SchOOLwiki

zoekopdracht

CITO toetsen en methode gebonden toetsen

De leerlingen op De Vuurtoren worden structureel en systematisch gevolgd middels observaties, methode gebonden toetsen en de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Wij analyseren alle toetsen. De resultaten geven ons niet alleen inzicht in de ontwikkeling van iedere leerling; wij krijgen daarmee tevens informatie over het niveau van de leerlingen per groep en het niveau van de hele school. Aan de hand van deze analyse vinden er OGW- en leerlingbesprekingen plaats. Daar waar nodig worden OPP’s (ontwikkel perspectieven) geschreven.

Hoe staan we ervoor en hoe houden wij ouders op de hoogte?

Wanneer de leerlingen van groep 1 t/m 8 in januari en in juni de toetsen hebben gemaakt worden deze in ons Leerlingvolgsysteem LOVS genoteerd. Op dat moment kunnen wij zien hoe een groep scoort en hoe individuele leerlingen scoren. Hierna maken alle leerkrachten een analyse per vak van hun groep en de IB-er en de directie doen dat per vak voor de hele school. Die analyses bespreken we. Wat gaat goed, waar zijn we trots op en waar kunnen we verbeteren. Dan stellen we doelen voor de volgende periode en bepalen we de vaardigheidsgroei per groep en per leerling voor die periode.

U als ouder wordt in februari en in juni geïnformeerd over de resultaten van uw eigen zoon of dochter. Deze vindt u ook terug in het rapport van uw zoon of dochter.  In de nieuwsbrief informeren we u over de behaalde resultaten schoolbreed.

De afgelopen twee jaar werkten we hard aan de doelen uit ons ontwikkelplan “De Vuurtoren op weg naar ruimschoots voldoende”. We merken dat we inderdaad ontwikkelen. In juni namen we de laatste CITO toetsen af. Twaalf van de 23 toetsen worden gemaakt op niveau I t/m III. Bij 17 toetsen is de gemiddelde vaardigheidsgroei op of ver boven het niveau dat van ons verwacht wordt.  We zijn nu in juli 2016 met name tevreden over de behaalde resultaten op gebied van Lezen en Spelling. Daar scoren alle groepen op niveau I t/m III. Bij rekenen en Woordenschat kwamen we van ver maar is nu ook een enorme vaardigheidsgroei zichtbaar. Door de ingeslagen weg te blijven volgen hopen wij ook het komend schooljaar nog te groeien. Indien er groepen onder het niveau van het landelijk gemiddelde scoren wordt er via een verbetertraject gewerkt aan het verhogen van de opbrengsten. De IB-er, de taal- en rekencoördinator ondersteunen hierbij de leerkrachten. Een aantal leerlingen heeft bij het maken van de toetsen moeite met de taal.

 De toetsen die wij gebruiken

De leerlingen van De Vuurtoren worden van groep 1 tot en met groep 8 nauwkeurig gevolgd. Hiervoor gebruiken we op De Vuurtoren de volgende methode- onafhankelijke toetsen:

 • AVI (lezen) voor de groepen 3 t/m 8
 • DMT (lezen) voor de groepen 3 t/m 8
 • Toetsen beginnende geletterdheid van Aarnoutse voor groep 1 en 2
 • Herfst-, winter-, lente- en eindsignalering (lezen) voor groep 3
 • Tak Klankonderscheiding/articulatie voor groep 1 en groep 2
 • CITO spelling voor de groepen 3 t/m 8
 • SCOL (sociaal emotionele vorming) voor groep 1 t/m 8
 • CITO rekenen en wiskunde voor de groepen 1 t/m 8
 • CITO Taal voor kleuters voor groep 1 en 2
 • CITO begrijpend lezen voor groep 4 t/m 8
 • CITO woordenschattoets voor groep 3 t/m 8
 • CITO begrijpend luisteren voor groep 1 t/m 3
 • CITO eindtoets april groep 8
 • TFI en SET en de veiligheidsmonitor

Naast de methode-onafhankelijke toetsen maken de leerlingen jaarlijks ook nog methodegebonden toetsen.

 Het leerlingvolgsysteem

Onze school toetst en analyseert systematisch de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen. We maken hiervoor gebruik van methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen te weten de CITO toetsen. Voor leerlingen met geconstateerde problemen zijn documenten voor handelingsplannen aanwezig. Bovendien werken wij daar waar mogelijk op 3 instructieniveaus met behulp van groepsplannen en indien nodig een ontwikkelingsperspectief.

Een leerlingvolgsysteem is in de eerste plaats een hulpmiddel voor de leerkracht. Zo kan de leerkracht nagaan wat een leerling de afgelopen periode geleerd heeft op school, wat een leerling al wel of nog niet kan en wat nog te moeilijk of te makkelijk is voor het kind.

Het onderwijs kan dan daar op afgestemd worden. Het leerlingvolgsysteem wordt de hele basisschooltijd gebruikt. De leerlingen worden nauwkeurig gevolgd. De toetsen in het leerlingvolgsysteem hebben betrekking op de basisvaardigheden. Dit zijn vaardigheden die o.a. te maken hebben met taal, rekenen en lezen. In groep 1 en 2 wordt vooral gekeken naar de basisvoorwaarden die van belang zijn om te kunnen leren schrijven, lezen en rekenen.

Wij zorgen ervoor dat er aan het begin van het jaar wordt vastgesteld wanneer welke toets plaats zal vinden. Iedere leerkracht ontvangt daarvoor aan het begin van het schooljaar een toets kalender waarop beschreven staat wanneer, wat getoetst wordt.

De resultaten worden geanalyseerd en besproken tijdens de OGW gesprekken met de desbetreffende leerkracht, de IB- er en de directeur. Tijdens deze besprekingen worden de ontwikkelingstrajecten van de individuele leerling en/of de ontwikkelingen van de hele groep in kaart gebracht en de vervolgtrajecten vastgelegd en indien nodig met ouders besproken. Zijn de zorgsignalen dermate groot dan wordt, in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe instantie. Het leerlingvolgsysteem is voor ons ook een heel belangrijk instrument om de kwaliteit van de school te meten. De analyses die wij maken naar aanleiding van de resultaten geven ons antwoorden op vragen als:

 • Sluiten de methoden wel aan bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen;
 • Gebruiken wij de methoden wel op de meest effectieve manier;
 • Is ons klassenmanagement goed geregeld; etc.

Tenslotte geeft het leerlingvolgsysteem de ouders inzicht in de ontwikkeling van hun kind. De intern begeleider coördineert de zorg voor leerlingen. Zij bespreekt regelmatig de ontwikkeling van de kinderen met de leerkracht en/of de directie. Wanneer blijkt dat een leerling leer-, sociaal- emotionele en/of gedragsproblemen heeft, begeleidt een interne begeleider de groepsleerkracht bij het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van een handelingsplan.Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft binnen school wordt u door de groepsleerkracht uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin het begeleidingstraject met u besproken wordt. Zijn de zorgsignalen groter dan wordt de intern begeleider bij het gesprek betrokken. Samen met u wordt dan het vervolgtraject besproken en indien nodig om toestemming gevraagd voor advies en/of onderzoek door een externe instantie.