SchOOLwiki

zoekopdracht

Ouderbetrokkenheid

Het opvoeden is een zaak van ouders én school. Dingen die in school gebeuren werken thuis door en vice versa. Mocht u iets merken dat u wilt bespreken dan verwachten wij dat u contact opneemt met de leerkracht. Dit geldt natuurlijk ook andersom. Niet alleen bij “slecht nieuws” maar natuurlijk ook bij een positieve ontwikkeling.

Er is sprake van ouder betrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dat houdt in dat ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij zijn/haar school en zijn/haar leraar. Ouders tonen belangstelling voor hoe het op school gaat, scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en begeleiden hun kind daar zo nodig bij.  Zij bezoeken ouderavonden en tonen respect voor de leraar en de school net zo goed als de school dat doet voor hen. Ouderbetrokkenheid levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.

Wat we doen 

Vanaf het schooljaar 2016-2017 gaan we aan de slag met ouderbetrokkenheid 3.0.

Tijdens een studiedag met ouders en leerkrachten en medewerkers van GO kinderopvang hebben we afgesproken dat wij het certificaat ouderbetrokkenheid 3.0. begin 2018 hopen te halen.

Ouder-regiegroep

Sinds het schooljaar 2015-2016 is Lisette Drost (leerkracht op de Vuurtoren) onze coördinator ouderbetrokkenheid. Zij is voorzitter van de regiegroep ouderbetrokkenheid. Wij zijn nog op zoek naar ouders die willen deelnemen aan deze regie groep. Deze regiegroep bestaat uit ouders, leerkrachten en medewerkers van GO. Zij komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en bespreken de criteria. Kijken hoe we er nu voor staan en waar we naar toe willen daar waar het gaat om deze criteria.  Wilt u meer informatie of wilt u plaatsnemen in deze regiegroep dan kunt u terecht bij Lisette en Yvonne of de leerkracht van uw zoon of dochter.

De tien criteria zijn:

  1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.
  2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.
  3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.
  4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
  5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.
  6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.
  7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.
  8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen.
  9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium.
  10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie.

Wat doen we nog meer voor ouders:

U als ouders wordt een aantal keer per jaar geïnformeerd. Hetzij middels nieuwsbrieven hetzij middels bijeenkomsten waar men zal luisteren naar het advies en de ideeën die u mee wil geven aan de regie groep.

Daarnaast worden ouders middels ouderavonden, Vuurtorennieuws de schoolgids en onze website op de hoogte gehouden van de actuele gang van zaken op De Vuurtoren.

Informatieavonden:

De exacte invulling van informatie avonden wordt nog in de regie groep besproken. Op dit moment ziet het er bij ons op school nog als volgt uit.

Wij starten het schooljaar met een informatieavond. Leerkrachten vertellen dan wat de plannen zijn voor het nieuwe schooljaar en wat de kinderen in de betreffende groepen gaan leren. Vier keer per jaar wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Twee keer per jaar schriftelijk (een rapport) en twee keer per jaar middels Leerling-Ouder-Leerkracht gesprekken. Het zijn korte gesprekken van ongeveer 15 minuten waarin zowel de ontwikkeling als de leerresultaten van de kinderen besproken worden. Daarnaast bieden wij de ouders dagelijks de gelegenheid om een tussentijdse afspraak te maken. Ook kunnen ouders wanneer zij dat op prijs stellen door inschakeling van groepsouders in contact komen met de leerkrachten en de directie.

Wat doen we nog meer met/ voor ouders

Kleuter informatie bijeenkomsten:

Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over het thema waaraan leerlingen van groep 1 en 2 de komende maanden gaan werken. We leggen uit wat we de komende maand gaan doen, welke doelen er bereikt moeten worden en welke activiteiten daar bij horen.

Tijdens deze momenten krijgt u informatie betreffende activiteiten die u thuis kunt samen met uw zoon of dochter kunt doen om het leerproces te ondersteunen.

Rooster informatie bijeenkomsten

Datum: Tijd: Thema:
Dinsdag 20-09-2016 8.30 – 9.00 uur Boeken
Dinsdag 25-10-2016 8.30 – 9.00 uur Herfst
Dinsdag 15-11-2016 8.30 – 9.00 uur Sinterklaas
Dinsdag 06-12-2016 8.30 – 9.00 uur Kerst
Dinsdag 10-01-2017 8.30 – 9.00 uur Winter
Dinsdag 31-01-2017 8.30 – 9.00 uur Beroepen
Dinsdag 28-02-2017 8.30 – 9.00 uur Lichaam
Dinsdag 21-03-2017 8.30 – 9.00 uur Lente
Dinsdag 18-04-2017 8.30 – 9.00 uur Dieren
Dinsdag 30-05-2017 8.30 – 9.00 uur Familie
Dinsdag 27-06-2017 8.30 – 9.00 uur Zomer


Inloop momenten:

Aan het begin van onderstaande middagen kunt u samen met uw zoon of dochter aan het werk met ontwikkelingsmateriaal. Hoe u hiermee aan het werk kan wordt uitgelegd tijdens de informatie bijeenkomsten. Het is leuk voor uw zoon of dochter om maandelijks een keer samen aan het werk te zijn.

U komt toch ook!!!!

Datum: Tijd:  
Vrijdag 14-10-2016 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema boeken
Vrijdag 11-11-2016 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema herfst
Vrijdag 02-12-2016 13.15-13.45 uur Inloop/surprise maken
Woensdag 21-12 2016 11.00-12.00 uur inloop
Vrijdag 27-01-2017 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema  winter
Vrijdag 17-02-2017 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema beroepen
Vrijdag 17-03-2017 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema lichaam
Vrijdag 07-04-2017 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema lente
Vrijdag 19-05-2017 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema dieren
Vrijdag 23-06-2017 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema familie
Vrijdag 14-07-2017 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema zomer


Verteltassen maken

Ouders komen één keer in de twee weken een middag bij elkaar om verteltassen te maken. Zij maken de tassen, zoeken prentenboeken uit en bekijken welke activiteiten bij het boek passen, bespreken deze en zorgen ervoor dat de tassen compleet mee gegeven kunnen worden met kinderen. In de verteltassen zit een prentenboek. Naast het prentenboek vindt men er een spel of een kaart met andere activiteiten behorende bij het boek aan. Ouders van groep 1 en 2 kunnen die boeken voorlezen en de activiteiten rondom het boek samen met hun kinderen uitvoeren.

Wij zijn nog op zoek naar ouders die ook mee willen helpen!!! U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Melodie.

Boekenpret

Ook doen wij mee met boekenpret voor de kleuters en krijgen de kinderen van groep 3 en 4 boeken mee in de zomervakantie om op die manier te kunnen blijven oefenen met lezen. De boeken die mee gaan in het kader van boekenpret dienen voorgelezen te worden door ouders of oudere zussen of broers die al goed kunnen lezen. In iedere tas zit een boek en uitleg over hoe men het beste zou kunnen voorlezen.

 

Bezoeken van lessen

Ouders krijgen een aantal keer per jaar de gelegenheid om lessen te bezoeken. Zij kunnen dan in de klas van hun zoon of dochter kijken naar een les, meedoen met de verwerking en hun vragen over de gegeven les aan de leerkracht stellen.