SchOOLwiki

zoekopdracht

6 resultaten in categorie "zorg-voor-het-jonge-kind"

Doorstroomgroep

In samenwerking met GO is De Vuurtoren een doorstroomgroep gestart. Kinderen in de leeftijd van drie en een half jaar tot vier en een half jaar kunnen twee dagdelen per week naar deze groep. Deze leerlingen krijgen in een kleine groep van maximaal 16 leerlingen les van twee leerkrachten. Er wordt middels een beredeneerd passend aanbod doelgericht gewerkt aan de thema’s van Onderbouwd. Kinderen profiteren hier van de kleine groep waardoor leerstof nog beter kan worden aangeboden. Kinderen die meer kunnen krijgen voldoende uitdaging en kinderen die het moeilijk hebben krijgen een verdiepend aanbod. Hierdoor wordt een nog stevigere basis gelegd voor de doorgaande ontwikkeling van de leerlingen....
Lees verder

Het werken in groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt en gespeeld in hoeken, aan tafels, in de hal en op het plein. Omdat kinderen starten als ze vier jaar worden, is er het hele jaar een instroom van nieuwe kleuters. Het onderwijs aan kleuters heeft een eigen karakter. Voor een goede ontwikkeling zijn in die periode drie basisvoorwaarden noodzakelijk. Daarbij denken we aan nieuwsgierigheid, emotionele vrijheid en zelfvertrouwen. Kleuters leren voornamelijk op een spelgerichte manier. In hun spel leren ze bijvoorbeeld de kleuren, de getallen, enzovoorts. Vandaar dat spel een typische kleuteractiviteit is. De leerkrachten spelen een actieve rol bij het aanbieden en de begeleiding van de spelactiviteiten, waarbij veel ruimte gegeven wordt aan het eigen initiatief van de kinderen. Vanuit het spel wordt de wereld verkend, het voorstellingsvermogen en de creativiteit bevorderd en leren ze samen spelen en werken. In grote lijnen zou het onderwijsaanbod groep 1 en 2 kunnen worden onderverdeeld in de volgende vier onderdelen: • Spel en beweging; • Taal- en rekenwerkjes; • Werken met ontwikkelingsmateriaal zoals puzzels en constructiemateriaal; • Thema’s en projecten (herfst, Sinterklaas, enz.); • Kringactiviteiten (muziek, voorlezen, expressie). Naast de bovengenoemde activiteiten geldt dat oudere kleuters steeds meer belangstelling krijgen voor cijfers en letters. In deze fase komt er dus, naast bovengenoemde onderdelen, bij: Voorbereidend lezen Bij de oudste kleuters leren we de kinderen al de koppeling te maken tussen het teken (de letter) en de klank. Om ons leesonderwijs zo optimaal mogelijk vorm te geven doen wij een beredeneerd aanbod in de groepen 1/2 en is er een doorgaande leerlijn tussen de groepen 1/2 en 3. Hierbij werken we met de tussendoelen beginnende geletterdheid. De overgang naar groep 3 is zo dat kinderen een goede leesstart hebben in groep 3. Voorbereidend schrijven Het schrijfproces begint met motoriekoefeningen bij de kleuters; teken- en schrijfpatronen en werken met materialen voor de fijne motoriek (bijv. kralenplanken), en bouwt dan voort d.m.v. het naschrijven van letters. We gebruiken ook bewust driekantige potloden om de juiste pengreep aan te leren. Voorbereidend rekenen Bij rekenen komen een aantal begrippen naar voren die een kind moet kennen. Denk hierbij aan: • voorste-achterste-middelste (vooraan-achteraan) • eerste-laatste • links-rechts (linksboven-rechtsachter) • meer-minder-evenveel • (te) veel-(te) weinig Veel kinderen kunnen al op jonge leeftijd tot 10 tellen. Maar vaak weten ze niet precies welke hoeveelheid bijvoorbeeld 4 is en welk getal er voor- of nakomt. Aan dit getalbegrip en de telrij wordt bij de kleuters gewerkt. Middels de methode “Onderbouwd” krijgen taal, rekenen en de fijne motoriek aandacht. Onderbouwd werkt doelgericht aan de brede ontwikkeling van kleuters. Van motoriek tot creativiteit, van taal tot sociaal-emotionele ontwikkeling. En van wereldoriëntatie tot rekenen. Een kleuter moet zich maar liefst 86 vaardigheden eigen maken om op een verantwoorde manier door te kunnen gaan naar groep 3. Deze kunnen in twee jaar worden behaald. Het verkrijgen van deze vaardigheden verloopt niet vloeiend, maar grillig. Soms maakt een kleuter zich 4 vaardigheden per week eigen, soms laat het even op zich wachten. Om de leerkracht de mogelijkheid te geven de ontwikkeling van een kleuter goed te volgen en te weten waaraan het behoefte heeft is de methode "Onderbouwd” aangeschaft. Volgend jaar zullen de leerkrachten zich verder bekwamen in het omgaan met deze methode. Daarnaast wordt er gewerkt met een takentoren en een planbord. De leerlingen weten middels de takentoren welk werk ze op een bepaalde dag in de week moeten doen. Is deze taak volbracht kiezen zij zelf middels het planbord waarmee ze daarna aan het werk willen. Ook geven zij middels een magneet in de kleuren groen, oranje of rood aan hoe zij vinden dat ze aan hun taak hebben gewerkt en of ze tevreden zijn met het resultaat. Aan de hand hiervan wordt er een feedback gesprek gehouden met de leerlingen. Om de overgang naar groep 3 soepel te laten verlopen worden in de loop van het jaar met de oudste kleuters regelmatig “geleide werkjes” gedaan die gericht zijn op het voorbereidend lezen en rekenen en het ontwikkelen van de motoriek. Er wordt van deze kinderen verwacht dat zij steeds langer geconcentreerd kunnen werken, ook zonder hulp. De groepsleerkrachten stimuleren, motiveren en er wordt primair uitgegaan van een positieve benadering en bekrachtiging van positief gedrag. Een ander belangrijk aspect is de individuele en de groepsverantwoordelijkheid. De leerlingen reageren op het onderwijsaanbod door: luisteren, meedoen, imiteren, ontdekkend leren, meepraten, verwerken, oefenen, herhalen, onderzoeken, bestuderen, spelen, overleggen en samenwerken. Het eigen initiatief is van belang. Het resultaat van de activiteiten komt naar voren door: reproductie, verslag doen aan andere leerlingen of aan de leerkracht, toepassen, voordoen en het aanbieden van een bewerking of oplossing op creatief gebied. ...
Lees verder

Nieuwe leerling in groep 1

Wanneer een nieuwe leerling op De Vuurtoren in groep 1 komt, wordt er contact gezocht met de peuterspeelzaal waar deze leerling op heeft gezeten. Voor de overdracht wordt gebruik gemaakt van de KOR. Binnen een termijn van zes weken worden de TAK toets en de CITO peutertoetsen afgenomen. Naar aanleiding van de uitslagen wordt -als het nodig is- extra taalondersteuning binnen de groep gegeven....
Lees verder

Overleg

Het overleg binnen het team van De Vuurtoren is gericht op de optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs. Overleg vindt structureel plaats. De ontwikkeling en de voortgang van uw kind worden regelmatig geëvalueerd. Mocht blijken dat uw kind extra begeleiding nodig heeft, dan worden door de interne begeleider zorgvoorzieningen ingezet ter ondersteuning van de leerkracht....
Lees verder

Schakelklas voor kleuters (SKK) NT2

Kinderen met een grote achterstand in hun woordenschat worden begeleid door de ambulante begeleiders van de Schakelklas voor Kleuters (SKK) van de FlevoMeer Bibliotheek. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen bij wie thuis een andere taal wordt gesproken (NT2) of die om een andere reden een achterstand hebben opgelopen. De ambulant begeleider van de SKK komt twee keer in de week een half uur op school een klein groepje begeleiden. De begeleiding gebeurt aan de hand van een ‘Kernwoordenposter’. Hierop worden 5 nieuw te leren kernwoorden vermeld, met bijbehorende uitbreidingswoorden. Bij de keuze van de woorden wordt aangesloten bij het thema dat in de klas wordt behandeld, zodat de woorden veel worden herhaald en de kinderen ze kunnen onthouden. Ouders worden gestimuleerd om thuis te oefenen met hun kinderen. De kernwoordenposter gaat mee naar huis. Onderaan de poster staat een tip voor het thuis oefenen en er worden suggesties voor boeken gedaan. Twee keer per jaar worden ouders uitgenodigd om een begeleiding mee te maken. Ook worden de kinderen en hun ouders twee keer per jaar uitgenodigd voor een activiteit in de bibliotheek. In oktober en april wordt de voortgang gemeten met behulp van de Taaltoets Alle Kinderen (TAK) voor de passieve woordenschat. Deze resultaten worden besproken met de leerkracht en de IB’er. Kinderen die boven de norm zijn, worden nog een jaar in de nazorg gemonitord. Meer informatie over de schakelklas voor kleuters kunt u vinden op de volgende link: http://www.flevomeerbibliotheek.nl/onderwijs/basisonderwijs/schakelklas-voor-kleuters-lelystad.html ...
Lees verder

Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie De peutersleeftijd van 2 tot 4 jaar is een belangrijke fase in de ontwikkeling van een kind. Peuters leren veel en hun spel verandert snel. Op de peuterspeelzaal in het Kind Centrum worden kinderen gestimuleerd zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Ook worden ze voorbereid op de overgang naar de basisschool. Er wordt daar gewerkt volgens Kaleidoscoop. Hierbij staat de taalontwikkeling van het jonge kind centraal. Tien weken voor een kind 4 jaar wordt zijn er voor alle kinderen kennismakingsochtenden op de basisschool, zodat een kind kan wennen aan de nieuwe situatie. De kinderen worden op de peuterspeelzaal pedagogisch gevolgd door middel van de KOR (kind observatie registratie). De jonge kleuters worden aan de hand van dit observatieverslag door de peuterspeelzaalleidster met de leerkracht van groep 1 besproken. Het registratierapport wordt meegegeven naar groep 1. De peuterspeelzaal is aangesloten bij de Stichting Kindcentra Lelystad (SKL) en is binnen ons Kindcentrum gevestigd. De peuterspeelzaal is op verschillende dagdelen geopend. Inschrijving en betaling vallen onder verantwoordelijkheid van de SKL. Voor informatie betreffende openingstijden en inschrijving kunt u terecht op de Middelgronden 17. ...
Lees verder