SchOOLwiki

zoekopdracht

Opvang van nieuwe leerlingen

Oriënterend gesprek

Ouders die toekomstige 4 jarigen willen komen inschrijven worden in de gelegenheid gesteld een gesprek te voeren met de directie en met de toekomstige groepsleerkracht. Verder kunnen de ouders een kijkje nemen binnen de school tijdens de lesuren. De ouders krijgen tevens informatie middels de schoolgids. Na aanmelding (zie regels aanmelding hieronder) wanneer de leerlingen bijna vier jaar zijn, mogen de leerlingen tien dagdelen meedraaien in hun toekomstige groep, zodat uw kind kan wennen aan de nieuwe situatie. Dit in overleg met de groepsleerkracht. Na zes weken onderwijs op De Vuurtoren zal de groepsleerkracht u uitnodigen voor een informatief gesprek. Wanneer uw zoon of dochter in juni vier jaar wordt zal hij/zij pas vanaf het nieuwe schooljaar naar De Vuurtoren gaan.

Regels aanmelding en zorgplicht
Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient de directie van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven.

De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd.

Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld.

Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling.

Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland.

Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren.

Zorgplicht en verhuizing van een kind

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind schriftelijk aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus: Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school.

Protocol aanname

Bij ons op school maken we gebruik van het aanname protocol. Dit protocol kunt u vinden op onze website. Hieronder vindt u een samenvatting.

Aanmelding school specifiek

OBS De Vuurtoren houdt zich aan het hierboven beschreven beleid van onze Stichting SchOOl
Om dit beleid uit te kunnen voeren heeft onze school een aantal procedurele afspraken gemaakt die intern gehanteerd worden.

Factoren die een rol spelen bij het aannemen van leerlingen
• De beschikbare ruimte;
• De aanwezigheid van leerlingen met zware ondersteuningsbehoeften;
• Het aantal leerlingen met een ondersteuningsbehoefte;
• Een stabiele sociaal- emotionele samenstelling;
• Het belang van de leerling;
• Het belang van de leerlingen die al in de groep zitten;
• Didactische problemen;
• Onderwijskundige samenstelling van de groep;
• De groepsgrootte.

Wanneer kunnen we aangemelde kinderen niet inschrijven
• Indien het maximum aantal leerlingen van een groep wordt overschreden;
• Indien de samenstelling van een groep aanleiding geeft om het aantal leerlingen in de betreffende groep niet uit te breiden (afhankelijk van het aantal leerlingen met een ondersteuningsbehoefte);
• De ontwikkeling (zowel cognitief als gedragsmatig en sociaal emotioneel) van de aangemelde leerling hiertoe aanleiding geeft.

Verdere uitgangspunten voor aanname en plaatsing
• Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten worden waar mogelijk aangenomen. Hierbij spelen natuurlijk alle uitgangspunten voor plaatsing mee. Door middel van een vragenlijst/placemat die samen met de ouders wordt ingevuld verzamelen we voor school relevante informatie over de nieuwe leerling;
• Bij terug plaatsing vanuit SO, SBO of een andere basisschool kan een proefplaatsing worden afgesproken. Er is geen terugplaatsgarantie;
• Kinderen van 6 jaar en ouder die rechtstreeks uit het buitenland komen en de Nederlandse taal niet beheersen worden doorverwezen naar De Taalklas gevestigd in De Poolster, waar zij gedurende een jaar aangepast onderwijs krijgen in de Nederlandse taal. Vervolgens kan de betreffende leerling op onze school worden geplaatst mits hij/zij aan eerder genoemde voorwaarden voldoet;
• Tweelingen worden indien mogelijk in de regel niet gezamenlijk in één groep geplaatst, tenzij van de betreffende groep er slechts één op school aanwezig is;
• Zij-instromers worden geplaatst na overleg met de school van herkomst en hierbij geen belemmerende factoren zoals benoemd in ons protocol aanname naar voren komen;
• In de laatste vier weken van het schooljaar worden er geen kleuters meer geplaatst; zij starten na de zomervakantie;
• Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd.

Terugplaatsing leerlingen
Soms krijgen we het verzoek van een school voor speciaal onderwijs of een instelling om een leerling op onze school te mogen plaatsen. Deze leerling is dan door de betreffende school weer op het niveau van de basisschool gebracht of zijn of haar gedrag is weer toelaatbaar.
Wanneer dit mogelijk zou zijn bij ons op school maken we dan goede afspraken met de school voor speciaal onderwijs over:
• De groep waarin de leerling wordt geplaatst;
• Welke extra ondersteuning wij nog moeten kunnen geven;
• Welke hulp er vanuit de school voor speciaal onderwijs of de instelling aan ons wordt aangeboden (ambulante begeleiding bijvoorbeeld);
• Wat te doen wanneer het basisonderwijs (onze school) toch niet de juiste plek zou zijn.

De procedure
De procedure die doorlopen wordt voor aanmelding van een nieuwe leerling bestaat uit de volgende stappen:
• Ouders maken een afspraak op school met de directie;
• Er volgt een intake gesprek;
• Aanmelding (schriftelijk);
• Behandeling aanmelding;
• Uitslag aanmelding.

Bericht aan ouders
De ouders krijgen een schriftelijke bevestiging van inschrijving en plaatsing in een groep.
Indien inschrijving in een groep niet mogelijk is krijgen de ouders zo spoedig mogelijk bericht van afwijzing. De afwijzing wordt door de directeur van de school gemotiveerd.

Het uitschrijven van de leerlingen
Bij het tussentijds verlaten van De Vuurtoren zorgen wij ervoor dat de school waar de leerlingen naar toe zijn gegaan zo spoedig mogelijk een onderwijskundig rapport van ons ontvangt met zo nodig aanvullende informatie over de desbetreffende leerling (Waaronder resultaten uit het leerling volgsysteem). Indien nodig neemt de groepsleerkracht contact op met de nieuwe school.