SchOOLwiki

zoekopdracht

De medezeggenschapsraad

Vanaf 1 januari 2007 hebben we een nieuwe wet voor medezeggenschap, de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) Deze wet maakt versterking van medezeggenschap mogelijk in het basis- en speciaal onderwijs en in het voortgezet onderwijs.

Samenstelling medezeggenschapsraad (MR)                                                                                                   

In het basisonderwijs (bo) bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.

Taken medezeggenschapsraad (MR)                                                                         

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet geldt voor alle vormen van onderwijs, behalve voor het hoger onderwijs (ho).

Instemmingsrecht onderwijs                                              

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Adviesrecht onderwijs                                  

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Zoals elke school heeft ook onze school een medezeggenschapsraad. Hierin zijn zoals het hoort zowel ouders als team vertegenwoordigd. De ouders en de teamleden worden voor drie jaar gekozen. De verkiezingen van de oudergeleding vindt plaats in oktober, die van de teamleden in augustus. De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan. De medezeggenschapsraad onderhoudt contact met de directie en ouders. In de bijlage kunt u de samenstelling terug vinden.

Verwijzing naar het huidige reglement voor de GMR en MR                                   

Zowel de MR als de GMR  zijn in het bezit van reglementen. Beiden zijn aanwezig op school. Afgesproken is dat de directeur tijdens de vergadering aanwezig is om uitleg en/of advies te kunnen geven daar waar nodig.