SchOOLwiki

zoekopdracht

Mentorproject school’s cool

De kern van het project is dat sommige kinderen in groep 8 van de basisschool een vrijwilliger (thuismentor) krijgen toegewezen die hen gedurende een periode van 1½ jaar begeleidt naar en in het voortgezet onderwijs. Wanneer de leerkracht van groep 8 twijfels heeft of de overgang naar het voortgezet onderwijs wel eens problemen zou kunnen opleveren, kan de school deze leerling opgeven voor deelname aan School’s cool. Hoofddoel is om met deze begeleiding voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
School’s cool is in Lelystad in januari 2008 als pilot begonnen met een groep van 12 kinderen en heeft zich inmiddels in de praktijk bewezen.
Wat doet een thuismentor?
De thuismentor wordt ingezet om het kind te begeleiden. Hij of zij is betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen en is aantoonbaar gemotiveerd het kind 1½ jaar lang te begeleiden bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De hulp richt zich op:
• Een structureel wekelijks contact van gemiddeld 1½ uur in de week met het kind in de thuissituatie;
• Het aanbrengen van structuur in het maken van huiswerk;
• Het bespreekbaar maken van voorkomende problemen bij kind en ouder;
• Het bevorderen van de ouderbetrokkenheid bij kind en school;
• Het eventueel stimuleren van een passende vrije tijdsbesteding.
De hulp vindt in principe thuis bij het kind plaats. Alles gebeurt in overleg met en in aanwezigheid van de direct betrokken ouder(s).
Deelname aan dit project
De kinderen die deelnemen aan School’s cool worden geselecteerd op 6 basisscholen (waaronder o.b.s. De Vuurtoren) afkomstig van de 3 grootste Lelystadse schoolbesturen. Na deze selectie worden de ouders benaderd of ze mee willen doen. Wanneer dit het geval is, wordt het kind officieel via de school ingeschreven.
Het mentorproject School ’s cool voldoet aan de volgende voorwaarden

– thuismentor en kind nemen op vrijwillige basis deel aan het project;
– de thuismentoren zijn gemotiveerd om gedurende langere tijd een begeleidende rol op zich te nemen;
– het project heeft een heldere structuur en duidelijke doelen;
– het programma voorziet in een goede training voor thuismentoren;
– focussen op de ontwikkeling van de relatie en het kind;
– goede matches tussen thuismentor en kind realiseren;
– het project bevordert de ouderbetrokkenheid;
– het project monitort de voortgang op basis van harde gegevens.

De belangrijkste resultaten tot nu toe:

Algemeen
Geen enkel kind dat heeft deelgenomen aan School’s cool heeft het voortgezet onderwijs voortijdig verlaten.

Voor de kinderen
Planmatiger leren denken en handelen, geleerd huiswerk te maken, gemotiveerder om te leren, kind staat sterker in zijn/haar schoenen, taalvaardigheid beter geworden, meer gaan lezen, meer deelname aan sportactiviteiten, betere cijfers gekregen, zelfvertrouwen is gegroeid.

Voor de ouder(s)
Ouder is meer betrokken bij de schoolcarrière van het kind, er is meer structuur in de thuissituatie, positieve gesprekken met en op school, meer zicht gekregen op functioneren van het kind op school, adviezen van thuismentor overgenomen, meer zicht gekregen in eigen functioneren als ouder, thuismentor maakte veel los bij ouder in hun rol als opvoeder.

Voor de thuismentoren
Een ervaring rijker, creatiever geworden in het oplossen van problemen, kennis ge-maakt met een andere cultuur, positieve relatie met mentoren in het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie
Jules Wolthuis, coördinator School’s cool, mail jjc.wolthuis@lelystad.nl
tel. 0320-279510