SchOOLwiki

zoekopdracht

Doelstellingen

Algemene doelstelling
Het onderwijs op De Vuurtoren richt zich op:
• de emotionele ontwikkeling;
• de cognitieve ontwikkeling;
• het ontwikkelen van creativiteit;
• het verwerven van sociale vaardigheden;
• het verwerven van lichamelijke vaardigheden;
• het verwerven van culturele vaardigheden;
• de ontwikkeling van waarden en normen;
• respect voor een ieders (levensbeschouwelijke) achtergrond.

Deze doelen zijn gericht op de werving van kennis, inzicht, vaardigheid en houdingen. Deze doelen zijn verweven met elkaar. De belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de Wet op het Basisonderwijs vindt u in deze doelen terug. Voor ons zijn alle onderdelen van de Wet op Primair Onderwijs van fundamenteel belang.

Strategie en prioriteitstelling voor de komende planperiode

Om zoveel mogelijk up-to-date te blijven hebben wij ons afgelopen jaren geschoold. Zowel individueel als in teamverband volgden collega’s trainingen, lezingen, cursussen en leergangen. Afgelopen schooljaar namen we deel aan verschillende leerkringen. Lizette bezocht de leerkring voor Taalcoördinatoren, Sharon de leerkring voor startende leerkrachten, Petra de leerkring voor Coach startende leerkrachten, Anita de leerkring voor IB-ers, Jolanda de leerkring voor Rekencoördinatoren en Yvonne de leerkring Continue Verbeteren. Daarnaast volgden alle collega’s scholing op gebied van rekenen en lesgeven volgens het IGDI model. De taal- en reken coördinator en de IB-er gingen naar scholingen/trainingen om de kennis rondom hun vakgebied te vergroten. Yvonne en Anita schoolden zich op het gebied van afname van de SET en de TFI die beiden in kaart brengen hoe de school ervoor staat op gebied van PBS. Ook dit jaar zal er weer scholing gevolgd worden. Het gaat o.a. om: scholing op het gebied van Ouderbetrokkenheid 3.0, Oplossing in de groep en een leergang “ op weg naar excellent leiderschap”.  Daarnaast zullen we ook weer de leerkringen volgen en krijgen we training op gebied van PBS (Positive Behaviour Support- het positief belonen van gewenst gedrag).

Al deze interventies maken dat ons onderwijs beter wordt en meer aan zal sluiten op dat wat van ons verwacht wordt. Wij zullen wat wij geleerd hebben ook toepassen en borgen. Hieronder kunt u lezen wat wij het komende jaar zullen gaan doen/borgen.

De komende periode gaat De Vuurtoren zich (nog meer) richten op:

Opbrengstgericht werken:
• Het voeren van een goed klassenmanagement met daarin het lesgeven op 3 instructie niveaus;
• Het geven van effectieve, directe instructie;
• Het geven van constructieve feedback;
• Een gezamenlijke aanpak van gedrag ;
• Het optimaliseren van groepsplannen voor rekenen, spelling en lezen;
• Het schrijven van ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen vanaf groep 6 met een leerachterstand van tien maanden of meer waarbij de ontwikkeling stagneert;
• Leerlingen en ouders mede verantwoordelijk maken voor het onderwijs leerproces.

De doelen voor het komende schooljaar:

 • Alle opbrengsten van lezen, taal en rekenen liggen aan het eind van het schooljaar op het niveau dat van ons verwacht wordt. Is dit niet het geval dan is de vaardigheidsgroei aantoonbaar voldoende gestegen. Is dit niet het geval dan is er helder wat de oorzaak is en gaan we aan het werk met de verbeterpunten;
 • Twee keer per jaar zijn de CITO toetsen geanalyseerd en besproken;
 • Middels OGW gesprekken zijn de groepen en individuele leerlingen helder in beeld gebracht;
 • Er zijn structureel constructieve feedbackgesprekken t.a.v. rekenen gevoerd met leerlingen;
 • Het automatiseren en het rekenen met behulp van de vertaalcirkel is geoptimaliseerd;
 • We hebben op papier staan hoe er gewerkt wordt met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van rekenen (of omdat zij extra uitleg nodig hebben omdat zij het moeilijk vinden of omdat zij meer aan kunnen dan andere leerlingen);
 • We gaan de leesmotivatie bij leerlingen vergroten;
 • We zetten duolezen of tutor lezen structureel op het rooster;
 • We werken structureel aan de tussendoelen begrijpend luidteren en -lezen:
 • Er is onderzoek gedaan naar het vergroten van de intrinsieke motivatie van leerlingen bij hun onderwijsleerproces;
 • Het SIV (Scholen In Verbinding)plan is uitgevoerd zoals beschreven. Is dit niet het geval dan is helder waarom dit niet zo is en ook is het helder wanneer activiteiten dan wel plaats gaan vinden;
 • Het VVE plan is uitgevoerd zoals beschreven. Is dit niet het geval dan is het helder waarom activiteiten niet zijn uitgevoerd of doelen niet zijn behaald en is bekend hoe verder;
 • Ouderbetrokkenheid is vastgelegd en wordt uitgevoerd zoals beschreven;
 • Er is een gezamenlijke aanpak van gedrag (PBS) ;
 • Wanneer de gemeente akkoord gaat wordt spelen op pleinen gerealiseerd in onze wijk;
 • We werken structureel aan de doelen zoals gesteld in ons jaarplan en schoolplan en zorgen dat we deze op tijd behalen. Is dat niet het geval dan kunnen wij verklaren waarom dit niet zo is en zijn er nieuwe deadlines gepland;
 • De Doorstroomgroep draait zoals is afgesproken en de doorgaande lijn peuters-kleuters staat op papier.