SchOOLwiki

zoekopdracht

De organisatie en inhoud van het onderwijs

Inleiding
We werken op onze school met moderne programma’s en methoden. Ook de afgelopen jaren hebben we een aantal nieuwe methoden aangeschaft en geïmplementeerd.
Het leerstofaanbod op onze school bereidt de leerlingen goed voor en is dekkend voor de kerndoelen. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn en komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen. De ideeën van adaptief onderwijs, effectieve instructie en het zelfstandig werken zijn uitgangspunten hierbij. Voor de tijd die we aan verschillende vak- en vormingsgebieden besteden, voldoen we aan de wettelijke eisen. Deze staan aangegeven in het rooster.

De vakken waarin op onze school van groep 1 tot en met groep 8 worden lesgegeven zijn:

Lezen

We onderscheiden:
• Technisch lezen
• Begrijpend lezen

Technisch lezen
Omdat lezen een essentiële voorwaarde is om de wereld te verkennen en te begrijpen besteden we veel aandacht aan lezen. Leren lezen doen we in samenhang met de ontwikkeling van leesbegrip, leesbeleving, leespromotie, spreken en luisteren, spellen, stellen en taalbeschouwing.

 

De leerlingen uit groep 3 maken gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. Alle kinderen, op alle scholen, moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is Veilig Leren Lezen ontwikkeld. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat.  De letters worden volgens een vaste volgorde aangeleerd. Rond eind januari hebben de kinderen alle letters geleerd. De methode biedt een speciale aanpak voor kinderen die bij binnenkomst in groep 3 al kunnen lezen. Deze methode is uitgegeven door uitgeverij Zwijsen. Ook deze methode voldoet aan de kerndoelen.

Voor het voortgezet technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette. Met Estafette realiseert Zwijsen een goed doortimmerde, doorgaande leerlijn voor leesontwikkeling in het basisonderwijs. Deze methode oefent het voortgezet technisch lezen op drie instructieniveaus, zodat alle kinderen precies de juiste oefentijd en instructie krijgen om zo goed mogelijk te leren lezen. Estafette werkt met vier perioden van 8 weken leesonderwijs. Uitbreiding van woordenschat is een vast element van Estafette.

Begrijpend lezen

 

Veel leerlingen vinden begrijpend lezen saai en weinig uitdagend. Daarom is er Nieuwsbegrip, een interactieve en aansprekende manier voor begrijpend lezen. Dit is een interactieve en aansprekende methode die kinderen aan de hand van een aantal steeds terugkerende leesstrategieën leert hoe ze een tekst zo goed mogelijk kunnen begrijpen. De methode biedt wekelijks nieuwe teksten en opdrachten die gebaseerd zijn op actuele thema’s en nieuwsberichten. Zo leren de kinderen niet alleen hoe ze allerlei verschillende soorten teksten moeten lezen, maar blijft het lezen ook leuk en leerzaam! Bovendien besteedt Nieuwsbegrip structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën.

Lees- en woordenschatstrategieën
Tijdens de ingeroosterde tijd lezen de leerlingen de tekst en maken ze de verwerkingsopdrachten. Daarin wordt gericht aandacht besteed aan lees- en woordenschatstrategieën. De leerlingen leren aan de hand van een stappenplan onmisbare leesstrategieën gebruiken, zoals voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden en samenvatten. Daarnaast is er een woordenhulp die de leerlingen strategieën biedt om de betekenis van moeilijke woorden te achterhalen.

Nieuwsbegrip XL
Naast Nieuwsbegrip Basis maken wij vanaf groep 4 ook gebruik van Nieuwsbegrip XL. Dat bestaat onder andere uit een interactieve website voor leerlingen. Op de computer staat iedere week een XL leesles. Dit is een les aan de hand van een ander soort tekst, bijvoorbeeld een gedicht, reclame of een verhaal. Deze les heeft hetzelfde actuele onderwerp als de informatieve tekst van Nieuwsbegrip Basis. Met Nieuwsbegrip XL wordt Nieuwsbegrip als complete aanpak ingezet in de groep. Nieuwsbegrip XL is opgezet als een motiverende en leerzame website voor leerlingen. Hier kunnen ze oefenen met verschillende tekstsoorten, woordenschat en maken ze functionele schrijfoefeningen. Met het aanbod op deze leerlingensite, in combinatie met de huidige website, kunnen scholen dan met Nieuwsbegrip werken aan alle kerndoelen van begrijpend lezen.

Schoolbibliotheek

Onze schoolbibliotheek voorziet de leerlingen van uitdagende boeken op niveau waarin zelfstandig gelezen kan worden. Ook beschikken wij over veel informatieve boeken. De boekencollectie van de bibliotheek wordt regelmatig aangevuld met nieuwe boeken, om op deze manier ook het leesplezier te bevorderen.

Studerend lezen

Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. Informatie is overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? En waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je die? Met Blits leren kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen, via de vier onderdelen van studievaardigheden.

De toetsen van Blits sluiten naadloos aan bij de toetsen van het Cito. Ze vormen dan ook een perfecte voorbereiding op de Cito-toetsen. Kinderen kunnen elke les begeleid of zelfstandig in hun eigen tempo doornemen. Blits biedt een programma van 1 les per week, voor groep 5 t/m 8. In totaal 32 lessen per leerjaar. De leerstof is verdeeld in 4 lesblokken van 8 lessen. Elk lesblok wordt afgesloten met een toets. De lessen van een lesblok zijn opgebouwd rond een thema, bijvoorbeeld: piraten, wintersport, de dierentuin, etc.

In groep 5 worden alle leerstofonderdelen geïntroduceerd en aangeboden. Na groep 5 wordt de leerstof elk jaar herhaald én verder uitgebreid. Telkens vanuit andere thema’s. Bij elke les is er de mogelijkheid om deze gezamenlijk door te nemen óf de leerlingen zelfstandig aan het werk te zetten. De oefentoetsen maken de kinderen altijd zelfstandig.

Elk lesblok wordt afgesloten met een toets die aansluit bij de toetsen studievaardigheden van het Cito. Ter voorbereiding op de Cito-eindtoets wordt in groep 8 in de eerste helft van het jaar de leerstof herhaald, toegepast in een andere context en getoetst.

Taal

In groep 1 en 2 maken we gebruik van Onderbouwd. In groep 3 maken we gebruik van de methode Veilig Leren Lezen.

Wij werken op De Vuurtoren in de groepen 4 t/m 8 met de methode Taal actief. Taal actief is uitgegeven door uitgeverij Malmberg en voldoet aan alle kerndoelen/referentie niveaus met betrekking tot de Nederlandse taal. De kerndoelen Nederlands bevatten mondeling taalonderwijs, schriftelijk taalonderwijs en taalbeschouwing. Een thema van Taal actief Taal bestaat uit basislessen en differentiatielessen. De basislessen duren drie weken. Ieder thema start met een ankerverhaal. Aan het einde van de derde week van het thema nemen we een taaltoets af, waarna er in de daarop volgende week differentiatielessen gegeven worden. De differentiatielessen zijn dus een vast onderdeel van het basisprogramma.

Ook voor spelling en werkwoordspelling maken we gebruik van de methode Taal actief Spelling voor de groepen 4 t/m 8. Differentiatie vormt een vast onderdeel van de lessen van Spelling. Ieder thema van Spelling bestaat net als bij Taal uit basislessen en differentiatielessen. De basislessen worden in week 3 gevolgd door een woordendictee, op grond waarvan we gaan differentiëren.
Tijdens de differentiatielessen bieden we oefeningen op maat aan voor goede, gemiddelde en zwakke spellers. Hiervoor maken we gebruik van de verschillende aanpakken uit de spellingwerkboeken en van de extra oefen- en plusbladen van Spelling.

De leerlingen uit groep 8 werken ook uit het werkboek DT geen probleem. Alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 werken daarnaast op de computer met de programma’s van Ambrasoft en de software van Taal Actief.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 gebruiken wij ook Speel je wijs om de woordenschat uit te breiden.

Engels

Ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs krijgen onze leerlingen vanaf groep 7 iedere week Engelse les. We maken gebruik van de methode The Team. The Team is een levendige en speels opgezette methode Engels voor groepen 7 en 8. The Team maakt de leerlingen op een heel natuurlijke wijze vertrouwd met de taal. De methode is opgezet rond een aantal thema’s. Deze spelen zich af rond vier kinderen die met elkaar veel avonturen beleven.
The Team haakt direct in op de kennis die de leerlingen al van de taal hebben door internet, cartoons, hun muziek en clips. The Team daagt de leerlingen nog meer uit om zelf Engels te spreken en te luisteren. De methode voldoet aan de kerndoelen.

Rekenen

Op De Vuurtoren hebben we voor de groepen 3 t/m 8 gekozen voor de methode Wereld in getallen van de uitgeverij Malmberg.

Algemeen: Wereld in getallen biedt evenwichtig rekenen aan binnen een vast stramien: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Elke les is op dezelfde manier opgebouwd: de eerste helft van de les is voor instructie en de tweede helft werken de kinderen zelfstandig aan de weektaak waarin ze reeds behandelde stof op hun eigen niveau verwerken. Daarin speelt de oefensoftware ook een rol. Rekensterke kinderen worden vrij gelaten in de manier waarop ze sommen oplossen, voor de rekenzwakke kinderen is in de handleiding één oplossingsstrategie uitgewerkt.

Structuur: Er is stof voor 36 weken, opgedeeld in blokken van vier of vijf weken. De eerste 3 (of 4) weken zijn voor de basisstof. De week na de toets is bedoeld voor remediëring, herhaling en verrijking. Elke week bestaat uit 4 lessen. De 5e les is voor het afronden van de weektaak en/of voor extra instructie. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Elke derde les is de projectles, waarin de leerlijnen meten, meetkunde, tijd en geld rekenen aan bod komen.
Elke les duurt 60 min.

Differentiatie: De weektaak is opgedeeld in drie niveaus: 1 ster (minimumniveau), 2 sterren (basisniveau) en 3 sterren (plusniveau). Kinderen kunnen zonder problemen overstappen en doorwerken op het volgende niveau. In de handleiding is een minimumprogramma en compacting route opgenomen. Voor rekenzwakke kinderen is er een bijwerkboek voor verlengde instructie waar kinderen nogmaals de klassikale lesstof in duidelijke stappen krijgen uitgelegd (één oplossingsstrategie). Voor rekensterke kinderen is er een pluswerkboek. Daarin kunnen ze werken als ze klaar zijn met het plusniveau in de weektaak. De opgaven in het pluswerkboek zijn verdiepingen en lopen niet vooruit op de nog te behandelen stof.

Ook maken leerlingen gebruik van blokjes. Middels deze blokjes kunnen zij aangeven of zij wel of niet luisteren naar de uitleg. Snappen leerlingen de sommen dan kunnen ze aan het werk. Op die manier blijft er tijd over om nog meer te werken op eigen niveau. Tijdens feedbackgesprekken wordt er gesproken over wat lukt en waar hulp bij nodig is.

Doelgericht werken

Daarnaast wordt er gewerkt aan groepsdoelen en persoonlijke doelen middels het werken met een databord en een leerlingportfolio. Na een voortoets worden er groepsdoelen gesteld. Er wordt gekeken waar leerlingen op dat moment staan en waar ze naar toe willen. Die doelen worden zichtbaar gemaakt op het Databord. Niet iedere leerling werkt op hetzelfde niveau. Voor sommige kinderen liggen de groepsdoelen op een te hoog niveau en voor andere leerlingen is meer haalbaar. Daarom wordt er tijdens het blok ook gewerkt aan persoonlijke doelen.

Evaluatie en registratie: Elk blok wordt afgesloten met een toets. De toets kan op papier of digitaal worden afgenomen. De toets bevat 3 onderdelen: minimumtoets (toetsing van de minimumdoelen, beheersing), projecttoets (toetsing van de doelen uit de projectlessen) en basistoets (toetsing van de basisdoelen, signalering).

Schrijven

Om een methodisch handschrift te ontwikkelen maken we in de groepen 2 t/m 8 gebruik van de methode “Pennenstreken” van uitgeverij Zwijsen. Deze methode sluit goed aan op het lees/taalonderwijs dat gegeven wordt in groep 3.

Eenmalig krijgen de leerlingen een vulpen. Wanneer zij hier zorgvuldig mee omgaan is deze vulpen te gebruiken tot en met groep 8. Mocht de vulpen zoekraken of moedwillig stuk gemaakt worden dan moeten de leerlingen een nieuwe pen op school kopen. De kosten hiervan bedragen €10,00. Vullingen krijgen de leerlingen van de school (geen Parker en/of Lamy vullingen).

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Geschiedenis
Op De Vuurtoren maken we gebruik van de methode Brandaan. Deze methode is uitgegeven door uitgeverij Malmberg en voldoet aan de kerndoelen. Brandaan is een lesmethode geschiedenis voor groep 5 t/m 8. Brandaan legt duidelijk verband tussen verleden en heden, zodat geschiedenis voor kinderen betekenis krijgt. Maar Brandaan is ook bijzonder vanwege de spannende verhalen, de begrijpelijke teksten, de schitterende beeldondersteuning, het lesprogramma van 25 weken en de consequente stapsgewijze opbouw. Brandaan is uit 10 hoofdthema’s opgebouwd. De vijf hoofdthema’s uit groep 5 worden in groep 7 herhaald en verdiept. Datzelfde gebeurt met de andere vijf hoofdthema’s in groep 6 en groep 8. Elke les heeft vier stappen in het boek en vier stappen in het werkboek. Brandaan behandelt historische gebeurtenissen stap voor stap en maakt gebruik van een tijdbalk die op elke bladzijde van het boek en het werkboek is terug te vinden. De tekst is opgebouwd uit korte, leesbare alinea’s. De onderwerpen van de canon zijn overzichtelijk in de Brandaan opgenomen en de methode besteedt ook aandacht aan actief burgerschap. Daarnaast lenen we themacollecties bij de bibliotheek.

Aardrijkskunde
Wat betreft aardrijkskunde gebruiken we de methode Meander. Deze methode is uitgegeven door uitgeverij Malmberg en voldoet aan de kerndoelen. De methode heeft een duidelijke doorgaande leerlijn. Meander is uit 10 hoofdthema’s opgebouwd. De vijf hoofdthema’s uit groep 5 worden in groep 7 herhaald en verdiept. Datzelfde gebeurt met de andere vijf hoofdthema’s in groep 6 en groep 8. Elke les heeft vier stappen in het lesboek en vier stappen in het werkboek. Elk hoofdstuk sluit af met “dit weet ik nu” zodat de leerling weet of hij alles begrepen heeft. Elke derde les is een topografie les. In groep 5 en 6 worden de leerlingen meegenomen door Nederland. In groep 7 trekken ze Europa in en in groep 8 reizen ze de wereld rond. Actief burgerschap is in Meander opgenomen. Bij elke les staan twee extra opdrachten voor de snellere leerlingen. De extra opdrachten hebben vaak een open karakter waarvoor meer inzicht nodig is. Daarnaast lenen we themacollecties bij de bibliotheek.

Natuur en Techniek onderwijs
Voor ons natuur- en techniekonderwijs gebruiken we de methode Naut. Naut heeft een duidelijke doorgaande leerlijn en evenveel aandacht voor natuurkunde, biologie en techniek. Naut is uit 10 hoofdthema’s opgebouwd. De vijf hoofdthema’s uit groep 5 worden in groep 7 herhaald en verdiept. Datzelfde gebeurt met de andere vijf hoofdthema’s in groep 6 en groep 8. Elke les heeft vier stappen in het lesboek en vier stappen in het werkboek. Elk hoofdstuk sluit af met “dit weet ik nu” zodat de leerling weet of hij alles begrepen heeft.

Ook kijken we voor bovenstaande onderdelen van de kerndoelen ook regelmatig naar de Schooltelevisie en organiseren we vanaf het schooljaar 2016-2017 een Techniek week. Daarnaast lenen we themacollecties bij de bibliotheek.

Verkeer
Wij hebben het verkeersveiligheidslabel weten te behalen. Wij maken wat betreft verkeer gebruik van de methode Wijzer door het Verkeer. Deze methode is uitgegeven door uitgeverij Wolters Noordhof. De methode voldoet aan de kerndoelen.

In groep 7 doen de leerlingen van onze school mee aan het verkeersexamen dat wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Dit ter voorbereiding op de dagelijkse rit naar de toekomstige school van het voortgezet onderwijs. Vooraf aan het examen vindt er een fietscontrole plaats. Wordt de fiets afgekeurd dan mag de leerling niet deelnemen aan het praktijkexamen.

Sociaal emotionele vorming
Niet alleen schoolprestaties zijn van belang. De school heeft naar onze mening ook een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon. Aan deze ontwikkeling van het kind als mens dragen we op De Vuurtoren bij door:

• Een dagelijkse positieve omgang met de kinderen;
• Het consequent hanteren van regels en afspraken;
• Het systematisch volgen van de leerlingen middels de SCOL;
• Het bieden van structuur en veiligheid;
• Het structureel voeren van gesprekken met ouders over hun kind.

We willen aan kinderen een veilige school bieden. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde, zeker op De Vuurtoren. We zorgen samen voor een fijne school, ieder draagt daar op zijn of haar manier toe bij.

 

Wij maken voor dit vak gebruik van Zien in de klas die bij ons de training “oplossing in de klas” verzorgt waarbij kinderen leren dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de sfeer in een klas. We gebruiken de Kanjertraining. De methode voldoet aan de kerndoelen. Er wordt met kinderen gesproken over hoe je omgaat met elkaar en wij leren leerlingen de hierbij passende vaardigheden aan. Belangrijke uitgangspunten van dit programma zijn dat een kind positief leert denken over zichzelf en de ander. Alle leerkrachten van De Vuurtoren hebben een diploma om deze lessen te mogen geven.

Vanaf het schooljaar 2013/2014 brengen wij onze leerlingen in kaart door middel van SCOL. Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn we begonnen PBS vorm te geven met behulp van externe coaches en worden de SET en de TFI afgenomen en maakt de Veiligheidsmonitor deel uit van het onderzoek naar de veiligheidsbeleving onder leerlingen, leerkrachten en ouders.

Burgerschap

Onze school dient vanaf 2006 vorm en inhoud te geven aan het onderwerp “actief burgerschap en sociale integratie”. Deze wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De situatie van leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, ze spelen hierbij allemaal een rol. Burgerschap is een belangrijk onderwerp dat op veel verschillende manieren kan worden ingevuld. Er is niet één goede manier waarop dat kan. Deze opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie. De belangrijkste wetsartikelen zijn:

• Het onderwijs op onze school gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
• Het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
• Het onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.

Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan:
• Het pedagogisch klimaat
• Het omgaan met elkaar
• Ons onderwijsaanbod

 

De school ziet actief burgerschap als een belangrijke uitdaging en doet al veel aan dit onderwerp binnen de vakken die we geven alsmede door onze manier van met elkaar omgaan. Niet alleen binnen de school maar ook binnen het Kindcentrum. Wij zijn een School In Verbinding (SIV) die sterk betrokken is bij de buurt waarin onze school staat. Op de Vuurtoren gebruiken wij de methode “Kinderen en hun morele talenten”. In de bovenbouw maken leerlingen kennis met andere culturen met behulp van de SamSam. Daarnaast komen in de methoden aardrijkskunde en geschiedenis de wereldgodsdiensten, bevolkingsgroepen, verschillende gebruiken en gewoonten aan bod. In de geschiedenislessen worden de tweede Wereldoorlog en Anne Frank uitvoerig besproken. We lezen in de bovenbouw de Anne Frank krant en de leerlingen krijgen altijd het boekje dat wordt uitgegeven door het 5 mei comité mee naar huis. Voorafgaand aan Prinsjesdag worden de verkiezingen, het politieke stelsel en de rol van het Koninklijk huis onder de aandacht gebracht.

Wijkraad

Vanaf het schooljaar 2016-2017 nemen we zitting in de Kinderwijkraad Zuiderzeewijk. Op school krijgen de kinderen van groep 6, 7 en 8 drie lessen in burgerschap en democratie, die voldoen aan de kerndoelen 34, 36, 37 en 39. Tijdens deze lessen leren kinderen over democratie, maken zij plannen voor de wijk en stemmen zij welke plannen opgepakt gaan worden. Alle kinderen die dat willen kunnen zich opgeven als raadslid voor de Kinderwijkraad. Na installatie komt de kinderwijkraad wekelijks na schooltijd bijeen in het wijkcentrum, waar zij aan de slag gaan om de op school verkozen plannen te realiseren.

De kinderwijkraad wordt begeleid door een team van professionals en vrijwilligers uit de wijk, in samenwerking met Stichting Welzijn Lelystad en andere organisaties uit de wijk. Dit team wordt ondersteund door Kies & Co

Leerlingenraad

Ook is er op De Vuurtoren een leerlingenraad. Leerlingen kunnen zich verkiesbaar stellen. Wanneer er meer dan twee leerlingen uit een groep zittingen willen nemen in de leerlingenraad zullen er verkiezingen in de desbetreffende groep plaatsvinden. Deze raad komt één keer in de maand bij elkaar. De directeur is bij dit overleg aanwezig. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 nemen zitting in deze raad. Zij kiezen een voorzitter uit hun midden net als een secretaris. Onder schooltijd bespreken zij in hun eigen groep wat er op de agenda moet komen. Deze punten nemen zij mee naar de leerlingenraad. De punten worden besproken en de uitkomsten worden mee terug genomen naar de eigen groep. Ook zorgen de leerlingen voor een terug koppeling naar leerkrachten indien nodig.

Het vorige schooljaar realiseerden deze leerlingen o.a. dat er prullenbakken op het plein werden geplaatst, dat er een belofte is gedaan door de gemeente dat er banken worden geplaatst, dat het schoon bleef in de toiletten en dat men zich daar aan regels ging houden.

Huiswerk/ Herhalen van de aangeboden stof
Het doel van huiswerk dat op De Vuurtoren wordt gegeven, is het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding, taakbesef en verantwoordelijkheid voor eigen werk. Onze kinderen worden zo enigszins voorbereid op het huiswerk in het Voortgezet Onderwijs. Huiswerk kan gegeven worden bij vakken zoals b.v. rekenen, taal, wereldoriëntatie en lezen. Het huiswerk is geen nieuw werk maar een herhaling van wat de leerlingen eerder tijdens de lessen hebben besproken. Ook kan het zijn dat uw zoon of dochter het werk op school niet op tijd heeft af gekregen en op deze manier de gelegenheid krijgt om dit dan thuis te doen. Indien het wenselijk is dat u thuis met uw kind vaardigheden oefent, wordt dit met u besproken.

Kunstzinnige oriëntatie

 

Dit omvat o.a. de vakken: handvaardigheid, muziek, drama en tekenen. Onze doelen hierbij zijn o.a.

  • Kinderen in aanraking laten komen met verschillende vormen van cultuur/kunst
  • Zorgen dat ingeroosterde tijd ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor het betreffende vak
  • In ieder geval één keer per jaar wordt er een musical opgevoerd door leerlingen van onze school

Bij ons op school wordt gewerkt met de methode Uit de kunst voor beeldende vorming. Voor muziek maken wij gebruik van 1,2,3 zing. Minstens één keer per jaar gaan de leerlingen van De Vuurtoren naar een voorstelling in de Kubus. Ook bestaat er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan een museum en om één keer per jaar naar de bioscoop te gaan om daar met de groep en leerlingen van andere scholen naar een klassenfilm te kijken. Het wel of niet gaan heeft mede te maken met het aanbod dat de diverse instanties ons bieden en het vakgebied dat wij dit schooljaar als speerpunt hebben gekozen.

Bewegingsonderwijs

De leerlingen van groep 1 tot en met 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Bewegen. Tijdens de gymles dragen de leerlingen eenvoudige sportkleding, met of zonder gymschoenen (geen zwarte zolen i.v.m. streepvorming op de vloer). Bij ons op school zijn er meisjes die een hoofddoek dragen. Bij het gymmen is een gewone hoofddoek niet praktisch in verband met de veiligheid. Daarom hebben wij liever dat de hoofddoek wordt afgedaan. Wanneer dat een probleem is, moeten de meisjes een sporthoofddoek dragen. Bij de vakleerkracht bewegingsonderwijs is informatie over deze hoofddoek te verkrijgen. De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 kleden zich om in één ruimte vanwege het overzicht en de begeleiding bij het aan- en uitkleden. Vanaf groep 5 tot en met 8 zijn er twee kleedkamers beschikbaar. Leerlingen die wegens omstandigheden niet mee mogen doen met de gymles of geen gymkleding bij zich hebben gaan wel mee naar de les, maar zitten op de bank in de gymzaal. De groepsleerkrachten houden toezicht op de gang van zaken.

 

Het gymrooster 2016-2017 is als volgt:

Dag Groep Tijd
Maandag 7 10:30 uur-11:15 uur
  8 11:15 uur-12:00 uur
  5 13:15 uur-14:00 uur
  6 14:30 uur-15:15 uur
     
Dinsdag 1/2a 08:30 uur-09:15 uur
  3 09:15 uur-10:00 uur
  4 10:30 uur-11:15 uur
  1/2b 11:15 uu-12:00 uur
     
Donderdag 7 08:30 uur-09:15 uur
  8 09:15 uur-10:00 uur
  5 10:30 uur-11:15 uur
  6 11:15 uur-12:00 uur
     
Vrijdag 1/2b 09:15 uur-10:00 uur
  1 /2a 10:30 uur-11:15 uur
  3 11:15 uur-12:00 uur
  4 13:15 uur-14:00 uur

School In Verbinding

Wat is een school in verbinding?

Een school in verbinding is een samenwerkingsverband tussen organisaties uit de sectoren onderwijs, welzijn, kinderopvang, cultuur, sport en zorg, die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten.

Ons doel is het verbeteren van ontwikkelingskansen van het kind. Het is duidelijk hoe er gewerkt wordt en waarom er zo gewerkt wordt. In onze pedagogische visie die we ontwikkelen t.a.v. scholen in verbinding staan afspraken op papier. Deze bieden goede richtlijnen voor het pedagogisch handelen in de praktijk. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

• De doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen;
• Het verbinden van binnen- en buitenschools leren;
• Een goede balans tussen effectieve werkwijzen en participatie en sociale competenties van kinderen.

Ouders zijn binnen onze school een belangrijke groep. Zij vervullen de meest essentiële rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Elke ouder wil het beste voor zijn- of haar kind en is daarom gemotiveerd om zich in te zetten voor zijn of haar ontwikkeling.

Ondersteuning bij het opvoedproces en betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen stimuleert de ontwikkeling. Wij willen uiteindelijk dat alle betrokkenen, kinderen, ouders en professionals een gezamenlijk gevoel t.a.v. scholen in verbinding gaan delen.

Schoolkeuzes t.a.v. scholen in verbinding 2016-2017

Actieve leefstijl
Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl van kinderen op basisscholen met het doel kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen en bewegingsarmoede preventief te bestrijden. (pedagogische) afstemming binnen- en buiten school, zodat ieder kind op een bij hem/haar passende manier kan bewegen, op een voor het kind geschikte plek.

Het is wenselijk om de sportieve activiteiten zoals nu georganiseerd door de vakgroep te blijven voortzetten. Te denken valt aan voetbal, korfbal, beachvolleybal en deelname aan de zeebodemloop.

Fairplay is hierbij een groot goed en ook ouders worden nu op een andere manier betrokken bij sportactiviteiten. Wij doen met een aantal sporttoernooien mee en willen kinderen de mogelijkheid geven om hiervoor extra te oefenen.

Daarnaast gaan wij aan de slag met Spelen op pleinen. Verstoppertje, hinkelen, voetballen, spelen op straat is van alle tijden. Voor kinderen en jongeren is het heel belangrijk dat zij buiten kunnen spelen en zelfstandig mobiel kunnen zijn. Dat verhoogt de kwaliteit van het leven en is onmisbaar voor een evenwichtige ontwikkeling. Spelend op straat staan kinderen in contact met het leven van alle dag. Wij willen samen met de andere scholen in de wijk zorgdragen voor deze mogelijkheid. In de eerste instantie tijdens de reguliere pauze, later ook na schooltijd.

 

Onderwijs                                                                                                                                                  Leerlingen kunnen wat extra ondersteuning gebruiken op gebied van (begrijpend) lezen en woordenschat. We doen daarom dit jaar wederom mee met De Bibliotheek op school.

Bibliotheek op school is een educatieve aanpak voor het basisonderwijs die zich richt op leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid.

Boekenpret
We maken hierbij gebruik van Boekenpret. Dit is een methode om jonge kinderen en ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het (lees) onderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers.

Ik lees door                                                                                                                                                            We willen dit jaar wederom wat doen aan de zomerdip bij lezers in groep 3 en 4. Technisch lezen vraagt dagelijks instructie en oefening. In groep 3 en 4 wordt daar veel tijd aan besteed. Uit onderzoek blijkt dat de technische leesvaardigheid van de leerlingen in de zomervakantie terugloopt doordat niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat de leerlingen bij de start in de nieuwe groep slechter lezen dan voor de zomervakantie. We noemen dit de zomerdip. Vooral voor de zwakkere lezers is het daarom van groot belang in de zomervakantie dagelijks te lezen om de leesvaardigheid te onderhouden. Flevomeer Bibliotheek heeft daarom, in samenwerking met een aantal leerkrachten, een speciale rugzak samengesteld om het lezen tijdens de vakantie te stimuleren. De rugzak wordt door de groepsleerkracht meegegeven aan de ouders. De bedoeling is dat de leerkracht tijdens een individueel gesprek met de ouder, of tijdens een groepsbijeenkomst, duidelijke uitleg geeft over het gebruik van de tas. Na de vakantie kan aan de leerling het “Ik lees door diploma” worden uitgereikt.

Maandelijkse themacollecties
Elke groep leent maandelijks een themacollectie. De thema collectie sluit aan op een thema dat op dat moment centraal staat. Naast de boeken die kinderen lenen uit de schoolbibliotheek kan er gelezen worden in de boeken vanuit deze collectie.

Beleidsplan lezen en leescoördinator
Door de leescoördinator is een leesplan geschreven. De leescoördinator neemt samen met de andere leescoördinatoren uit Lelystad deel aan een jaarlijkse bijeenkomst waar verschillende onderwerpen m.b.t. lezen aan de orde komen.

Advies en informatie aan ouders en team
Het komend schooljaar wordt er een ouderavond georganiseerd waar het belang van lezen wordt besproken. De leescoördinator houdt het team op de hoogte van vernieuwingen.

Daarnaast is iedere leerling automatisch lid van de bibliotheek en kan iedere leerkracht een collectie boeken ophalen.

Kinderen uit groep 3 en 6 brengen een bezoek aan de bibliotheek en krijgen een rondleiding.

Cultuur

We verbinden binnenschools leren met buitenschools leren het komend schooljaar door middel van het koppelen van Wereldoriëntatie aan een museumbezoek en door activiteiten als zang, dans en drama te koppelen aan taal/woordenschat. Daar waar mogelijk doen we dat samen met de Ichthus en de SKL die deel uitmaken van het Kindcentrum en met de Leatare de andere school in de Zuiderzeewijk. Ook maken we gebruik van de expertise van de KUBUS en diverse musea.

Digitale omgeving

Computeronderwijs De school is ruim voorzien van computers. Alle werkstations hebben een verbinding met internet en zijn aangesloten op het netwerk. Per groep is er een eigen, afgeschermd gedeelte waarop de software voor de groep beschikbaar is gemaakt. Het werken op de computer maakt in toenemende mate deel uit van het reguliere lesprogramma. De computer werkplekken bestaan uit een flatscreen, een toetsenbord en een muis. De nieuw aangeschafte methodes voor rekenen en taal beschikken over digitale oefen- en verrijkingsprogramma’s. Daarnaast werken de leerlingen in ambrasoft en aan hun werkstuk. De school heeft een internetprotocol opgesteld waaraan de kinderen zich moeten houden. Het aanleren van eigen verantwoording over het afgesproken internetprotocol hoort dus ook bij het ICT onderwijs. Oneigenlijk gebruik wordt scherp door de leerkrachten in de gaten gehouden. Er zijn regels omtrent hoe te handelen als je per ongeluk toch op een ongewenste site terechtkomt. Als een kind zich niet aan het protocol houdt kan het worden verboden om het internet op te gaan. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. In de meeste gevallen kunnen de kinderen tijdens de verwerking van de lessen regelmatig met de computers aan de slag. De leerkracht houdt in de gaten dat elk kind voldoende gelegenheid heeft om vaardigheid met de computer op te doen. Het uiteindelijke doel is dat kinderen voldoende vaardigheid hebben in het werken met tekstverwerking, internet en compleet computergebruik.

Digitale schoolborden In het schooljaar 2014-2015 zijn de groepen 4 t/m 8 voorzien van digitale schoolborden. Al eerder hebben de groepen 1, 2 en 3 een digitaal kleuterbord gekregen. Een digitaal schoolbord is een groot Touch screen dat gevoelig is voor aanrakingen en in verbinding staat met een computer. Doordat het scherm gevoelig is voor aanrakingen, kan het met de hand worden bediend. Ook kan er op het scherm worden geschreven met een speciale pen. Het verschil met een gewoon krijtbord is de mogelijkheid om alles wat je op een computerscherm kunt laten zien te projecteren op het digitale schoolbord. Dit betekent dat je in je lessen op een eenvoudige manier gebruik kunt maken van websites, software, filmpjes, muziekfragmenten, interactieve teksten, presentaties, enz. Daarbij is het mogelijk om instructies die op het bord zijn gemaakt, op te slaan en later weer op te roepen.

Een beknopt overzicht van de mogelijkheden van een digitaal schoolbord:
• Bewerken van teksten, geluids- en beeldmateriaal;
• Maken van aantekeningen met ‘digitale inkt’ op de presentatie op het digitaal schoolbord;
• Bewaren van aantekeningen voor hergebruik later;
• Bekijken van websites in de groep;
• Demonstreren en/of het gebruiken van software in de groep;
• Maken van digitale lessen op basis van voorbeelden met voorgeselecteerd beeldmateriaal;
• Vertonen van video en dvd met de mogelijkheid daarop aantekeningen te maken;
• Inzet van presentatiemiddelen tijdens instructie of demonstraties;
• Vertonen van presentaties door leerlingen.

De Vuurtoren heeft uit het grote aanbod gekozen voor de borden van Heutink met aan iedere kant een white board.

Website van de school en Schoudercom.nl 

Sinds een aantal jaar heeft De Vuurtoren een eigen website. Deze kunt u vinden onder www.obsdevuurtoren.nl. We kunnen deze website zelf bijhouden. Deels zorgen de leerkrachten, samen met de kinderen, voor vulling van de pagina’s. Daarnaast vindt u op de site algemene informatie van de school.  De maandberichten en losse nieuwsbrieven worden vanaf het schooljaar 2015-2016 ook digitaal verzonden.