SchOOLwiki

zoekopdracht

Naar de volgende groep

De overgang van groep 1 naar 2 en 3 algemeen

De tijd die kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters die bijvoorbeeld jarig zijn in mei zitten doorgaans twee jaar in groep 1/2. Najaar kinderen (jarig in oktober, november en december) kunnen ofwel bijna 3 jaar ofwel ruim anderhalf jaar in de kleutergroep zitten.

De keuze van verkorting of verlenging heeft vooral te maken met de onderwijsbehoeften van de kinderen en hun ontwikkeling. De voortgang in deze ontwikkeling is (zie ontwikkeling hieronder) bepalend, niet de kalenderleeftijd. De inspectie geeft aan dat kinderen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren het primair onderwijs doorlopen, afhankelijk van het ontwikkelingsproces en het welbevinden van kinderen dat niet verstoord mag worden.

Als school hanteren wij een voorzichtig en zorgvuldig beleid rond deze groep van najaar kinderen. De keuze voor verkorting of verlenging wordt duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd in ons protocol. Bij het nemen van een dergelijke beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider betrokken. Bij twijfel of een verschil van mening wordt de directeur ingeschakeld. De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt de eindbeslissing.

Ontwikkeling
We gaan hierbij uit van de totale ontwikkeling n.a.v. de leerlijnen. Deze omvat de volgende aspecten:
• taal/spraakontwikkeling
• ontwikkeling m.b.t. het voorbereidend lezen
• ontwikkeling m.b.t. het voorbereidend rekenen
• sociaal-emotionele ontwikkeling en spelontwikkeling
• werkhouding en concentratie
• speel-werkgedrag
• zelfstandigheid en zelfredzaamheid
• ontwikkeling van de motoriek

Overgang groep 1-2-3 volgens het protocol

Kinderen die in oktober, november of december geboren zijn, worden meestal geplaatst in groep 1. Deze kinderen worden nauwgezet geobserveerd door de leerkracht. Kinderen die in oktober, november of december jarig zijn en mogelijk vervroegd gaan doorstromen, worden al in januari gescreend met behulp van de CITO-M1 toetsen (Rekenen en Wiskunde voor Kleuters en Taal voor Kleuters) en de januari screening. Voor de jongste kinderen worden deze toetsen meer als observatiemiddel gebruikt. Leerlingen die de toets wel afmaken en een score van I/hoge II  halen, zijn de kinderen die mogelijk doorgaan naar groep 2. Deze resultaten zullen in het CITO-LOVS worden vastgelegd. Na de zomervakantie doen deze kinderen mee met de kinderen van groep 2.

Na overleg tussen leerkracht en intern begeleider en ouders kunnen deze kinderen (na de kerstvakantie) geplaatst worden in groep 2. Het plaatsen in groep 2 wil niet zeggen, dat het kind automatisch doorstroomt naar groep 3. Voor 1 maart wordt bepaald of er verlenging of verkorting plaatsvindt.

Hierbij wordt niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling gekeken maar ook naar de kind kenmerken, zoals:
• zelfstandigheid
• de motorische
• de sociaal-emotionele ontwikkeling.

We streven ernaar om al bij de oudergesprekken in maart tot een gezamenlijke beslissing te komen. De definitieve beslissing over wel of niet vervroegd doorstromen naar groep 3 valt na de CITO toetsen in juni. Wanneer er geen sprake is van vervroegde doorstroming is er geen sprake van doubleren en zullen wij uw kind in zijn/haar naaste ontwikkeling begeleiden door leer- en ontwikkelingsmateriaal aan te bieden op niveau.

Kleuterverlenging

De najaar kinderen die niet in aanmerking komen voor vervroegde doorstroming en die dus langer dan 2 1/2 jaar in de kleuterklas verblijven, krijgen indien zij hier aan toe zijn extra aanbod op het gebied van het voorbereidend lezen en rekenen (fonologisch bewustzijn, opbouwen van letterkennis en gecijferdheid staan hierbij centraal). Dit is terug te vinden in de dagplanning

Contact met ouders
Wanneer er sprake is van verlenging of verkorting van het kleuteronderwijs, stellen we de argumenten op schrift. Met de ouders wordt dit duidelijk en goed verantwoord onderbouwd. De argumenten en mening van de ouders worden eveneens vermeld. Het verslag/advies wordt door de school aan de ouders uitgereikt.

Vervroegde doorstroming naar groep 3

Voor kinderen die in oktober, november en december geboren zijn (de zogenaamde “najaar kinderen”) is er de mogelijkheid om korter dan twee jaar in groep 1/2 te verblijven wanneer hun ontwikkeling dat aangeeft. Bij zeer hoge uitzondering kan dit ook gelden voor leerlingen die na december geboren zijn. We laten de keuze voor verkorting of verlenging afhangen van de doorgaande ontwikkeling van het kind. We spreken dit met de ouders van deze leerlingen door.

Wanneer “najaar kinderen” hoog scoren op de CITO toetsen (d.w.z. een I-score), duidelijk toe zijn aan leren lezen en taakgericht werken, kan overgang naar groep 3 overwogen worden. Ook moet duidelijk zijn dat deze leerlingen de overgang naar groep 3 ook sociaal-emotioneel aankunnen. Er moet voldoende zelfvertrouwen en zelfbeeld zijn opgebouwd. Het egocentrisch denken moet plaats gemaakt hebben voor “meer op anderen gericht zijn”. Sommige kinderen uit deze doelgroep zijn cognitief verder ontwikkeld dan sociaal-emotioneel. De leerkracht van groep 3 krijgt hierover informatie van de leerkracht van groep 2. Er worden punten opgesteld om aandacht te besteden aan deze ontwikkelingsaspecten in groep 3. Met name de schrijfmotoriek en de spel- en bewegingsbehoefte van de jonge leerling kan verschillen van oudere leerlingen.

Verder moeten deze leerlingen toe zijn aan het gerichte leren en complexere taken aan kunnen.

Besluitvorming doubleren groep 3 t/m 8:

Het laten doubleren van een leerling is een besluit dat in overleg met ouders/verzorgers, groepsleerkracht, team en directie wordt genomen. De school is hierin eindverantwoordelijke. Argumenten die de school aanleiding geven doubleren te overwegen:

• Voor groep 3: er is sprake van een aantoonbare achterstand (cognitief) van 5 maanden (DLE) op de onderdelen spelling en lezen en/of van 8 maanden achterstand op het onderdeel rekenen/wiskunde.
• Voor groep 4 t/m 8: er is sprake van een aantoonbare achterstand (cognitief) van 8 maanden (DLE) of meer op tenminste twee van de volgende onderdelen, waarvan op één onderdeel een aantoonbare achterstand van tenminste 10 maanden.
a) lezen (DMT)
b) spelling
c) rekenen/wiskunde
d) begrijpend lezen
• Er is sprake van een sociaal-emotionele achterstand
• Binnen de organisatie is aantoonbaar speciale leerling zorg aangeboden (zie leerlingdossier: groepsplannen, handelingsplannen, besproken in de groepsbesprekingen met de IB-er, de leerling besprekingen en in de bouwvergaderingen). Ondanks deze zorg blijkt doorstromen naar het volgende leerjaar niet verantwoord.

De overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs

In het laatste schooljaar krijgen de ouders uitgebreide informatie van de scholengemeenschappen over de schoolkeuzes in Lelystad middels informatiefolders en informatieavonden van de scholen. In de overgang naar het voortgezet onderwijs vervult De Vuurtoren een adviserende rol. De groepsleerkracht van groep 8 heeft in januari een adviesgesprek met ouder(s) en kind over de schoolkeuze aan de hand van het schoolverlatersrapport. Behalve naar de cognitieve mogelijkheden van het kind wordt er ook gekeken naar zaken als doorzettingsvermogen, taakaanvaarding, verantwoordelijkheidsgevoel en sociale omgang om een zo goed mogelijk advies te geven en een school te vinden die bij het kind past. Uiteindelijk maken ouder(s) en kind samen de keus. Bij het schoolverlaten is er tweemaal direct contact (overleg) tussen de groepsleraar en de mentor van de betreffende school, eenmaal voor de zomervakantie en eenmaal in het nieuwe schooljaar, over de start en voortgang in het Voortgezet Onderwijs. Ook vinden in de loop van het daaropvolgende schooljaar voortgangsgesprekken plaats tussen de groepsleerkracht (van groep 8) en mentoren. Gegevens uit het Leerlingvolgsysteem en relevante gegevens uit de leerling-dossiers worden doorgegeven aan het Voortgezet Onderwijs. Tot in het vierde jaar worden de leerresultaten van de oud-leerlingen nog aan ons bekend gemaakt en we worden op de hoogte gehouden over de leerrichting die de kinderen hebben gekozen.

De leerlingen worden zoals u hierboven heeft kunnen lezen in overleg na groep 8 meestal geplaatst in het regulier voortgezet onderwijs. Als uw kind meer en extra hulp nodig heeft in en op weg naar het Middelbaar Beroepsonderwijs diploma, kan Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) voor uw kind een goede plek zijn. Als uw kind meer of extra zorg behoeft en uw kind onvoldoende baat heeft bij de extra zorg van het reguliere voortgezet onderwijs, kan het worden aangemeld bij het Speciaal Voortgezet Onderwijs. (SVO) In Lelystad wordt dit onderwijs aangeboden op De Steiger. Voor toelating naar beide vormen bestaan wettelijke procedures. Hierover wordt u, als dit geldt voor uw kind, uiteraard door ons goed en tijdig geïnformeerd.