SchOOLwiki

zoekopdracht

11 resultaten in categorie "zorg-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoefte"

Begaafde kinderen

Er is een onderscheid tussen begaafd en hoogbegaafd. We spreken van begaafdheid bij een IQ van 115-125 en vanaf 125 spreken we van hoogbegaafdheid. Dit kan alleen vastgesteld worden door een officiële IQ-test. Hoogbegaafde kinderen hebben naast een hoge intelligentie het vermogen op creatieve wijze met vraagstukken om te gaan en zijn in staat om grote denkstappen te maken. Hun manier van denken is dan ook echt ”anders”. Daarnaast moet er sprake zijn van een innerlijke sterke taakgerichtheid c.q. doorzettingsvermogen. Het is ook dan van belang dat de ouders en de leerkracht het welbevinden van het kind bewaken. Bij uitzondering kan worden besloten om het kind vervroegd te laten doorstromen en zo een groep over te slaan. Het kind moet dan minimaal een voorsprong van een jaar hebben. Dit kan één maal gebeuren in de basisschool-loopbaan. We blijven daarbij kritisch kijken naar de gehele ontwikkeling van het kind. Het aankunnen van moeilijker leerstof wil nog niet zeggen dat hij of zij zich sociaal-emotioneel ook prettig voelt bij wat oudere leerlingen....
Lees verder

Het CJG Lelystad

Het CJG biedt op basisschool De Vuurtoren het inloopspreekuur. Hier kunt u alle vragen stellen wat betreft het opvoeden en opgroeien van uw kind(eren). U kunt zonder afspraak terecht bij een jeugdverpleegkundige van de GGD Flevoland. Er hangen lijsten op school waarop de data van deze inloopspreekuren staan....
Lees verder

Het Onderwijsloket

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft gaan onze intern begeleider en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om samen met u te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat geregeld kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de intern begeleider na overleg met u aanmelding nodig vindt voor deskundige hulp van buitenaf of voor onderzoek om de onderwijsbehoeften van uw kind beter in kaart te brengen. Na uw toestemming kan aanmelding plaatsvinden bij het Onderwijsloket of bij een andere instantie. Waar is het Onderwijsloket voor bedoeld ? U kunt het Onderwijsloket zien als de plek waar scholen vragen neerleggen voor speciale onderwijsondersteuning. De school  bespreekt  altijd eerst met u waarom aanmelding bij het Onderwijsloket zinvol is , welke informatie het Onderwijsloket nodig heeft en zorgt ervoor dat het dossier van uw kind, nadat u meegelezen heeft, naar het Loket opgestuurd wordt met de nodige handtekeningen. U als ouder kunt het Onderwijsloket ook benaderen als u vragen heeft over uw kind(eren). Zie hieronder een lijstje met vragen die u aan het Loket zou kunnen stellen, indien nodig. Na ontvangst van het dossier van uw kind, krijgt u een bevestiging van Het Onderwijsloket. Na bestudering van het dossier wordt binnen 8 weken door de orthopedagoge  contact met u en de school opgenomen voor een intake. U krijgt een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met de orthopedagoge. Hierna worden de hulpvragen door u en de school gesteld middels onderzoek of advies beantwoord. U bent vanzelfsprekend als ouders altijd en overal bij betrokken, vanaf de aanmelding tot en met alles wat er daarna gebeurt. Er wordt niets gedaan zonder uw nadrukkelijke toestemming! Daarom moet er ook altijd een toestemmingsverklaring door u worden ondertekend. De looptijd van een traject via het Onderwijsloket is ongeveer 8 weken. Samengevat: als blijkt dat onze school niet in staat is om de juiste onderwijsondersteuning voor uw kind te verzorgen, wordt uw kind, in overleg met u, door de intern begeleider bij het Onderwijsloket aangemeld. Het Onderwijsloket gaat vervolgens aan de slag om de beste aanpak voor uw kind te regelen. Er gebeurt daarbij nooit iets zonder uw toestemming! U kunt het onderwijsloket telefonisch bereiken via 0320-214215.  Vragen die ouders aan Het Loket kunnen stellen: Mijn kind heeft op school extra zorg of aandacht nodig. Wat zijn de mogelijkheden, waar kan ik met mijn kind naar toe? Wat is speciaal [basis]onderwijs? Welke soorten scholen zijn er? Komt mijn kind in aanmerking voor speciaal [basis]onderwijs? Welke schoolsoort is geschikt voor mijn kind? Hoe verloopt een aanmelding? Mijn kind heeft een handicap en ik wil hem toch graag met zijn zusjes in de buurt naar schoollaten gaan. Hoe kan ik dat regelen? Mijn kind kan niet meer meekomen op school. Wat kan ik doen? ...
Lees verder

Hoe is de zorg georganiseerd.

Zorg voor de leerlingen is op onze school al langer een normale zaak. Onze zorg is echter meer dan het bekijken of een kind bij een bepaalde ontwikkeling of bij een bepaald leervak niet mee kan komen. Twee maal per jaar worden door de hele school heen methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. De resultaten daarvan worden geanalyseerd en school breed besproken. We leggen vast wat voor stappen we gaan nemen om doelen te bereiken en de opbrengsten te verhogen. Indien nodig schrijven we een verbeterplan. Bij ons op school wordt daar waar mogelijk instructie gegeven op drie niveaus en worden er groepsplannen en ontwikkelperspectieven geschreven. In welke instructiegroep de leerlingen tijdens de instructie worden ingedeeld is afhankelijk van hoe de leerlingen de methode gebonden toetsen maken alsmede hoe zij de methode onafhankelijke toetsen maken en hoe zij aan het werk zijn in de klas. De groepen en de individuele leerlingen worden vier keer per jaar besproken tijdens de OGW gesprekken. De bevindingen van deze gesprekken zetten we op papier. Deze vergadering wordt geleid door een IB-er en de directeur is bij deze vergadering aanwezig. Wanneer een leerling extra hulp nodig heeft kan dat op verschillende manieren plaatsvinden: Hulp van een onderwijsassistente; Hulp van de leerkracht aan de instructietafel of net na schooltijd; Hulp van een externe collega. Deze begeleiding is vaak voor een korte periode en aan de hand van de resultaten kan er besloten worden tot stopzetten van de begeleiding of tot een vervolgonderzoek. Een beslissing tot een vervolgonderzoek wordt door de ouders genomen in samenspraak met groepsleerkracht en IB-er. Er zijn dan verschillende mogelijkheden: aanmelding bij zorgloket, huisarts, logopedist, CJG, schoolarts, kinderarts, K.N.O.- arts of andere specialisten. In het leerling-dossier van het kind wordt van alles wat met extra zorg te maken heeft een verslag gemaakt. De zorg op De Vuurtoren wordt vanaf het schooljaar 2016-2017 vastgelegd en beschreven in ons zorgprotocol. Dit protocol is klaar in december 2016. De school maakt gebruik van een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het  volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen (gebruik leerlingvolgsysteem en toetskalender). De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben; De zorg wordt planmatig uitgevoerd; De effecten van de zorg worden geëvalueerd; De structurele samenwerking met ketenpartners in het kader van de zorg zijn beschreven. De ondersteuning aan onze leerlingen is hieronder schematisch beschreven Niveau 1: Basisondersteuning De leerkracht biedt passend onderwijs aan de groep. Leerlingen beheersen op dit niveau  de leerstof voldoende tot goed, laten voldoende vaardigheidsgroei zien en ontwikkelen zich ook  op sociaal –emotioneel  voldoende. Bij signalen van onvoldoende ontwikkeling(of stagnatie) neemt de leerkracht contact op met ouders om de zorgen mee te delen en een (mogelijk) plan van aanpak te bespreken. De groepsleerkracht houdt het groeidocument  in ESIS goed bij en doet (indien nodig) aanpassingen in het groepsplan/het groepsoverzicht. Formulieren: -Groeidocument -Kind gesprekken Niveau 2: Ondersteuning binnen groep -Overleg met collega’s -Aanmelden ZT indien nodig Wanneer een bepaald lesaanbod of  bepaalde (pedagogische)aanpak voor een leerling niet werkt, kan de leerkracht in overleg met de bouwcoördinator intervisie /collegiale consultatie aanvragen. Het doel hiervan is om tips en adviezen uit te wisselen. De groepsleerkracht bepaalt na afloop zelf wat binnen de groep haalbaar is. Indien gewenst kan de groepsleerkracht een leerling aanmelden voor het ZT-overleg. Het is ook de verantwoordelijkheid van de leerkracht om ouders te blijven informeren. -Groeidocument bespreken -Pedagogisch/ didactische -Kind gesprekken -(kind plannen (ihp’s) Niveau 3: Plus ondersteuning ZT-overleg( lkr. + IB-er) Indien een aanpak, gebaseerd op adviezen en tips van ouders en collega’s niet werkt, meldt de leerkracht de leerling aan voor de leerlingbespreking met de IB-er. Ouders mogen hiervan op de hoogte gesteld worden, maar er is op dit niveau niet persé toestemming van ouders nodig. Groepsleerkracht en ib-er bepalen samen de volgende stap, het groeidocument wordt aangevuld en de vervolgaanpak wordt minimaal 6-8 weken uitgevoerd, rekening houdend met onderwijs- behoeften en haalbaarheid. Wanneer we op dit niveau al merken dat de leerling de einddoelen van groep 8 niet gaat halen, wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld door ib-er en groepsleerkracht. Ouders en consultatieve leerlingbegeleider worden hiervan op de hoogte gesteld. Indien nodig bespreekt de IB-er op dit niveau al de leerling met de clb-er. De IB-er noteert dit in het groeidocument en nodigt ouders uit voor een gesprek. In dit gesprek wordt aan ouders om toestemming gevraagd om hun kind met de clb-er te bespreken. -Groeidocument bespreken -Kind gesprekken -Kind plannen (ihp’s) -OPP(indien nodig) Niveau 4a: Extra ondersteuning OT-overleg -Aanvraag interventie bij bestuur   Hebben de aanpassingen in aanbod of aanpak niet voldoende effect, dan wordt de leerling  in het OT besproken, als ouders hier toestemming voor gegeven hebben. Ouders en groepsleerkracht worden uitgenodigd om bij het gesprek met de clb-er aanwezig te zijn. De adviezen uit het gesprek worden gebruikt om een nieuw plan van aanpak te schrijven. Het groeidocument wordt verder aangevuld  en te nemen acties worden toegevoegd. -groeidocument bespreken -kind gesprekken -OPP -Kind plan (ihp’s) Niveau 4b Extern onderzoek Aanvraag interventie /arrangement bij bestuur Tijdens het overleg kan ook besloten worden om (met toestemming van  ouders)een observatie door de clb-er te laten doen of om de leerling bij het Onderwijsloket of andere instantie aan te melden voor onderzoek. -Groeidocument -kind gesprekken kind plannen (ihp’s) -OPP’S Niveau 5: Bovenschoolse ondersteuning Mocht na onderzoek blijken dat De Vuurtoren niet  tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling ,dan wordt na overleg met ouders de  een tlv voor de leerling aangevraagd. Bij een positieve beschikking is het de taak van de school om ouders te begeleiden in het verwijzingstraject. -Groeidocument -OPP -TLV Niveau 6: Speciaal Onderwijs De warme overdracht naar het speciaal onderwijs vindt op dit niveau plaats.    Persoonsbescherming/Privacy Op de Vuurtoren zijn alle gegevens opgenomen in het leerling dossier. Naast de administratieve gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en het Burgerservicenummer, gaat het om de gegevens die nodig zijn voor het volgen van de onderwijsontwikkeling. Ook houden we gegevens bij over het welzijn en de gezondheid van de leerlingen. Dat kunnen gegevens zijn die de school zelf heeft verzameld of die ons door anderen zijn verstrekt. Het spreekt vanzelf dat deze gegevens juist moeten zijn. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen inzage in het dossier vragen, om eventuele verbeteringen of aanvullingen aan te kunnen brengen. Wanneer u inzage wilt in het dossier, kunt u een afspraak maken met de directie van de school. De gegevens zijn toegankelijk of worden verstrekt aan diegenen waarin de wet dit toestaat of verplicht stelt of als de ouder(s)/verzorger(s) daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. Binnen de school zijn de gegevens toegankelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Dat zijn de directie, de leerkrachten, de logopedisten, de leden van de commissie van begeleiding, de onderwijsassistenten en de medewerkers van de administratie van de school. Overdracht van gegevens naar derden of naar een andere school wordt alleen gedaan wanneer ouder(s)/verzorger(s) daarmee instemmen. De dossiers bevinden zich in dossierkasten in een afgesloten ruimte Om de ondersteuningsbehoefte beter in kaart te brengen maken we gebruik van: Groepsoverzicht Twee keer per jaar (na de afname van de citotoetsen) maken wij een groepsoverzicht. Wat staat er in dit groepsoverzicht? - Citoscores - Mate van groei (is deze als verwacht?) - Mate van gedijen (gedrag) - Verwijzing naar methoderegistratie bij hiaten in kennis en vaardigheden - Specifieke onderwijsbehoeften (heeft het kind iets bijzonders nodig?) - Handelingsgerichte gegevens (wat zijn vanuit het kind gezien belemmerende en stimulerende factoren?) Alle leerlingen staan in dit groepsoverzicht, op volgorde van hoge naar lage scores. Zo bepalen wij de middenmoot. Dit om het onderwijsaanbod vorm te kunnen geven vanuit een basisaanpak met aanvullingen voor de hoger en lager scorende kinderen. De middenmoot gebruiken we om de zwaarte van de basisaanpak te bepalen. Groeidocument Naast het opstellen van een groepsoverzicht werken we met het groeidocument. Wanneer de leerkracht iets bijzonders signaleert in de ontwikkeling van uw kind en de reguliere aanpak in de klas met wat kleine aanpassingen niet voldoende aansluit, vullen we het groeidocument aan. Dit document beschrijft wat uw kind nodig heeft en op welke manier we werken aan de ontwikkeling van het kind. Daarnaast evalueren we samen met ouders. Dit document zorgt ervoor dat de ontwikkeling van het kind gevolgd kan worden door de leerjaren heen en dat er continuïteit zit in ons aanbod. Ontwikkelingsperspectief Als we zien dat een leerling op basis van een intensieve aanpak binnen ons ‘reguliere’ aanbod niet de doelen van groep 8 behaalt gaan we over tot een opstellen van een OPP. We streven ernaar het OPP in samenwerking met ouders en kinderen op te stellen....
Lees verder

Kinderen met gedragsmoeilijkheden

Het aantal kinderen met gedragsproblemen neemt toe. Er wordt steeds meer in een vroeger stadium door specialisten onderzocht waardoor een kind gedragsproblemen heeft. Bij ons op school maken wij gebruik van de hulp van Janneke, de pedagogisch medewerker van Sterk in de Klas. Ook verwijzen wij ouders met hun kind naar onderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn op sociaal-emotionele ontwikkelingsgebieden....
Lees verder

Passend onderwijs

Vanaf augustus 2014 is er veel veranderd m.b.t. het onderwijs aan kinderen met een speciale hulpvraag: Het Passend Onderwijs. De kern van het plan is: Geen kind tussen wal en schip; Voor elk kind een passende plek in het onderwijs; Een dekkend net van samenwerkende besturen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs om dit te kunnen realiseren; Betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid van iedereen (bestuur, management, personeel en ouders). Passend onderwijs kan op veel manieren worden vormgegeven. Scholen en regio’s krijgen meer mogelijkheden om die dingen te doen die bij de eigen situatie passen. Wilt u meer weten over passend onderwijs, neem dan eens een kijkje op de website www.passendonderwijs.nl. In het kader van passend onderwijs is er een School ondersteuningsprofiel gemaakt. Hieronder een korte samenvatting van dit profiel....
Lees verder

School ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: Een korte typering van onze school. De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen. De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school). De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Hieronder volgt een korte samenvatting van dit ondersteuningsprofiel: A. Een korte typering van onze school De Vuurtoren is een openbare basisschool in de Zuiderzeewijk. Op dit moment bezoeken 170 leerlingen onze school. Er wordt zoveel mogelijk lesgegeven op drie instructie niveaus volgens de 1 zorgroute (directe instructiemodel). We werken aan de hand van groepsplannen. Er wordt indien nodig gewerkt met ontwikkelingsperspectieven. Deze worden geschreven voor leerlingen met een ontwikkelachterstand van 10 maanden of meer vanaf groep 6. We werken opbrengstgericht en leerlingen en ouders worden medeverantwoordelijk gemaakt voor het onderwijs leerproces. In iedere groep wordt gewerkt met een datamuur waarop de groepsdoelen voor rekenen en taal centraal staan. Wij streven ernaar kinderen een veilige school te bieden waar een ieder zich thuis voelt. B. De kwaliteit van de basis ondersteuning De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. Onderwijs Wij zijn redelijk tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij daar waar mogelijk rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd als instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden groepsplannen indien nodig aangepast. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er wordt ook de komende jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning om ervoor te zorgen dat onze opbrengsten (blijven) liggen op dat niveau dat van ons verwacht wordt. Beleid Wij zijn tevreden over het domein ‘beleid’.  Wij leggen onze procedures steeds meer vast. Wel zouden wij in de toekomst graag ook een coördinator gedrag bij ons op school willen opleiden. Een taal- en rekencoördinator zijn aangesteld en opgeleid. Ons doel is de komende jaren plannen te (her) schrijven en nog intensiever te werken aan de doorgaande leerlijnen. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en groepen en stellen indien nodig verbeterpunten op. Organisatie Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij zijn een kleinere school en daardoor zijn de lijnen kort. Wij beschikken over een goed functionerend zorgteam, waarbij de besprekingen indien nodig samen met ouders gevoerd worden. Het zorgteam bestaat uit de directeur, een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. Het zorgteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. Begeleiding Het domein ‘begeleiding’ vraagt de komende tijd aandacht. Onze school werkt voor een grote groep leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. De perspectieven voldoen. Het onderwijs aan deze leerlingen vraagt een grote pedagogische vaardigheid van onze leerkrachten. De overdracht naar de volgende school is goed. Wij zullen tijdens de overdracht tussen leerjaren zo goed mogelijk inspelen op de specifieke behoeften van een aantal leerlingen. Dit om ervoor te zorgen dat het onderwijs aanbod direct na de zomervakantie weer op maat is en er geen leertijd verloren gaat. De overdracht van de voorschool naar onze school is in orde. Wij vinden goede contacten met ouders en ouderbetrokkenheid erg belangrijk. C. Beschikbare deskundigheid Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid (interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). Wij hebben specifieke interne deskundigheid in huis op het gebied van rekenen en taal in de vorm van een reken- en taalcoördinator. Wij zijn tevreden over onze begeleiding van leerlingen met ADHD en leerlingen met een autistische stoornis. Specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid is belegd bij onze intern begeleider, taal- en rekencoördinator. Deze deskundigheden binnen ons eigen team willen wij de komende jaren blijven inzetten en versterken. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Ambulante begeleiders worden ingezet bij leerlingen die dat nodig hebben. De orthopedagoog van buiten vervult een belangrijke rol      in het zorgteam en doet indien nodig extra onderzoek. Ook de schoolmaatschappelijk werker is van grote waarde binnen het zorgteam. De afgelopen jaren hebben wij veelvuldig gebruik gemaakt van externe hulp daar waar het gaat om Cluster 2 leerlingen, leerlingen met dyslexie en leerlingen die gebruik moesten maken van logopedie. D. Ondersteuningsvoorzieningen Onze school heeft geen ondersteuningsvoorzieningen voor een groep kinderen en is ook niet voornemens een voorziening in te richten de komende jaren. E. Kengetallen Onze school heeft ongeveer 170 leerlingen. Onze weging is op dit moment 82%. Wij hebben de afgelopen schooljaren zelden leerlingen verwezen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs. Dit doen wij echt alleen bij hoge uitzondering. Zeventien kinderen hebben een Ontwikkelingsperspectief. Zij krijgen daar waar nodig onderwijs op maat. Voor twee leerlingen is er een dyslexieverklaring afgegeven. Indien nodig wordt er ook een intelligentieonderzoek uitgevoerd. Drie leerlingen zijn aan het werk met een ambulant begeleider van cluster 2 en een remedial teacher. 17 leerlingen uit groep 1 en 2 gaan drie keer in de week naar Marlike en krijgen daar NT 2 begeleiding. F. Ontwikkelagenda Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Veel leerlingen kunnen hun basisschooljaren op De Vuurtoren doorbrengen en hoeven door voldoende expertise en ondersteuning niet naar het speciaal onderwijs. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het werken met groepsplannen. Ook de overdracht van de ene groep naar de andere groep en van de voorschool naar onze school heeft onze aandacht. Wij werken hard met behulp van externen om ervoor te zorgen dat alle resultaten op alle gebieden op het niveau dat van ons wordt verwacht (blijven) liggen. Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team, maar zijn ons bewust van de kwetsbaarheid en het feit dat wij ons zullen moeten blijven scholen. Alleen dan kunnen wij de komende jaren alle kinderen onderwijs bieden van hoogstaande kwaliteit....
Lees verder

Verder concentreert de zorg zich op

NT2 voor leerlingen die de Nederlandse taal niet beheersen; Extra ondersteuning aan leerlingen met ontwikkelingsperspectieven; Groepsbezoeken van de IB-er, coördinatoren, de directie en collegiale consultaties; OGW-gesprekken (leerkracht/IB-er/directie/pedagogisch medewerker over de groep en individuele leerlingen); Structureel overleg met het CJG; Het coachen van leerkrachten. ...
Lees verder

Verwijsbeleid van onze school

Ondanks alle inspanningen om uw kind adequaat op te vangen en te begeleiden, kan het voorkomen dat de onderwijsbehoefte van uw kind zo specifiek is, dat onze school niet in staat is om uw kind die zorg te geven die het nodig heeft. Het advies kan dan zijn dat het beter voor uw kind is om naar een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs te gaan Uiteraard worden ouders vanaf het begin bij alle stappen betrokken. De school zal hiermee uiterst zorgvuldig en volgens de bestaande regels omgaan....
Lees verder

Zieke leerlingen

Wanneer een leerling ziek is moet dit direct aan de school gemeld worden. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte en onze mogelijkheden, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de leerkracht van uw zoon/dochter. Ook kunt u informatie vinden op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst in uw regio en op de website van Ziezon, www.ziezon.nl het landelijke netwerk Ziek Zijn en Onderwijs....
Lees verder

Zorgverbreding

Zorgverbreding is een systeem om leerlingen nauwkeurig in hun ontwikkeling te volgen. Dit systeem omvat een evenwichtig toetsenaanbod en vaststaande tijdstippen waarop toetsen gemaakt worden. De uitslagen worden zowel op de computer als in een dossier bewaard. Het systeem wordt door het hele team gedragen en uitgevoerd. De groepsleerkracht is primair verantwoordelijk voor alle leerlingen. De groepsleerkracht analyseert de resultaten en stelt vast welke actie vervolgens ondernomen moet worden. De intern begeleider coördineert het traject. Zorg voor de leerlingen is sinds lange tijd lang een normale zaak bij ons op school. Wij bieden kinderen met leerproblemen een veilige plek. Onze zorg is echter meer dan het bekijken of een kind bij een bepaalde ontwikkeling of leervak niet mee kan komen. Er zijn kinderen die werkhoudingproblemen hebben, kinderen die sociaal- emotionele problemen hebben, kinderen die hun werk niet zelfstandig kunnen plannen, weer anderen kunnen niet goed met medeleerlingen omgaan of er zijn kinderen die meer aan kunnen dan hetgeen hen wordt aangeboden. Mocht een kind extra zorg nodig hebben dan neemt de leerkracht contact op met de ouders om hierover te praten. In dit gesprek bekijken ouders en school samen welke zorg nodig is. De afspraken worden op papier gezet in een handelingsplan en de leerkracht onderhoudt het contact met de ouders om deze op de hoogte te houden van het afgesproken traject. Het handelingsplan wordt na evaluatie bewaard in het dossier van de leerling. De leerkracht zal door middel van verlengde instructie uw kind ondersteunen. Deze begeleiding is vaak voor een korte periode en aan de hand van de resultaten kan er besloten worden tot het afronden van de extra begeleiding. Het kan echter ook zijn dat de problematiek groter is en de leerkracht handelingsverlegen is. In dat geval wordt de IB-er ingeschakeld om het probleem verder in kaart te brengen. Dan wordt er een specifieker begeleidingstraject opgesteld waarin beschreven staat welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en hoe daarop geanticipeerd moet worden. Mocht na deze intensieve begeleidingsperiode blijken dat er meer expertise nodig is om de leerling zo optimaal mogelijk te begeleiden dan worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek waarin de zorg kenbaar gemaakt wordt. Samen met de ouders wordt dan het vervolgtraject besproken. Dit vervolgtraject wordt gecoördineerd door de IB-er....
Lees verder