na de bovenstaande tijden de school te hebben verlaten. Aan het eind van de ochtend en de middag worden de kinderen van groep 1 t/m 4 die naar huis gaan door hun leerkracht naar de buitendeur gebracht. Uiteraard kunt u na schooltijd een kijkje nemen in de klas van uw kind. In de hallen wordt gelopen. Dus niet hollen, rolschaatsen, skeeleren, steppen, voetballen enz. De lessen eindigen om 12 uur en woensdag voor de bovenbouw om 12:15 uur en 15:15. Wij proberen deze tijden aan te houden als het moment waarop kinderen klaar zitten om naar buiten te gaan. Het kan zijn dat er nog even opgeruimd moet worden, iets gezegd moet worden, iets moet worden afgemaakt enz. Wanneer kinderen langer dan een kwartier na de eindtijd nog op school zijn om welke reden dan ook dan wordt er naar huis gebeld. Elke week zijn er twee leerlingen van groep 3 t/m 8 klassendienst. Zij verlaten de school die week tegen 15:30 uur. Wanneer kinderen op de fiets naar school komen (alleen wanneer het echt noodzakelijk is) is het de bedoeling dat zij over het schoolplein lopen. Fietsen worden geplaatst in het daarvoor bestemde rek. De school is niet aansprakelijk wanneer fietsen hetzij per ongeluk, hetzij expres beschadigd raken....
Lees verder

Toezicht inspectie schooltijden

Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn verplicht de indeling van de onderwijstijd (de schooltijden) te vermelden in hun schoolgids. De Inspectie van het Onderwijs toetst aan de hand van de schoolgids welke schooltijden de school hanteert. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het feit dat voor de groepen 3 tot en met 8 in principe een vijfdaagse schoolweek geldt (maximaal 7 keer per jaar mag voor deze groepen een vierdaagse schoolweek worden ingeroosterd). Het toezicht gaat als volgt in zijn werk: De inspectie kijkt bij het toetsen van de schoolgidsen naar het aantal vierdaagse schoolweken die de school in de groepen 3 tot en met 8 heeft ingeroosterd. Zijn dit er meer dan 7, dan wordt de school hierop aangesproken. Bij de toetsing van de schoolgidsen gaat de inspectie na of een school gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheden (bijv. zowel in de onder- als in de bovenbouw 3760 uur onderwijs geven). Als dit uit de schoolgids blijkt, dan bekijkt de inspecteur tijdens het inspectiebezoek of bij het invoeren van het nieuwe rooster de school het vereiste aantal uren onderwijs geeft. Scholen horen bij te houden hoeveel uur onderwijs een groep leerlingen in de achterliggende jaren heeft ontvangen. Zo is altijd vast te stellen hoeveel uren onderwijs nog nodig zijn om aan het minimum van 7520 uur over 8 leerjaren te komen....
Lees verder

Vakanties

  Vakanties Van: Tot en met: Herfstvakantie 23  oktober 2017 27 oktober 2017 Kerstvakantie 25 december 2017 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie 26 februari 2018 2 maart 2018 Paasvakantie 30 maart 2018 2 april 2018 Koningsdag 27 april 2018 27 april 2018 Meivakantie 30 april 2018 11 mei 2018 Pinksteren 21 mei 2018 21 mei 2018 Zomervakantie 23  juli 2018 31 augustus 2018 ...
Lees verder

Vrije dagen, vrije uren i.v.m. scholing of studiedagen of roostervrije dagen

Dag Datum groep Onderwijsdag Stichting SchOOL 5 oktober 2016 1 t/m 8   Studiedagen De studiedagen voor het komende schooljaar zijn op dit moment nog niet allemaal precies bekend. Hierboven vindt u een voorlopige planning waar wij ons zoveel mogelijk aan zullen houden. Zodra wij weten op welke dag(en) deze definitief plaatsvinden, informeren wij u zo spoedig mogelijk door middel van de nieuwsbrief. Zoals u begrijpt zijn wij bij het bepalen van een datum mede afhankelijk van de instellingen die onze scholing verzorgen....
Lees verder