SchOOLwiki

zoekopdracht

De kwaliteit van ons onderwijs

De doelen van kwaliteitszorg

De doelen van onze kwaliteitszorg zijn;
• Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alle componenten binnen de school, zowel wat betreft de proceskant (organisatiegebieden als leiderschap, personeelsmanagement, beleidsvorming, middelen, processen, alsook de productkant (resultaatgebieden als waardering door doelgroepen, leeropbrengsten, uitstroomcijfers en bedrijfsresultaten;
• Ervoor zorgen dat goede kwaliteit behouden blijft (borgen);
• Planmatig verbeteren indien de kwaliteit niet goed genoeg is.

Belangrijk vinden we dat het team zich zelf verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene in de school wordt gedragen. Dit betekent dat op basis van analyse van kwaliteitsgegevens conclusies worden getrokken en maatregelen worden genomen op leerkracht- en schoolniveau. Vanzelfsprekend werken wij in onze school naar een bepaalde kwaliteit toe. Het is ons streven dat alle kinderen, na het bezoeken van onze school, zodanig uitstromen dat iedereen op de juiste plek in het Voortgezet Onderwijs terecht komt.

De inrichting van onze kwaliteitszorg

Om bovenstaande te realiseren gebruikt onze school de volgende instrumenten om gegevens te verzamelen.

 • Het Cito leerlingvolgsysteem: het leerlingvolgsysteem geeft, op basis van methode-onafhankelijke toetsen, informatie over de vorderingen van de leerlingen van de school;
 • Sterkte- zwakte analyse: sterke en zwakke punten van de school worden vastgesteld
 • Tevredenheidsonderzoek medewerkers: in dit onderzoek worden medewerkers bevraagd over de kwaliteit van de school;
 • Tevredenheidsonderzoek ouders: in dit onderzoek wordt de mening van ouders gevraagd over de kwaliteit van onze school;
 • Tevredenheidsonderzoek leerlingen: in dit onderzoek wordt de mening van leerlingen uit de bovenbouw gevraagd over de kwaliteit van de school;
 • Klassenbezoeken: de directie, IB-er, reken-, bouw- en taalcoördinatoren houden klassenbezoeken. De bezoeken staan o.a. in het teken van een vooraf gesteld doel op het gebied van pedagogisch klimaat of didactisch handelen;
 • Collegiale consultaties: De bezoeken staan in het teken van een vooraf gesteld doel op het gebied van pedagogisch klimaat of didactisch handelen;
 • Functionerings-, POP – en beoordelingsgesprekken met medewerkers: binnen de gesprekscyclus worden doelstellingengesprekken (POP gesprekken), functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden tussen medewerkers en leidinggevende. Het doel van deze gesprekken is de kwaliteit te vergroten en het welbevinden van de medewerkers te verhogen;
 • Functionerings- en POP-gesprekken met schooldirectie: leidinggevenden hebben dit type gesprekken met het bestuur;
 • Kwaliteitsgesprekken: vanuit het bestuur worden met leidinggevenden gesprekken gevoerd over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan (bronnen o.a.: jaarverslagen, jaarplannen);
 • Marap gesprekken: Het bestuur voert deze gesprekken met de directie en de leden van het managementteam. De school verantwoord zich tijdens deze gesprekken aan het bestuur;
 • Schooltoezicht door inspectie: Indien de inspectie eenmaal in de vier jaar onze school bezoekt wordt een rapport gemaakt dat ons informatie geeft over de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs;
 • Het afnemen van de SET en de TFI in het kader van PBS;
 • Audit door collega’s van een andere school binnen onze Stichting samen met een orthopedagoge van “Zien”;
 • Externe contacten: waar informatie wordt verkregen over de school, zoals gesprekken met peuterspeelzalen of vervolgonderwijs.

Periodiek kwaliteitsonderzoek

Onze school heeft het volgende toezichtarrangement van inspectie:

Wij hebben na het laatste reguliere kwaliteitsonderzoek van de inspectie (oktober 2012)  het basisarrangement gekregen. In het inspectieverslag, dat ook te vinden is op de website van de onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl is te lezen dat: Het onderzoek van de inspectie heeft geleid tot de conclusie dat de kwaliteit van het onderwijs op De Vuurtoren gemiddeld genomen van voldoende niveau is. Bijna alle norm indicatoren waarmee de inspectie risico’s opspoort en die zouden kunnen wijzen op kwaliteit die te kort schiet zijn in voldoende mate op orde. De school realiseert daardoor voldoende basis kwaliteit.

In september 2010 heeft de inspectie de school bezocht in het kader van VVE. (voor- en vroegschoolse educatie). Ook hiervan is het rapport na te lezen op de site van de inspectie.

 

CITO eindtoets afgelopen jaar en een blik op het volgend jaar
Uitslagen CITO eindtoets

De Vuurtoren neemt al jaren lang de CITO eindtoets af. Sinds het schooljaar 2014-2015 is dit de Centrale eindtoets die verplicht wordt afgenomen bij alle leerlingen uit groep 8 tenzij er gegronde redenen zijn om niet mee te hoeven doen. Dit is het geval wanneer kinderen korter dan vier jaar in Nederland wonen of wanneer kinderen uitstromen naar het Praktijkonderwijs.

De afgelopen twee jaar heeft De Vuurtoren hard gewerkt aan de doelen van het ontwikkelplan “De Vuurtoren op weg naar ruimschoots voldoende “ dat zij hebben geschreven.

We hebben o.a. ingezet op het verbeteren van de directe instructie en we schoolden ons in het gebruik van leerlijnen, referentieniveaus en de methode Wereld In Getallen maar ook het rekenen in het algemeen. Ook hebben we een arrangement aangevraagd en toegewezen gekregen. Een jaar lang is er één dagdeel per week ondersteuning geweest van een ambulant begeleider voor de leerlingen van groep 7 en 8. De ondersteuning was gericht op het mede verantwoordelijk maken van leerlingen bij het onderwijs en extra hulp bij het rekenonderwijs. Daarnaast kregen een aantal leerlingen extra huiswerk mee op gebied van spelling (DT geen probleem op de computer) en begrijpend lezen (Nieuwsbegrip op de computer). Verder hebben we ervoor gekozen om een fulltime leerkracht met ervaring in groep 8 voor deze groep te zetten. We leenden extra thema collecties boeken bij de bibliotheek en we zorgden voor een meer leerrijke omgeving. Zoals u kunt lezen proberen we alles uit de kast te halen om kinderen uit te laten stromen op het niveau dat van hen verwacht mag worden.

In overleg met de inspectie is het schooljaar 2015-2016 besloten om het eindadvies gegeven door de school leidend te laten zijn bij de uitstroom.

Schooljaar 2014-2015 ongecorrigeerd; 530,8 en gecorrigeerd  532,2

Schooljaar 2015-2016 ongecorrigeerd; 535,4 en gecorrigeerd 539,5

Uitstroom Voortgezet onderwijs afgelopen schooljaren

uitstroom

Aantal ll

2014-

2015

 

Aantal ll

2015-

2016

 

 

Totaal aantal leerlingen 21 19
HAVO/VWO 3 2
TL/ HAVO 1 3
TL 3  
Kader /TL 2 1
Kader 1 2
Basis 6  
LWOO 2

7

(waarvan 1 kader en 6 basis)

Praktijkonderwijs 3 4

 

De bovenstaande uitstroom is passend bij het beeld dat wij van onze leerlingen hadden. U begrijpt dit beter wanneer wij uitleggen dat vier leerlingen van onze school korter dan vier jaar in Nederland waren. Dit bemoeilijkt het volgen van onderwijs. Je moet immers de Nederlandse taal voldoende beheersen om goed deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Zij gingen daarom eerst naar De Taalklas in Lelystad en kwamen nog niet zo lang geleden bij ons op de Vuurtoren terecht. Zij zullen op het Voortgezet onderwijs zeker nog door groeien. Daarnaast verwijst De Vuurtoren zelden leerlingen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs. Hetgeen op grond van leerresultaten, IQ of andere problematiek misschien wel zou moeten. Wij proberen leerlingen dat onderwijs te bieden op onze school dat zij nodig hebben zo lang dat mogelijk is.