SchOOLwiki

zoekopdracht

9 resultaten in categorie "waar-de-school-voor-staat"

Algemene uitgangspunten

Basisschool In de Wet Primair Onderwijs is vastgesteld waaraan onze school moet voldoen, te weten: • De school heeft een doorgaande pedagogische en didactische lijn; • De leerstofinhoud voldoet aan het principe van doorgaande leerlijnen, de kerndoelen/referentie niveaus die door het ministerie van onderwijs beschreven zijn; • Het omgaan met de verschillen tussen kinderen behoort tot de primaire verantwoordelijkheid van de leerkracht die het kind dagelijks begeleidt. De Vuurtoren is een school voor openbaar onderwijs De openbare identiteit van onze school geven wij onder andere gestalte door: • Bij te dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden; • Toegankelijk te zijn voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing; • Ieders godsdienst of levensbeschouwing te eerbiedigen. De actieve pluriformiteit geven wij vorm door actieve aandacht te besteden aan de verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze multiculturele samenleving. (Leren) Omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, individualiteit en gezamenlijkheid, solidariteit en samenwerking zijn vormingsgebieden die naast het leren (het verwerven van kennis en vaardigheden) in onze school de nodige aandacht krijgen. De algemene toegankelijkheid komt tot uitdrukking in het feit dat er voor elk kind op onze school plaats is wanneer dat tot de mogelijkheden behoort.(zie aannamebeleid) Iedereen is welkom, ongeacht godsdienst of levensovertuiging. De Vuurtoren is een openbare basisschool. Vanuit deze grondslag wordt er op school dan ook naar opvoeding en onderwijs gekeken. Dit houdt in dat: • Wij staan voor een veilige gemeenschap, waarin elk kind zich kan ontplooien op verschillende leer- en ontwikkelingsgebieden; • Wij staan voor onderwijs voor elk kind, rekening houdend met aanleg en tempo. We realiseren ons hierbij echter wel dat er ook kinderen zijn die een meer specifieke onderwijsbehoefte hebben, dan wij kunnen bieden (zie hiervoor hoofdstuk 5); • Er op De Vuurtoren een goede sfeer heerst tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Uitgangspunt hierbij is een goede onderlinge relatie, gebaseerd op respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar; • Wij les geven in de vakken welke vermeld staan in de Wet op het Basisonderwijs. ...
Lees verder

De kwaliteit van ons onderwijs

De doelen van kwaliteitszorg De doelen van onze kwaliteitszorg zijn; • Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alle componenten binnen de school, zowel wat betreft de proceskant (organisatiegebieden als leiderschap, personeelsmanagement, beleidsvorming, middelen, processen, alsook de productkant (resultaatgebieden als waardering door doelgroepen, leeropbrengsten, uitstroomcijfers en bedrijfsresultaten; • Ervoor zorgen dat goede kwaliteit behouden blijft (borgen); • Planmatig verbeteren indien de kwaliteit niet goed genoeg is. Belangrijk vinden we dat het team zich zelf verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene in de school wordt gedragen. Dit betekent dat op basis van analyse van kwaliteitsgegevens conclusies worden getrokken en maatregelen worden genomen op leerkracht- en schoolniveau. Vanzelfsprekend werken wij in onze school naar een bepaalde kwaliteit toe. Het is ons streven dat alle kinderen, na het bezoeken van onze school, zodanig uitstromen dat iedereen op de juiste plek in het Voortgezet Onderwijs terecht komt. De inrichting van onze kwaliteitszorg Om bovenstaande te realiseren gebruikt onze school de volgende instrumenten om gegevens te verzamelen. Het Cito leerlingvolgsysteem: het leerlingvolgsysteem geeft, op basis van methode-onafhankelijke toetsen, informatie over de vorderingen van de leerlingen van de school; Sterkte- zwakte analyse: sterke en zwakke punten van de school worden vastgesteld Tevredenheidsonderzoek medewerkers: in dit onderzoek worden medewerkers bevraagd over de kwaliteit van de school; Tevredenheidsonderzoek ouders: in dit onderzoek wordt de mening van ouders gevraagd over de kwaliteit van onze school; Tevredenheidsonderzoek leerlingen: in dit onderzoek wordt de mening van leerlingen uit de bovenbouw gevraagd over de kwaliteit van de school; Klassenbezoeken: de directie, IB-er, reken-, bouw- en taalcoördinatoren houden klassenbezoeken. De bezoeken staan o.a. in het teken van een vooraf gesteld doel op het gebied van pedagogisch klimaat of didactisch handelen; Collegiale consultaties: De bezoeken staan in het teken van een vooraf gesteld doel op het gebied van pedagogisch klimaat of didactisch handelen; Functionerings-, POP - en beoordelingsgesprekken met medewerkers: binnen de gesprekscyclus worden doelstellingengesprekken (POP gesprekken), functionerings- en beoordelingsgesprekken gehouden tussen medewerkers en leidinggevende. Het doel van deze gesprekken is de kwaliteit te vergroten en het welbevinden van de medewerkers te verhogen; Functionerings- en POP-gesprekken met schooldirectie: leidinggevenden hebben dit type gesprekken met het bestuur; Kwaliteitsgesprekken: vanuit het bestuur worden met leidinggevenden gesprekken gevoerd over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan (bronnen o.a.: jaarverslagen, jaarplannen); Marap gesprekken: Het bestuur voert deze gesprekken met de directie en de leden van het managementteam. De school verantwoord zich tijdens deze gesprekken aan het bestuur; Schooltoezicht door inspectie: Indien de inspectie eenmaal in de vier jaar onze school bezoekt wordt een rapport gemaakt dat ons informatie geeft over de stand van zaken ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs; Het afnemen van de SET en de TFI in het kader van PBS; Audit door collega’s van een andere school binnen onze Stichting samen met een orthopedagoge van “Zien”; Externe contacten: waar informatie wordt verkregen over de school, zoals gesprekken met peuterspeelzalen of vervolgonderwijs. Periodiek kwaliteitsonderzoek Onze school heeft het volgende toezichtarrangement van inspectie: Wij hebben na het laatste reguliere kwaliteitsonderzoek van de inspectie (oktober 2012)  het basisarrangement gekregen. In het inspectieverslag, dat ook te vinden is op de website van de onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl is te lezen dat: Het onderzoek van de inspectie heeft geleid tot de conclusie dat de kwaliteit van het onderwijs op De Vuurtoren gemiddeld genomen van voldoende niveau is. Bijna alle norm indicatoren waarmee de inspectie risico’s opspoort en die zouden kunnen wijzen op kwaliteit die te kort schiet zijn in voldoende mate op orde. De school realiseert daardoor voldoende basis kwaliteit. In september 2010 heeft de inspectie de school bezocht in het kader van VVE. (voor- en vroegschoolse educatie). Ook hiervan is het rapport na te lezen op de site van de inspectie.   CITO eindtoets afgelopen jaar en een blik op het volgend jaar Uitslagen CITO eindtoets De Vuurtoren neemt al jaren lang de CITO eindtoets af. Sinds het schooljaar 2014-2015 is dit de Centrale eindtoets die verplicht wordt afgenomen bij alle leerlingen uit groep 8 tenzij er gegronde redenen zijn om niet mee te hoeven doen. Dit is het geval wanneer kinderen korter dan vier jaar in Nederland wonen of wanneer kinderen uitstromen naar het Praktijkonderwijs. De afgelopen twee jaar heeft De Vuurtoren hard gewerkt aan de doelen van het ontwikkelplan “De Vuurtoren op weg naar ruimschoots voldoende “ dat zij hebben geschreven. We hebben o.a. ingezet op het verbeteren van de directe instructie en we schoolden ons in het gebruik van leerlijnen, referentieniveaus en de methode Wereld In Getallen maar ook het rekenen in het algemeen. Ook hebben we een arrangement aangevraagd en toegewezen gekregen. Een jaar lang is er één dagdeel per week ondersteuning geweest van een ambulant begeleider voor de leerlingen van groep 7 en 8. De ondersteuning was gericht op het mede verantwoordelijk maken van leerlingen bij het onderwijs en extra hulp bij het rekenonderwijs. Daarnaast kregen een aantal leerlingen extra huiswerk mee op gebied van spelling (DT geen probleem op de computer) en begrijpend lezen (Nieuwsbegrip op de computer). Verder hebben we ervoor gekozen om een fulltime leerkracht met ervaring in groep 8 voor deze groep te zetten. We leenden extra thema collecties boeken bij de bibliotheek en we zorgden voor een meer leerrijke omgeving. Zoals u kunt lezen proberen we alles uit de kast te halen om kinderen uit te laten stromen op het niveau dat van hen verwacht mag worden. In overleg met de inspectie is het schooljaar 2015-2016 besloten om het eindadvies gegeven door de school leidend te laten zijn bij de uitstroom. Schooljaar 2014-2015 ongecorrigeerd; 530,8 en gecorrigeerd  532,2 Schooljaar 2015-2016 ongecorrigeerd; 535,4 en gecorrigeerd 539,5 Uitstroom Voortgezet onderwijs afgelopen schooljaren uitstroom Aantal ll 2014- 2015   Aantal ll 2015- 2016     Totaal aantal leerlingen 21 19 HAVO/VWO 3 2 TL/ HAVO 1 3 TL 3   Kader /TL 2 1 Kader 1 2 Basis 6   LWOO 2 7 (waarvan 1 kader en 6 basis) Praktijkonderwijs 3 4   De bovenstaande uitstroom is passend bij het beeld dat wij van onze leerlingen hadden. U begrijpt dit beter wanneer wij uitleggen dat vier leerlingen van onze school korter dan vier jaar in Nederland waren. Dit bemoeilijkt het volgen van onderwijs. Je moet immers de Nederlandse taal voldoende beheersen om goed deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Zij gingen daarom eerst naar De Taalklas in Lelystad en kwamen nog niet zo lang geleden bij ons op de Vuurtoren terecht. Zij zullen op het Voortgezet onderwijs zeker nog door groeien. Daarnaast verwijst De Vuurtoren zelden leerlingen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs. Hetgeen op grond van leerresultaten, IQ of andere problematiek misschien wel zou moeten. Wij proberen leerlingen dat onderwijs te bieden op onze school dat zij nodig hebben zo lang dat mogelijk is.  ...
Lees verder

De organisatie en inhoud van het onderwijs

Inleiding We werken op onze school met moderne programma’s en methoden. Ook de afgelopen jaren hebben we een aantal nieuwe methoden aangeschaft en geïmplementeerd. Het leerstofaanbod op onze school bereidt de leerlingen goed voor en is dekkend voor de kerndoelen. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn en komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen. De ideeën van adaptief onderwijs, effectieve instructie en het zelfstandig werken zijn uitgangspunten hierbij. Voor de tijd die we aan verschillende vak- en vormingsgebieden besteden, voldoen we aan de wettelijke eisen. Deze staan aangegeven in het rooster. De vakken waarin op onze school van groep 1 tot en met groep 8 worden lesgegeven zijn: Lezen We onderscheiden: • Technisch lezen • Begrijpend lezen Technisch lezen Omdat lezen een essentiële voorwaarde is om de wereld te verkennen en te begrijpen besteden we veel aandacht aan lezen. Leren lezen doen we in samenhang met de ontwikkeling van leesbegrip, leesbeleving, leespromotie, spreken en luisteren, spellen, stellen en taalbeschouwing.   De leerlingen uit groep 3 maken gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. Alle kinderen, op alle scholen, moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is Veilig Leren Lezen ontwikkeld. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat.  De letters worden volgens een vaste volgorde aangeleerd. Rond eind januari hebben de kinderen alle letters geleerd. De methode biedt een speciale aanpak voor kinderen die bij binnenkomst in groep 3 al kunnen lezen. Deze methode is uitgegeven door uitgeverij Zwijsen. Ook deze methode voldoet aan de kerndoelen. Voor het voortgezet technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette. Met Estafette realiseert Zwijsen een goed doortimmerde, doorgaande leerlijn voor leesontwikkeling in het basisonderwijs. Deze methode oefent het voortgezet technisch lezen op drie instructieniveaus, zodat alle kinderen precies de juiste oefentijd en instructie krijgen om zo goed mogelijk te leren lezen. Estafette werkt met vier perioden van 8 weken leesonderwijs. Uitbreiding van woordenschat is een vast element van Estafette. Begrijpend lezen   Veel leerlingen vinden begrijpend lezen saai en weinig uitdagend. Daarom is er Nieuwsbegrip, een interactieve en aansprekende manier voor begrijpend lezen. Dit is een interactieve en aansprekende methode die kinderen aan de hand van een aantal steeds terugkerende leesstrategieën leert hoe ze een tekst zo goed mogelijk kunnen begrijpen. De methode biedt wekelijks nieuwe teksten en opdrachten die gebaseerd zijn op actuele thema’s en nieuwsberichten. Zo leren de kinderen niet alleen hoe ze allerlei verschillende soorten teksten moeten lezen, maar blijft het lezen ook leuk en leerzaam! Bovendien besteedt Nieuwsbegrip structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën. Lees- en woordenschatstrategieën Tijdens de ingeroosterde tijd lezen de leerlingen de tekst en maken ze de verwerkingsopdrachten. Daarin wordt gericht aandacht besteed aan lees- en woordenschatstrategieën. De leerlingen leren aan de hand van een stappenplan onmisbare leesstrategieën gebruiken, zoals voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden en samenvatten. Daarnaast is er een woordenhulp die de leerlingen strategieën biedt om de betekenis van moeilijke woorden te achterhalen. Nieuwsbegrip XL Naast Nieuwsbegrip Basis maken wij vanaf groep 4 ook gebruik van Nieuwsbegrip XL. Dat bestaat onder andere uit een interactieve website voor leerlingen. Op de computer staat iedere week een XL leesles. Dit is een les aan de hand van een ander soort tekst, bijvoorbeeld een gedicht, reclame of een verhaal. Deze les heeft hetzelfde actuele onderwerp als de informatieve tekst van Nieuwsbegrip Basis. Met Nieuwsbegrip XL wordt Nieuwsbegrip als complete aanpak ingezet in de groep. Nieuwsbegrip XL is opgezet als een motiverende en leerzame website voor leerlingen. Hier kunnen ze oefenen met verschillende tekstsoorten, woordenschat en maken ze functionele schrijfoefeningen. Met het aanbod op deze leerlingensite, in combinatie met de huidige website, kunnen scholen dan met Nieuwsbegrip werken aan alle kerndoelen van begrijpend lezen. Schoolbibliotheek Onze schoolbibliotheek voorziet de leerlingen van uitdagende boeken op niveau waarin zelfstandig gelezen kan worden. Ook beschikken wij over veel informatieve boeken. De boekencollectie van de bibliotheek wordt regelmatig aangevuld met nieuwe boeken, om op deze manier ook het leesplezier te bevorderen. Studerend lezen Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. Informatie is overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? En waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je die? Met Blits leren kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen, via de vier onderdelen van studievaardigheden. De toetsen van Blits sluiten naadloos aan bij de toetsen van het Cito. Ze vormen dan ook een perfecte voorbereiding op de Cito-toetsen. Kinderen kunnen elke les begeleid of zelfstandig in hun eigen tempo doornemen. Blits biedt een programma van 1 les per week, voor groep 5 t/m 8. In totaal 32 lessen per leerjaar. De leerstof is verdeeld in 4 lesblokken van 8 lessen. Elk lesblok wordt afgesloten met een toets. De lessen van een lesblok zijn opgebouwd rond een thema, bijvoorbeeld: piraten, wintersport, de dierentuin, etc. In groep 5 worden alle leerstofonderdelen geïntroduceerd en aangeboden. Na groep 5 wordt de leerstof elk jaar herhaald én verder uitgebreid. Telkens vanuit andere thema's. Bij elke les is er de mogelijkheid om deze gezamenlijk door te nemen óf de leerlingen zelfstandig aan het werk te zetten. De oefentoetsen maken de kinderen altijd zelfstandig. Elk lesblok wordt afgesloten met een toets die aansluit bij de toetsen studievaardigheden van het Cito. Ter voorbereiding op de Cito-eindtoets wordt in groep 8 in de eerste helft van het jaar de leerstof herhaald, toegepast in een andere context en getoetst. Taal In groep 1 en 2 maken we gebruik van Onderbouwd. In groep 3 maken we gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. Wij werken op De Vuurtoren in de groepen 4 t/m 8 met de methode Taal actief. Taal actief is uitgegeven door uitgeverij Malmberg en voldoet aan alle kerndoelen/referentie niveaus met betrekking tot de Nederlandse taal. De kerndoelen Nederlands bevatten mondeling taalonderwijs, schriftelijk taalonderwijs en taalbeschouwing. Een thema van Taal actief Taal bestaat uit basislessen en differentiatielessen. De basislessen duren drie weken. Ieder thema start met een ankerverhaal. Aan het einde van de derde week van het thema nemen we een taaltoets af, waarna er in de daarop volgende week differentiatielessen gegeven worden. De differentiatielessen zijn dus een vast onderdeel van het basisprogramma. Ook voor spelling en werkwoordspelling maken we gebruik van de methode Taal actief Spelling voor de groepen 4 t/m 8. Differentiatie vormt een vast onderdeel van de lessen van Spelling. Ieder thema van Spelling bestaat net als bij Taal uit basislessen en differentiatielessen. De basislessen worden in week 3 gevolgd door een woordendictee, op grond waarvan we gaan differentiëren. Tijdens de differentiatielessen bieden we oefeningen op maat aan voor goede, gemiddelde en zwakke spellers. Hiervoor maken we gebruik van de verschillende aanpakken uit de spellingwerkboeken en van de extra oefen- en plusbladen van Spelling. De leerlingen uit groep 8 werken ook uit het werkboek DT geen probleem. Alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 werken daarnaast op de computer met de programma’s van Ambrasoft en de software van Taal Actief. Vanaf het schooljaar 2015-2016 gebruiken wij ook Speel je wijs om de woordenschat uit te breiden. Engels Ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs krijgen onze leerlingen vanaf groep 7 iedere week Engelse les. We maken gebruik van de methode The Team. The Team is een levendige en speels opgezette methode Engels voor groepen 7 en 8. The Team maakt de leerlingen op een heel natuurlijke wijze vertrouwd met de taal. De methode is opgezet rond een aantal thema's. Deze spelen zich af rond vier kinderen die met elkaar veel avonturen beleven. The Team haakt direct in op de kennis die de leerlingen al van de taal hebben door internet, cartoons, hun muziek en clips. The Team daagt de leerlingen nog meer uit om zelf Engels te spreken en te luisteren. De methode voldoet aan de kerndoelen. Rekenen Op De Vuurtoren hebben we voor de groepen 3 t/m 8 gekozen voor de methode Wereld in getallen van de uitgeverij Malmberg. Algemeen: Wereld in getallen biedt evenwichtig rekenen aan binnen een vast stramien: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Elke les is op dezelfde manier opgebouwd: de eerste helft van de les is voor instructie en de tweede helft werken de kinderen zelfstandig aan de weektaak waarin ze reeds behandelde stof op hun eigen niveau verwerken. Daarin speelt de oefensoftware ook een rol. Rekensterke kinderen worden vrij gelaten in de manier waarop ze sommen oplossen, voor de rekenzwakke kinderen is in de handleiding één oplossingsstrategie uitgewerkt. Structuur: Er is stof voor 36 weken, opgedeeld in blokken van vier of vijf weken. De eerste 3 (of 4) weken zijn voor de basisstof. De week na de toets is bedoeld voor remediëring, herhaling en verrijking. Elke week bestaat uit 4 lessen. De 5e les is voor het afronden van de weektaak en/of voor extra instructie. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Elke derde les is de projectles, waarin de leerlijnen meten, meetkunde, tijd en geld rekenen aan bod komen. Elke les duurt 60 min. Differentiatie: De weektaak is opgedeeld in drie niveaus: 1 ster (minimumniveau), 2 sterren (basisniveau) en 3 sterren (plusniveau). Kinderen kunnen zonder problemen overstappen en doorwerken op het volgende niveau. In de handleiding is een minimumprogramma en compacting route opgenomen. Voor rekenzwakke kinderen is er een bijwerkboek voor verlengde instructie waar kinderen nogmaals de klassikale lesstof in duidelijke stappen krijgen uitgelegd (één oplossingsstrategie). Voor rekensterke kinderen is er een pluswerkboek. Daarin kunnen ze werken als ze klaar zijn met het plusniveau in de weektaak. De opgaven in het pluswerkboek zijn verdiepingen en lopen niet vooruit op de nog te behandelen stof. Ook maken leerlingen gebruik van blokjes. Middels deze blokjes kunnen zij aangeven of zij wel of niet luisteren naar de uitleg. Snappen leerlingen de sommen dan kunnen ze aan het werk. Op die manier blijft er tijd over om nog meer te werken op eigen niveau. Tijdens feedbackgesprekken wordt er gesproken over wat lukt en waar hulp bij nodig is. Doelgericht werken Daarnaast wordt er gewerkt aan groepsdoelen en persoonlijke doelen middels het werken met een databord en een leerlingportfolio. Na een voortoets worden er groepsdoelen gesteld. Er wordt gekeken waar leerlingen op dat moment staan en waar ze naar toe willen. Die doelen worden zichtbaar gemaakt op het Databord. Niet iedere leerling werkt op hetzelfde niveau. Voor sommige kinderen liggen de groepsdoelen op een te hoog niveau en voor andere leerlingen is meer haalbaar. Daarom wordt er tijdens het blok ook gewerkt aan persoonlijke doelen. Evaluatie en registratie: Elk blok wordt afgesloten met een toets. De toets kan op papier of digitaal worden afgenomen. De toets bevat 3 onderdelen: minimumtoets (toetsing van de minimumdoelen, beheersing), projecttoets (toetsing van de doelen uit de projectlessen) en basistoets (toetsing van de basisdoelen, signalering). Schrijven Om een methodisch handschrift te ontwikkelen maken we in de groepen 2 t/m 8 gebruik van de methode “Pennenstreken” van uitgeverij Zwijsen. Deze methode sluit goed aan op het lees/taalonderwijs dat gegeven wordt in groep 3. Eenmalig krijgen de leerlingen een vulpen. Wanneer zij hier zorgvuldig mee omgaan is deze vulpen te gebruiken tot en met groep 8. Mocht de vulpen zoekraken of moedwillig stuk gemaakt worden dan moeten de leerlingen een nieuwe pen op school kopen. De kosten hiervan bedragen €10,00. Vullingen krijgen de leerlingen van de school (geen Parker en/of Lamy vullingen). Oriëntatie op jezelf en de wereld Geschiedenis Op De Vuurtoren maken we gebruik van de methode Brandaan. Deze methode is uitgegeven door uitgeverij Malmberg en voldoet aan de kerndoelen. Brandaan is een lesmethode geschiedenis voor groep 5 t/m 8. Brandaan legt duidelijk verband tussen verleden en heden, zodat geschiedenis voor kinderen betekenis krijgt. Maar Brandaan is ook bijzonder vanwege de spannende verhalen, de begrijpelijke teksten, de schitterende beeldondersteuning, het lesprogramma van 25 weken en de consequente stapsgewijze opbouw. Brandaan is uit 10 hoofdthema’s opgebouwd. De vijf hoofdthema’s uit groep 5 worden in groep 7 herhaald en verdiept. Datzelfde gebeurt met de andere vijf hoofdthema’s in groep 6 en groep 8. Elke les heeft vier stappen in het boek en vier stappen in het werkboek. Brandaan behandelt historische gebeurtenissen stap voor stap en maakt gebruik van een tijdbalk die op elke bladzijde van het boek en het werkboek is terug te vinden. De tekst is opgebouwd uit korte, leesbare alinea’s. De onderwerpen van de canon zijn overzichtelijk in de Brandaan opgenomen en de methode besteedt ook aandacht aan actief burgerschap. Daarnaast lenen we themacollecties bij de bibliotheek. Aardrijkskunde Wat betreft aardrijkskunde gebruiken we de methode Meander. Deze methode is uitgegeven door uitgeverij Malmberg en voldoet aan de kerndoelen. De methode heeft een duidelijke doorgaande leerlijn. Meander is uit 10 hoofdthema’s opgebouwd. De vijf hoofdthema’s uit groep 5 worden in groep 7 herhaald en verdiept. Datzelfde gebeurt met de andere vijf hoofdthema’s in groep 6 en groep 8. Elke les heeft vier stappen in het lesboek en vier stappen in het werkboek. Elk hoofdstuk sluit af met “dit weet ik nu” zodat de leerling weet of hij alles begrepen heeft. Elke derde les is een topografie les. In groep 5 en 6 worden de leerlingen meegenomen door Nederland. In groep 7 trekken ze Europa in en in groep 8 reizen ze de wereld rond. Actief burgerschap is in Meander opgenomen. Bij elke les staan twee extra opdrachten voor de snellere leerlingen. De extra opdrachten hebben vaak een open karakter waarvoor meer inzicht nodig is. Daarnaast lenen we themacollecties bij de bibliotheek. Natuur en Techniek onderwijs Voor ons natuur- en techniekonderwijs gebruiken we de methode Naut. Naut heeft een duidelijke doorgaande leerlijn en evenveel aandacht voor natuurkunde, biologie en techniek. Naut is uit 10 hoofdthema’s opgebouwd. De vijf hoofdthema’s uit groep 5 worden in groep 7 herhaald en verdiept. Datzelfde gebeurt met de andere vijf hoofdthema’s in groep 6 en groep 8. Elke les heeft vier stappen in het lesboek en vier stappen in het werkboek. Elk hoofdstuk sluit af met “dit weet ik nu” zodat de leerling weet of hij alles begrepen heeft. Ook kijken we voor bovenstaande onderdelen van de kerndoelen ook regelmatig naar de Schooltelevisie en organiseren we vanaf het schooljaar 2016-2017 een Techniek week. Daarnaast lenen we themacollecties bij de bibliotheek. Verkeer Wij hebben het verkeersveiligheidslabel weten te behalen. Wij maken wat betreft verkeer gebruik van de methode Wijzer door het Verkeer. Deze methode is uitgegeven door uitgeverij Wolters Noordhof. De methode voldoet aan de kerndoelen. In groep 7 doen de leerlingen van onze school mee aan het verkeersexamen dat wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Dit ter voorbereiding op de dagelijkse rit naar de toekomstige school van het voortgezet onderwijs. Vooraf aan het examen vindt er een fietscontrole plaats. Wordt de fiets afgekeurd dan mag de leerling niet deelnemen aan het praktijkexamen. Sociaal emotionele vorming Niet alleen schoolprestaties zijn van belang. De school heeft naar onze mening ook een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon. Aan deze ontwikkeling van het kind als mens dragen we op De Vuurtoren bij door: • Een dagelijkse positieve omgang met de kinderen; • Het consequent hanteren van regels en afspraken; • Het systematisch volgen van de leerlingen middels de SCOL; • Het bieden van structuur en veiligheid; • Het structureel voeren van gesprekken met ouders over hun kind. We willen aan kinderen een veilige school bieden. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde, zeker op De Vuurtoren. We zorgen samen voor een fijne school, ieder draagt daar op zijn of haar manier toe bij.   Wij maken voor dit vak gebruik van Zien in de klas die bij ons de training “oplossing in de klas” verzorgt waarbij kinderen leren dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de sfeer in een klas. We gebruiken de Kanjertraining. De methode voldoet aan de kerndoelen. Er wordt met kinderen gesproken over hoe je omgaat met elkaar en wij leren leerlingen de hierbij passende vaardigheden aan. Belangrijke uitgangspunten van dit programma zijn dat een kind positief leert denken over zichzelf en de ander. Alle leerkrachten van De Vuurtoren hebben een diploma om deze lessen te mogen geven. Vanaf het schooljaar 2013/2014 brengen wij onze leerlingen in kaart door middel van SCOL. Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn we begonnen PBS vorm te geven met behulp van externe coaches en worden de SET en de TFI afgenomen en maakt de Veiligheidsmonitor deel uit van het onderzoek naar de veiligheidsbeleving onder leerlingen, leerkrachten en ouders. Burgerschap Onze school dient vanaf 2006 vorm en inhoud te geven aan het onderwerp “actief burgerschap en sociale integratie”. Deze wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De situatie van leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, ze spelen hierbij allemaal een rol. Burgerschap is een belangrijk onderwerp dat op veel verschillende manieren kan worden ingevuld. Er is niet één goede manier waarop dat kan. Deze opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie. De belangrijkste wetsartikelen zijn: • Het onderwijs op onze school gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; • Het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; • Het onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan: • Het pedagogisch klimaat • Het omgaan met elkaar • Ons onderwijsaanbod   De school ziet actief burgerschap als een belangrijke uitdaging en doet al veel aan dit onderwerp binnen de vakken die we geven alsmede door onze manier van met elkaar omgaan. Niet alleen binnen de school maar ook binnen het Kindcentrum. Wij zijn een School In Verbinding (SIV) die sterk betrokken is bij de buurt waarin onze school staat. Op de Vuurtoren gebruiken wij de methode “Kinderen en hun morele talenten”. In de bovenbouw maken leerlingen kennis met andere culturen met behulp van de SamSam. Daarnaast komen in de methoden aardrijkskunde en geschiedenis de wereldgodsdiensten, bevolkingsgroepen, verschillende gebruiken en gewoonten aan bod. In de geschiedenislessen worden de tweede Wereldoorlog en Anne Frank uitvoerig besproken. We lezen in de bovenbouw de Anne Frank krant en de leerlingen krijgen altijd het boekje dat wordt uitgegeven door het 5 mei comité mee naar huis. Voorafgaand aan Prinsjesdag worden de verkiezingen, het politieke stelsel en de rol van het Koninklijk huis onder de aandacht gebracht. Wijkraad Vanaf het schooljaar 2016-2017 nemen we zitting in de Kinderwijkraad Zuiderzeewijk. Op school krijgen de kinderen van groep 6, 7 en 8 drie lessen in burgerschap en democratie, die voldoen aan de kerndoelen 34, 36, 37 en 39. Tijdens deze lessen leren kinderen over democratie, maken zij plannen voor de wijk en stemmen zij welke plannen opgepakt gaan worden. Alle kinderen die dat willen kunnen zich opgeven als raadslid voor de Kinderwijkraad. Na installatie komt de kinderwijkraad wekelijks na schooltijd bijeen in het wijkcentrum, waar zij aan de slag gaan om de op school verkozen plannen te realiseren. De kinderwijkraad wordt begeleid door een team van professionals en vrijwilligers uit de wijk, in samenwerking met Stichting Welzijn Lelystad en andere organisaties uit de wijk. Dit team wordt ondersteund door Kies & Co Leerlingenraad Ook is er op De Vuurtoren een leerlingenraad. Leerlingen kunnen zich verkiesbaar stellen. Wanneer er meer dan twee leerlingen uit een groep zittingen willen nemen in de leerlingenraad zullen er verkiezingen in de desbetreffende groep plaatsvinden. Deze raad komt één keer in de maand bij elkaar. De directeur is bij dit overleg aanwezig. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 nemen zitting in deze raad. Zij kiezen een voorzitter uit hun midden net als een secretaris. Onder schooltijd bespreken zij in hun eigen groep wat er op de agenda moet komen. Deze punten nemen zij mee naar de leerlingenraad. De punten worden besproken en de uitkomsten worden mee terug genomen naar de eigen groep. Ook zorgen de leerlingen voor een terug koppeling naar leerkrachten indien nodig. Het vorige schooljaar realiseerden deze leerlingen o.a. dat er prullenbakken op het plein werden geplaatst, dat er een belofte is gedaan door de gemeente dat er banken worden geplaatst, dat het schoon bleef in de toiletten en dat men zich daar aan regels ging houden. Huiswerk/ Herhalen van de aangeboden stof Het doel van huiswerk dat op De Vuurtoren wordt gegeven, is het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding, taakbesef en verantwoordelijkheid voor eigen werk. Onze kinderen worden zo enigszins voorbereid op het huiswerk in het Voortgezet Onderwijs. Huiswerk kan gegeven worden bij vakken zoals b.v. rekenen, taal, wereldoriëntatie en lezen. Het huiswerk is geen nieuw werk maar een herhaling van wat de leerlingen eerder tijdens de lessen hebben besproken. Ook kan het zijn dat uw zoon of dochter het werk op school niet op tijd heeft af gekregen en op deze manier de gelegenheid krijgt om dit dan thuis te doen. Indien het wenselijk is dat u thuis met uw kind vaardigheden oefent, wordt dit met u besproken. Kunstzinnige oriëntatie   Dit omvat o.a. de vakken: handvaardigheid, muziek, drama en tekenen. Onze doelen hierbij zijn o.a. Kinderen in aanraking laten komen met verschillende vormen van cultuur/kunst Zorgen dat ingeroosterde tijd ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor het betreffende vak In ieder geval één keer per jaar wordt er een musical opgevoerd door leerlingen van onze school Bij ons op school wordt gewerkt met de methode Uit de kunst voor beeldende vorming. Voor muziek maken wij gebruik van 1,2,3 zing. Minstens één keer per jaar gaan de leerlingen van De Vuurtoren naar een voorstelling in de Kubus. Ook bestaat er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan een museum en om één keer per jaar naar de bioscoop te gaan om daar met de groep en leerlingen van andere scholen naar een klassenfilm te kijken. Het wel of niet gaan heeft mede te maken met het aanbod dat de diverse instanties ons bieden en het vakgebied dat wij dit schooljaar als speerpunt hebben gekozen. Bewegingsonderwijs De leerlingen van groep 1 tot en met 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Bewegen. Tijdens de gymles dragen de leerlingen eenvoudige sportkleding, met of zonder gymschoenen (geen zwarte zolen i.v.m. streepvorming op de vloer). Bij ons op school zijn er meisjes die een hoofddoek dragen. Bij het gymmen is een gewone hoofddoek niet praktisch in verband met de veiligheid. Daarom hebben wij liever dat de hoofddoek wordt afgedaan. Wanneer dat een probleem is, moeten de meisjes een sporthoofddoek dragen. Bij de vakleerkracht bewegingsonderwijs is informatie over deze hoofddoek te verkrijgen. De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 kleden zich om in één ruimte vanwege het overzicht en de begeleiding bij het aan- en uitkleden. Vanaf groep 5 tot en met 8 zijn er twee kleedkamers beschikbaar. Leerlingen die wegens omstandigheden niet mee mogen doen met de gymles of geen gymkleding bij zich hebben gaan wel mee naar de les, maar zitten op de bank in de gymzaal. De groepsleerkrachten houden toezicht op de gang van zaken.   Het gymrooster 2016-2017 is als volgt: Dag Groep Tijd Maandag 7 10:30 uur-11:15 uur   8 11:15 uur-12:00 uur   5 13:15 uur-14:00 uur   6 14:30 uur-15:15 uur       Dinsdag 1/2a 08:30 uur-09:15 uur   3 09:15 uur-10:00 uur   4 10:30 uur-11:15 uur   1/2b 11:15 uu-12:00 uur       Donderdag 7 08:30 uur-09:15 uur   8 09:15 uur-10:00 uur   5 10:30 uur-11:15 uur   6 11:15 uur-12:00 uur       Vrijdag 1/2b 09:15 uur-10:00 uur   1 /2a 10:30 uur-11:15 uur   3 11:15 uur-12:00 uur   4 13:15 uur-14:00 uur School In Verbinding Wat is een school in verbinding? Een school in verbinding is een samenwerkingsverband tussen organisaties uit de sectoren onderwijs, welzijn, kinderopvang, cultuur, sport en zorg, die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Ons doel is het verbeteren van ontwikkelingskansen van het kind. Het is duidelijk hoe er gewerkt wordt en waarom er zo gewerkt wordt. In onze pedagogische visie die we ontwikkelen t.a.v. scholen in verbinding staan afspraken op papier. Deze bieden goede richtlijnen voor het pedagogisch handelen in de praktijk. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: • De doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen; • Het verbinden van binnen- en buitenschools leren; • Een goede balans tussen effectieve werkwijzen en participatie en sociale competenties van kinderen. Ouders zijn binnen onze school een belangrijke groep. Zij vervullen de meest essentiële rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Elke ouder wil het beste voor zijn- of haar kind en is daarom gemotiveerd om zich in te zetten voor zijn of haar ontwikkeling. Ondersteuning bij het opvoedproces en betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen stimuleert de ontwikkeling. Wij willen uiteindelijk dat alle betrokkenen, kinderen, ouders en professionals een gezamenlijk gevoel t.a.v. scholen in verbinding gaan delen. Schoolkeuzes t.a.v. scholen in verbinding 2016-2017 Actieve leefstijl Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl van kinderen op basisscholen met het doel kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen en bewegingsarmoede preventief te bestrijden. (pedagogische) afstemming binnen- en buiten school, zodat ieder kind op een bij hem/haar passende manier kan bewegen, op een voor het kind geschikte plek. Het is wenselijk om de sportieve activiteiten zoals nu georganiseerd door de vakgroep te blijven voortzetten. Te denken valt aan voetbal, korfbal, beachvolleybal en deelname aan de zeebodemloop. Fairplay is hierbij een groot goed en ook ouders worden nu op een andere manier betrokken bij sportactiviteiten. Wij doen met een aantal sporttoernooien mee en willen kinderen de mogelijkheid geven om hiervoor extra te oefenen. Daarnaast gaan wij aan de slag met Spelen op pleinen. Verstoppertje, hinkelen, voetballen, spelen op straat is van alle tijden. Voor kinderen en jongeren is het heel belangrijk dat zij buiten kunnen spelen en zelfstandig mobiel kunnen zijn. Dat verhoogt de kwaliteit van het leven en is onmisbaar voor een evenwichtige ontwikkeling. Spelend op straat staan kinderen in contact met het leven van alle dag. Wij willen samen met de andere scholen in de wijk zorgdragen voor deze mogelijkheid. In de eerste instantie tijdens de reguliere pauze, later ook na schooltijd.   Onderwijs                                                                                                                                                  Leerlingen kunnen wat extra ondersteuning gebruiken op gebied van (begrijpend) lezen en woordenschat. We doen daarom dit jaar wederom mee met De Bibliotheek op school. Bibliotheek op school is een educatieve aanpak voor het basisonderwijs die zich richt op leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid. Boekenpret We maken hierbij gebruik van Boekenpret. Dit is een methode om jonge kinderen en ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het (lees) onderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers. Ik lees door                                                                                                                                                            We willen dit jaar wederom wat doen aan de zomerdip bij lezers in groep 3 en 4. Technisch lezen vraagt dagelijks instructie en oefening. In groep 3 en 4 wordt daar veel tijd aan besteed. Uit onderzoek blijkt dat de technische leesvaardigheid van de leerlingen in de zomervakantie terugloopt doordat niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat de leerlingen bij de start in de nieuwe groep slechter lezen dan voor de zomervakantie. We noemen dit de zomerdip. Vooral voor de zwakkere lezers is het daarom van groot belang in de zomervakantie dagelijks te lezen om de leesvaardigheid te onderhouden. Flevomeer Bibliotheek heeft daarom, in samenwerking met een aantal leerkrachten, een speciale rugzak samengesteld om het lezen tijdens de vakantie te stimuleren. De rugzak wordt door de groepsleerkracht meegegeven aan de ouders. De bedoeling is dat de leerkracht tijdens een individueel gesprek met de ouder, of tijdens een groepsbijeenkomst, duidelijke uitleg geeft over het gebruik van de tas. Na de vakantie kan aan de leerling het “Ik lees door diploma” worden uitgereikt. Maandelijkse themacollecties Elke groep leent maandelijks een themacollectie. De thema collectie sluit aan op een thema dat op dat moment centraal staat. Naast de boeken die kinderen lenen uit de schoolbibliotheek kan er gelezen worden in de boeken vanuit deze collectie. Beleidsplan lezen en leescoördinator Door de leescoördinator is een leesplan geschreven. De leescoördinator neemt samen met de andere leescoördinatoren uit Lelystad deel aan een jaarlijkse bijeenkomst waar verschillende onderwerpen m.b.t. lezen aan de orde komen. Advies en informatie aan ouders en team Het komend schooljaar wordt er een ouderavond georganiseerd waar het belang van lezen wordt besproken. De leescoördinator houdt het team op de hoogte van vernieuwingen. Daarnaast is iedere leerling automatisch lid van de bibliotheek en kan iedere leerkracht een collectie boeken ophalen. Kinderen uit groep 3 en 6 brengen een bezoek aan de bibliotheek en krijgen een rondleiding. Cultuur We verbinden binnenschools leren met buitenschools leren het komend schooljaar door middel van het koppelen van Wereldoriëntatie aan een museumbezoek en door activiteiten als zang, dans en drama te koppelen aan taal/woordenschat. Daar waar mogelijk doen we dat samen met de Ichthus en de SKL die deel uitmaken van het Kindcentrum en met de Leatare de andere school in de Zuiderzeewijk. Ook maken we gebruik van de expertise van de KUBUS en diverse musea. Digitale omgeving Computeronderwijs De school is ruim voorzien van computers. Alle werkstations hebben een verbinding met internet en zijn aangesloten op het netwerk. Per groep is er een eigen, afgeschermd gedeelte waarop de software voor de groep beschikbaar is gemaakt. Het werken op de computer maakt in toenemende mate deel uit van het reguliere lesprogramma. De computer werkplekken bestaan uit een flatscreen, een toetsenbord en een muis. De nieuw aangeschafte methodes voor rekenen en taal beschikken over digitale oefen- en verrijkingsprogramma’s. Daarnaast werken de leerlingen in ambrasoft en aan hun werkstuk. De school heeft een internetprotocol opgesteld waaraan de kinderen zich moeten houden. Het aanleren van eigen verantwoording over het afgesproken internetprotocol hoort dus ook bij het ICT onderwijs. Oneigenlijk gebruik wordt scherp door de leerkrachten in de gaten gehouden. Er zijn regels omtrent hoe te handelen als je per ongeluk toch op een ongewenste site terechtkomt. Als een kind zich niet aan het protocol houdt kan het worden verboden om het internet op te gaan. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. In de meeste gevallen kunnen de kinderen tijdens de verwerking van de lessen regelmatig met de computers aan de slag. De leerkracht houdt in de gaten dat elk kind voldoende gelegenheid heeft om vaardigheid met de computer op te doen. Het uiteindelijke doel is dat kinderen voldoende vaardigheid hebben in het werken met tekstverwerking, internet en compleet computergebruik. Digitale schoolborden In het schooljaar 2014-2015 zijn de groepen 4 t/m 8 voorzien van digitale schoolborden. Al eerder hebben de groepen 1, 2 en 3 een digitaal kleuterbord gekregen. Een digitaal schoolbord is een groot Touch screen dat gevoelig is voor aanrakingen en in verbinding staat met een computer. Doordat het scherm gevoelig is voor aanrakingen, kan het met de hand worden bediend. Ook kan er op het scherm worden geschreven met een speciale pen. Het verschil met een gewoon krijtbord is de mogelijkheid om alles wat je op een computerscherm kunt laten zien te projecteren op het digitale schoolbord. Dit betekent dat je in je lessen op een eenvoudige manier gebruik kunt maken van websites, software, filmpjes, muziekfragmenten, interactieve teksten, presentaties, enz. Daarbij is het mogelijk om instructies die op het bord zijn gemaakt, op te slaan en later weer op te roepen. Een beknopt overzicht van de mogelijkheden van een digitaal schoolbord: • Bewerken van teksten, geluids- en beeldmateriaal; • Maken van aantekeningen met ‘digitale inkt’ op de presentatie op het digitaal schoolbord; • Bewaren van aantekeningen voor hergebruik later; • Bekijken van websites in de groep; • Demonstreren en/of het gebruiken van software in de groep; • Maken van digitale lessen op basis van voorbeelden met voorgeselecteerd beeldmateriaal; • Vertonen van video en dvd met de mogelijkheid daarop aantekeningen te maken; • Inzet van presentatiemiddelen tijdens instructie of demonstraties; • Vertonen van presentaties door leerlingen. De Vuurtoren heeft uit het grote aanbod gekozen voor de borden van Heutink met aan iedere kant een white board. Website van de school en Schoudercom.nl  Sinds een aantal jaar heeft De Vuurtoren een eigen website. Deze kunt u vinden onder www.obsdevuurtoren.nl. We kunnen deze website zelf bijhouden. Deels zorgen de leerkrachten, samen met de kinderen, voor vulling van de pagina’s. Daarnaast vindt u op de site algemene informatie van de school.  De maandberichten en losse nieuwsbrieven worden vanaf het schooljaar 2015-2016 ook digitaal verzonden....
Lees verder

De zorg voor kwaliteit

Inleiding Het gaat er om dat uw kind goed onderwijs krijgt. Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op onze school. Het is ons streven dat alle kinderen terechtkomen op die plek in het voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij zijn of haar capaciteiten. Om onze kwaliteit in kaart te brengen maken wij gebruik van diverse diagnose-instrumenten die inzicht geven in de sterke en minder sterke punten van onze school. Een van deze instrumenten is een tevredenheidspeiling die wij het schooljaar 2013-2014 onder de ouders, leerlingen en collega’s van onze school hebben gehouden. In het schooljaar 2016-2017 zullen wij net als vorig schooljaar aan de slag gaan met de verbeterpunten vanuit deze peiling. Dat waar een ieder tevreden over was zullen wij borgen. Onze leerlingen worden structureel en systematisch gevolgd middels observaties, methode gebonden toetsen en de toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem. Het leerlingvolgsysteem speelt een belangrijke rol bij de kwaliteitszorg van de school. Hiermee kunnen we allereerst zien hoe ieder kind zich ontwikkelt. Ook kunnen we nagaan hoe de prestaties van een hele groep of de gehele school zich verhouden tot andere groepen of scholen. Kwaliteit Alle scholen verschillen van elkaar. Ze verschillen in werkwijze, uitgangspunten, sfeer en resultaten. Kortom ze verschillen in kwaliteit. Er bestaan vele meningen over wat de kwaliteit van een school nu eigenlijk inhoudt. Wij vinden dat daar in elk geval bij horen: • De leerprestaties. Slaagt een school erin om bij alle kinderen dat eruit te halen wat er in zit?; • De sociaal-emotionele ontwikkeling. Besteedt een school aandacht aan zaken als werkhouding, concentratie, omgang met anderen en motivatie e.d.; • Het werk van de leerkracht in de klas. Hoe wordt er lesgegeven, hoe wordt er rekening gehouden met verschillen en hoe worden kinderen gestimuleerd; • De sfeer in school. De inzet en het plezier in werk bij het team, gevoelens van veiligheid bij kinderen, de samenwerking tussen school en de ouders. Bij onze zorg voor kwaliteit richten we ons als school op al de hier boven genoemde zaken. We zullen er kort op ingaan. De leerprestaties Na de basisschool moet een kind naar die vorm van onderwijs gaan, waar het, het meest geschikt voor is. De Vuurtoren zorgt hiervoor o.a. door: • Het werken met methoden die uitgaan van doorlopende leerlijnen, die voldoen aan de kerndoelen, die inspelen op de referentieniveaus en het werken met de juiste materialen; • Het werken volgens de 1 zorgroute (3 instructieniveaus, groepsplannen, enz.); • Het werken met een ontwikkelingsperspectief (OPP) daar waar nodig; • Het nauwkeurig volgen van de vorderingen van elk kind (zowel de methoden gebonden toetsen als de methoden onafhankelijk toetsen (LOVS) en de sociaal emotionele ontwikkeling (SCOL); • Het mede verantwoordelijk maken van kinderen en ouders voor het ontwikkelingsproces van de leerlingen; • Deelname aan de CITO eindtoets in april. Aandacht voor het niveau van taal- rekenonderwijs Wij hebben drie jaar deelgenomen aan het Focus traject van de universiteit van Twente waarbij er veel aandacht is besteed aan het opbrengstgericht werken bij de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen. Niet alleen door deelname aan Focus maar ook door deelname aan opbrengstgericht leiderschap en scholing in het kader van continu verbeteren spelen wij steeds beter in op de onderwijsbehoefte(n) van onze leerlingen. In het kader van professionalisering zijn er binnen ons team specialisten opgeleid op het gebied van rekenen en taal/lezen. Zij ondersteunen de collega’s indien nodig bij knelpunten in ons taal- en rekenonderwijs en zijn mede verantwoordelijk voor het taal- en rekenbeleid. De aandacht op school gaat vooral uit naar het verhogen van de opbrengsten en het verbeteren van ons onderwijs op het gebied van taal, lezen en rekenen. Het afgelopen schooljaar volgden alle teamleden een scholing gericht op het rekenonderwijs. Vanaf het schooljaar 2015-2016 zetten wij de datamuur en het leerlingportfolio structureel in bij ons taal- en rekenonderwijs. Aandacht voor opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken is bij ons op school het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van de leerlingen. We kijken dan naar: • Wat willen wij? (visie, doelen, data gestuurd onderwijs, passendonderwijs); • Hoe volgen wij leerlingen (welke resultaten verzamelen wij, welke resultaten analyseren wij, hoe analyseren wij, hoe bespreken wij de resultaten en hoe informeren wij derden); • Hoe werken wij aan de verbetering van resultaten? (hoe stellen wij onze doelen bij, wat doen wij met ons aanbod, hoeveel (extra) tijd plannen wij, hoe verbeteren wij het lesgeven, wat doen wij aan klassenmanagement, hoe verbeteren wij de differentiatie); • Wat weten wij? (van onze leerlingen, onze normen, de inspectienormen, directe instructie, convergente differentiatie, succesvolle praktijken, de leerlijnen taal en rekenen en van wat wij als team kunnen?); • Hoe werken wij aan een professionele cultuur en samenhang? (hoe verdelen wij de taken, hoe ondersteunen wij elkaar, hoe scholen wij ons zelf, hoe spreken wij elkaar aan, welke relaties leggen wij met andere vakken?).   Naast de individuele doelen die leerlingen zich stellen worden er middels een datamuur ook groepsdoelen voor gedrag, rekenen en taal/lezen volgens een vast proces vastgelegd. Kinderen spreken samen af aan welk doel zij de komende periode met de hele groep gaan werken en wat zij daarvoor nodig denken te hebben. Na afloop van een vooraf afgesproken periode evalueert de groep of zij het doel behaald hebben, hoe dat zo gekomen is en wat het volgende doel wordt. Kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken of onderdelen daaruit krijgen een verlengde instructie waardoor ook zij zich met behulp van begeleide inoefening de lesstof eigen kunnen maken. Vier keer per jaar worden de groepen door de leerkrachten besproken met de IB-er en de directeur tijdens de OGW gesprekken. We beschrijven de zorgsignalen van de groep en de individuele leerling en bepalen de onderwijsbehoeften. Twee keer per jaar wordt er een leerlingenbespreking gehouden. De IB-er, de directie en de coördinatoren gaan minimaal twee keer per jaar op groepsbezoek. De bevindingen betreffende deze bezoeken worden besproken met de desbetreffende collega en indien nodig ook in teamverband. Ook vinden er volgens planning collegiale consultaties plaats. Aan het begin van het schooljaar is de toetskalender gemaakt en is er een jaarplanning spelling en rekenen. Op deze planningen en deze kalender staat precies vermeld wanneer de toetsen worden afgenomen, geanalyseerd en besproken, wanneer de nieuwe groepsplannen af moeten zijn en de oude groepsplannen geëvalueerd moeten zijn. De school zorgt ervoor dat kinderen zich vanuit hun eigen mogelijkheden kunnen blijven ontwikkelen. Om de kinderen hierbij te ondersteunen heerst er een schoolklimaat waarin opvoeding en onderwijs samengaan. De school legt verantwoording af aan het bestuur en de inspectie. Twee keer per jaar moeten de scores van de CITO toetsen, middels een vast format, aangeleverd worden bij ons bestuur. Tijdens het Marap (management rapportage) gesprek legt de school verantwoording af aan ons bestuur. Daarnaast legt de directeur verantwoording af aan het bestuur middels een kwaliteitsgesprek. De sociaal-emotionele ontwikkeling Niet alleen schoolprestaties zijn van belang. De school heeft naar onze mening ook een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon. Aan deze ontwikkeling dragen we op De Vuurtoren bij door: • Een dagelijkse positieve omgang met de kinderen; • Het consequent hanteren van regels en afspraken; • Het bieden van structuur en veiligheid; • Het structureel voeren van gesprekken met ouders en kinderen; • Het gebruik maken van een methode voor sociaal/emotionele ontwikkeling; • De sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen volgen middels de SCOL. Het werk van de leerkracht in de groepen De mensen die op een school werken zijn nog veel belangrijker dan de methoden en de materialen. Zij moeten er immers voor zorgen dat al die mooie boeken en speelmaterialen en leermaterialen ook goed gebruikt worden. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Jaarlijks wordt er veel geld en energie gestoken in de scholing van de leerkrachten. Dit gebeurt in de vorm van teamscholing en/of individuele scholing. Hiervoor worden wanneer mogelijk aan het begin van het schooljaar de studiedagen gepland. Goed onderwijs geven vraagt om goede leerkrachten. Reflectie op eigen handelen en goede scholing blijven nodig om dit te bereiken. Leerkrachten moeten duidelijke instructie geven en controleren of de leerlingen de aangeboden leerstof en opdrachten ook echt begrepen hebben. Het didactisch handelen van onze leerkrachten is afgestemd op de onderwijsbehoeften en de mogelijkheden van de groep leerlingen als geheel en het individu in het bijzonder. Onze leerkrachten houden rekening met niveauverschillen bij de instructie en stimuleren onze leerlingen hun werk te controleren. Na afloop van ieder blok rekenen worden er indien nodig feedbackgesprekken met de leerlingen gehouden en worden er nieuwe doelen gesteld. Ook zorgen onze leerkrachten ervoor dat de geplande onderwijstijd effectief wordt besteed. Zij variëren de hoeveelheid leertijd voor de leerlingen afhankelijk van hun onderwijsbehoeften en zorgen voor een ordelijke en functionele leeromgeving. Het pedagogisch klimaat op school -PBS In de school gaan teamleden positief met leerlingen, ouders en elkaar om. Wij willen dat alle kinderen zich op school veilig en vertrouwd voelen. We leren kinderen respectvol om te gaan met zichzelf, elkaar en de school. Kinderen zijn te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig of stoer. Ook leren we dat het belangrijk is betrouwbaar te zijn, samen te kunnen werken en zelfvertrouwen te hebben. Zo creëren we met elkaar een fijne plek voor alle kinderen. Wij creëren bovenstaande middels Positive-Behaviour-Support. Dit is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Er wordt gewaakt over de veiligheid van leerlingen, ouders en collega’s door middel van duidelijke gedragsregels en omgangsregels die zijn vastgelegd.  Naast de schoolregels hanteren we ook regels per groep. Deze regels worden opgesteld door leerkrachten en leerlingen samen en zijn zichtbaar opgehangen in het lokaal. Onze leeromgeving is functioneel en ordelijk. Wij bevorderen het onderlinge respect bij de leerlingen en tonen in gedrag en taalgebruik respect voor de leerlingen. Wij stimuleren bij leerlingen de ontwikkeling van zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. In de visie van onze school staat onder meer dat we gaan voor veiligheid en respect. Dit dragen we als leerkrachten uit door het goede voorbeeld te geven aan kinderen en ouders. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde. Wij doen een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen, leerkrachten en ouders. Samen zorgen we voor een fijne school en ieder draagt daar op zijn of haar manier aan bij. De leerkrachten spelen daarbij een grote rol. Zij scheppen samen met de kinderen voor een groot deel de sfeer. Leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie naar kinderen en zetten zich in om een positief contact te hebben met de kinderen en hun ouders. We accepteren geen brutale monden van kinderen onderling of van kinderen naar ouders, maar ook niet van ouders naar andere kinderen en naar leerkrachten en ook wij benaderen ouders en leerlingen met respect. We gaan meteen in gesprek als men zich niet aan de gemaakte en beschreven afspraken houdt. Dit doen we zowel met kinderen als met ouders/verzorgers of andere volwassenen. Een dergelijk gesprek kan plaatsvinden met een leerkracht, de IB-er of met de directie. Bij conflicten tussen kinderen zijn wij de mediator die objectief luistert naar de verhalen van leerlingen die een conflict met elkaar hebben. Door leerlingen te laten vertellen en inzien wat er gebeurd is, komen ze meestal zelf tot de oplossing van het conflict. Om nog beter invulling te geven aan het pedagogisch klimaat maken we gebruik Zien in de klas. Zij hebben het afgelopen schooljaar lessen gegeven om de sfeer in groepen te verbeteren en leerlingen daar mede verantwoordelijk voor te laten worden. Ook dit schooljaar zullen zij weer bij ons op school aanwezig zijn. Ook maken wij gebruik van onderdelen uit de Kanjer training en oriënteren we ons op een methode die nog beter aansluit bij PBS. Daarnaast brengen wij de leerlingen op sociaal emotioneel gebied in kaart met de SCOL en worden de SET, TFI en de Veiligheidsmonitor afgenomen in het kader van een onderzoek naar PBS. Wij voeren twee keer per jaar de gegevens in Scol in en maken dan een analyse. Daarna gaan we aan het werk met de gegevens die uit deze analyse, de SET, de TFI en de Veiligheidsmonitor naar voren komen. Soms komt het voor dat kinderen grenzen overschrijden. Wij hebben als team vastgesteld dat wij niet accepteren dat kinderen elkaar uitlachen, buitensluiten, schoppen, slaan, uitschelden of pesten. Ook verwachten we dat kinderen zorgvuldig omgaan met het materiaal in en om de school. Als kinderen de grens overschrijden zal de leerkracht het gedrag met de leerling en indien nodig ook met de ouders bespreken. Wij maken gebruik van een registratieformulier waarop wij opvallend gedrag noteren. Vanaf het schooljaar 2016-2017 is er afgesproken wat wij registreren, wanneer wij registreren, wanneer wij analyseren en zullen we aan de hand van de registratie ook vervolgstappen vastleggen. Het format van registratieformulier is terug te vinden in ons Veiligheidsbeleidsplan. Het Pest protocol is niet aangepast op PBS. Dit pakken we in het schooljaar 2016-2017 op. Samen stellen wij indien nodig een leerling gebonden plan op waarin vastgesteld wordt wat er moet gebeuren om het gedrag te verbeteren. De leerkracht volgt samen met de ouders het kind tot het ongewenste gedrag is verdwenen. Mocht dit niet lukken dan volgt schorsing of verwijdering.  ...
Lees verder

Doelstellingen

Algemene doelstelling Het onderwijs op De Vuurtoren richt zich op: • de emotionele ontwikkeling; • de cognitieve ontwikkeling; • het ontwikkelen van creativiteit; • het verwerven van sociale vaardigheden; • het verwerven van lichamelijke vaardigheden; • het verwerven van culturele vaardigheden; • de ontwikkeling van waarden en normen; • respect voor een ieders (levensbeschouwelijke) achtergrond. Deze doelen zijn gericht op de werving van kennis, inzicht, vaardigheid en houdingen. Deze doelen zijn verweven met elkaar. De belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot de Wet op het Basisonderwijs vindt u in deze doelen terug. Voor ons zijn alle onderdelen van de Wet op Primair Onderwijs van fundamenteel belang. Strategie en prioriteitstelling voor de komende planperiode Om zoveel mogelijk up-to-date te blijven hebben wij ons afgelopen jaren geschoold. Zowel individueel als in teamverband volgden collega’s trainingen, lezingen, cursussen en leergangen. Afgelopen schooljaar namen we deel aan verschillende leerkringen. Lizette bezocht de leerkring voor Taalcoördinatoren, Sharon de leerkring voor startende leerkrachten, Petra de leerkring voor Coach startende leerkrachten, Anita de leerkring voor IB-ers, Jolanda de leerkring voor Rekencoördinatoren en Yvonne de leerkring Continue Verbeteren. Daarnaast volgden alle collega’s scholing op gebied van rekenen en lesgeven volgens het IGDI model. De taal- en reken coördinator en de IB-er gingen naar scholingen/trainingen om de kennis rondom hun vakgebied te vergroten. Yvonne en Anita schoolden zich op het gebied van afname van de SET en de TFI die beiden in kaart brengen hoe de school ervoor staat op gebied van PBS. Ook dit jaar zal er weer scholing gevolgd worden. Het gaat o.a. om: scholing op het gebied van Ouderbetrokkenheid 3.0, Oplossing in de groep en een leergang “ op weg naar excellent leiderschap”.  Daarnaast zullen we ook weer de leerkringen volgen en krijgen we training op gebied van PBS (Positive Behaviour Support- het positief belonen van gewenst gedrag). Al deze interventies maken dat ons onderwijs beter wordt en meer aan zal sluiten op dat wat van ons verwacht wordt. Wij zullen wat wij geleerd hebben ook toepassen en borgen. Hieronder kunt u lezen wat wij het komende jaar zullen gaan doen/borgen. De komende periode gaat De Vuurtoren zich (nog meer) richten op: Opbrengstgericht werken: • Het voeren van een goed klassenmanagement met daarin het lesgeven op 3 instructie niveaus; • Het geven van effectieve, directe instructie; • Het geven van constructieve feedback; • Een gezamenlijke aanpak van gedrag ; • Het optimaliseren van groepsplannen voor rekenen, spelling en lezen; • Het schrijven van ontwikkelingsperspectieven voor leerlingen vanaf groep 6 met een leerachterstand van tien maanden of meer waarbij de ontwikkeling stagneert; • Leerlingen en ouders mede verantwoordelijk maken voor het onderwijs leerproces. De doelen voor het komende schooljaar: Alle opbrengsten van lezen, taal en rekenen liggen aan het eind van het schooljaar op het niveau dat van ons verwacht wordt. Is dit niet het geval dan is de vaardigheidsgroei aantoonbaar voldoende gestegen. Is dit niet het geval dan is er helder wat de oorzaak is en gaan we aan het werk met de verbeterpunten; Twee keer per jaar zijn de CITO toetsen geanalyseerd en besproken; Middels OGW gesprekken zijn de groepen en individuele leerlingen helder in beeld gebracht; Er zijn structureel constructieve feedbackgesprekken t.a.v. rekenen gevoerd met leerlingen; Het automatiseren en het rekenen met behulp van de vertaalcirkel is geoptimaliseerd; We hebben op papier staan hoe er gewerkt wordt met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van rekenen (of omdat zij extra uitleg nodig hebben omdat zij het moeilijk vinden of omdat zij meer aan kunnen dan andere leerlingen); We gaan de leesmotivatie bij leerlingen vergroten; We zetten duolezen of tutor lezen structureel op het rooster; We werken structureel aan de tussendoelen begrijpend luidteren en -lezen: Er is onderzoek gedaan naar het vergroten van de intrinsieke motivatie van leerlingen bij hun onderwijsleerproces; Het SIV (Scholen In Verbinding)plan is uitgevoerd zoals beschreven. Is dit niet het geval dan is helder waarom dit niet zo is en ook is het helder wanneer activiteiten dan wel plaats gaan vinden; Het VVE plan is uitgevoerd zoals beschreven. Is dit niet het geval dan is het helder waarom activiteiten niet zijn uitgevoerd of doelen niet zijn behaald en is bekend hoe verder; Ouderbetrokkenheid is vastgelegd en wordt uitgevoerd zoals beschreven; Er is een gezamenlijke aanpak van gedrag (PBS) ; Wanneer de gemeente akkoord gaat wordt spelen op pleinen gerealiseerd in onze wijk; We werken structureel aan de doelen zoals gesteld in ons jaarplan en schoolplan en zorgen dat we deze op tijd behalen. Is dat niet het geval dan kunnen wij verklaren waarom dit niet zo is en zijn er nieuwe deadlines gepland; De Doorstroomgroep draait zoals is afgesproken en de doorgaande lijn peuters-kleuters staat op papier. ...
Lees verder

Opvang van nieuwe leerlingen

Oriënterend gesprek Ouders die toekomstige 4 jarigen willen komen inschrijven worden in de gelegenheid gesteld een gesprek te voeren met de directie en met de toekomstige groepsleerkracht. Verder kunnen de ouders een kijkje nemen binnen de school tijdens de lesuren. De ouders krijgen tevens informatie middels de schoolgids. Na aanmelding (zie regels aanmelding hieronder) wanneer de leerlingen bijna vier jaar zijn, mogen de leerlingen tien dagdelen meedraaien in hun toekomstige groep, zodat uw kind kan wennen aan de nieuwe situatie. Dit in overleg met de groepsleerkracht. Na zes weken onderwijs op De Vuurtoren zal de groepsleerkracht u uitnodigen voor een informatief gesprek. Wanneer uw zoon of dochter in juni vier jaar wordt zal hij/zij pas vanaf het nieuwe schooljaar naar De Vuurtoren gaan. Regels aanmelding en zorgplicht Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient de directie van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven. De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld. Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren. Zorgplicht en verhuizing van een kind Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind schriftelijk aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus: Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. Protocol aanname Bij ons op school maken we gebruik van het aanname protocol. Dit protocol kunt u vinden op onze website. Hieronder vindt u een samenvatting. Aanmelding school specifiek OBS De Vuurtoren houdt zich aan het hierboven beschreven beleid van onze Stichting SchOOl Om dit beleid uit te kunnen voeren heeft onze school een aantal procedurele afspraken gemaakt die intern gehanteerd worden. Factoren die een rol spelen bij het aannemen van leerlingen • De beschikbare ruimte; • De aanwezigheid van leerlingen met zware ondersteuningsbehoeften; • Het aantal leerlingen met een ondersteuningsbehoefte; • Een stabiele sociaal- emotionele samenstelling; • Het belang van de leerling; • Het belang van de leerlingen die al in de groep zitten; • Didactische problemen; • Onderwijskundige samenstelling van de groep; • De groepsgrootte. Wanneer kunnen we aangemelde kinderen niet inschrijven • Indien het maximum aantal leerlingen van een groep wordt overschreden; • Indien de samenstelling van een groep aanleiding geeft om het aantal leerlingen in de betreffende groep niet uit te breiden (afhankelijk van het aantal leerlingen met een ondersteuningsbehoefte); • De ontwikkeling (zowel cognitief als gedragsmatig en sociaal emotioneel) van de aangemelde leerling hiertoe aanleiding geeft. Verdere uitgangspunten voor aanname en plaatsing • Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten worden waar mogelijk aangenomen. Hierbij spelen natuurlijk alle uitgangspunten voor plaatsing mee. Door middel van een vragenlijst/placemat die samen met de ouders wordt ingevuld verzamelen we voor school relevante informatie over de nieuwe leerling; • Bij terug plaatsing vanuit SO, SBO of een andere basisschool kan een proefplaatsing worden afgesproken. Er is geen terugplaatsgarantie; • Kinderen van 6 jaar en ouder die rechtstreeks uit het buitenland komen en de Nederlandse taal niet beheersen worden doorverwezen naar De Taalklas gevestigd in De Poolster, waar zij gedurende een jaar aangepast onderwijs krijgen in de Nederlandse taal. Vervolgens kan de betreffende leerling op onze school worden geplaatst mits hij/zij aan eerder genoemde voorwaarden voldoet; • Tweelingen worden indien mogelijk in de regel niet gezamenlijk in één groep geplaatst, tenzij van de betreffende groep er slechts één op school aanwezig is; • Zij-instromers worden geplaatst na overleg met de school van herkomst en hierbij geen belemmerende factoren zoals benoemd in ons protocol aanname naar voren komen; • In de laatste vier weken van het schooljaar worden er geen kleuters meer geplaatst; zij starten na de zomervakantie; • Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd. Terugplaatsing leerlingen Soms krijgen we het verzoek van een school voor speciaal onderwijs of een instelling om een leerling op onze school te mogen plaatsen. Deze leerling is dan door de betreffende school weer op het niveau van de basisschool gebracht of zijn of haar gedrag is weer toelaatbaar. Wanneer dit mogelijk zou zijn bij ons op school maken we dan goede afspraken met de school voor speciaal onderwijs over: • De groep waarin de leerling wordt geplaatst; • Welke extra ondersteuning wij nog moeten kunnen geven; • Welke hulp er vanuit de school voor speciaal onderwijs of de instelling aan ons wordt aangeboden (ambulante begeleiding bijvoorbeeld); • Wat te doen wanneer het basisonderwijs (onze school) toch niet de juiste plek zou zijn. De procedure De procedure die doorlopen wordt voor aanmelding van een nieuwe leerling bestaat uit de volgende stappen: • Ouders maken een afspraak op school met de directie; • Er volgt een intake gesprek; • Aanmelding (schriftelijk); • Behandeling aanmelding; • Uitslag aanmelding. Bericht aan ouders De ouders krijgen een schriftelijke bevestiging van inschrijving en plaatsing in een groep. Indien inschrijving in een groep niet mogelijk is krijgen de ouders zo spoedig mogelijk bericht van afwijzing. De afwijzing wordt door de directeur van de school gemotiveerd. Het uitschrijven van de leerlingen Bij het tussentijds verlaten van De Vuurtoren zorgen wij ervoor dat de school waar de leerlingen naar toe zijn gegaan zo spoedig mogelijk een onderwijskundig rapport van ons ontvangt met zo nodig aanvullende informatie over de desbetreffende leerling (Waaronder resultaten uit het leerling volgsysteem). Indien nodig neemt de groepsleerkracht contact op met de nieuwe school. ...
Lees verder

Visie en missie van de school

Visie van de school De Vuurtoren biedt in en rondom het kindcentrum Zuiderzee een veilige omgeving waarin iedereen zich prettig voelt, kennis en vaardigheden opdoet, continu verbetert, ervaringen deelt en plezier mag hebben. Hier leer je om te gaan met verschillen, met de ander en met elkaar waardoor iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. We zijn in staat om voor ons zelf en de omgeving te zorgen en nemen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag. Op De Vuurtoren leer je mede verantwoordelijk te zijn voor je eigen leerproces daarbij gebruikmakend van elkaars kwaliteiten en talenten en zet je door ook wanneer het moeilijk is. Wij zijn nieuwsgierig en niet bang om iets nieuws aan te pakken. Als leerlingen na acht jaar onze school verlaten, hebben ze ontdekt wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Ze kunnen verwoorden waar ze voor staan en wat ze belangrijk vinden. We werken doelbewust aan kwaliteit, goede resultaten en bieden duidelijke structuren, rust, respect, betrokkenheid en veiligheid. Ons onderwijs zo is ingericht dat wij zo goed mogelijk voldoen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Wat betreft leren, onderwijs en opvoeding betekent dit dat: Wij uit een kind proberen te halen wat mogelijk is; Wij leerlingen en ouders mede verantwoordelijk gaan maken voor het onderwijsleerproces; Wij de ontwikkelingen van individuele leerlingen, groepen en de hele school middels het LOVS nauwkeurig zullen volgen en hierop zullen anticiperen (analyses-groepsplannen-weekplanning-dagplanning passend bij de onderwijsbehoeften); Wij ontwikkelingsperspectieven met individuele doelen schrijven voor wie dit nodig is; Wij in overleg met leerlingen leerdoelen op papier zetten en deze evalueren en bijstellen; Wij regelmatig feedbackgesprekken voeren met leerlingen (nu nog bij rekenen maar in een later stadium ook bij andere vakken); Het onderwijsleerproces op onze school zo ingericht wordt dat de kinderen doorgaans binnen acht jaar een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen; Wij aandacht hebben voor een geleidelijke voortgang van de leerprocessen van ieder kind; Wij kinderen leren om op een respectvolle manier om te gaan met personen en materialen; Leerkrachten moeten inspelen op de onderwijsbehoeften van de kinderen; Het basisonderwijs een goed vervolg is op de peuterspeelzaal en een goede voorloper op het voortgezet onderwijs; Onze school het kind verschillende vormen van leren aanbiedt zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Missie van de school De Vuurtoren is een openbare basisschool, waar met hart voor kinderen gewerkt wordt aan het doel van onze school: ”goed onderwijs voor alle kinderen”. Kernelementen (in de aanpak) van onze school waar wij naar streven, zijn: Bieden van duidelijke structuren; Educatief partnerschap (het verstevigen van de samenwerking met ouders en de betrokkenheid van ouders); Een veilige sfeer, respect en aandacht voor ieders eigenheid, wederzijds vertrouwen (zowel naar kinderen, ouders als collega’s); Zorg op maat voor leerlingen met een daarbij passend up-to-date leerlingvolgsysteem; Veel aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling; Kinderen die worden uitgedaagd om tot optimale prestaties te komen, rekening houdend met de eigen mogelijkheden en kwaliteiten; Een verzorgde school en omgeving; Een team dat bereid is “up-to-date” te blijven en het beste uit zich zelf, elkaar en de kinderen te halen. ...
Lees verder

Waar de school voor staat

Op De Vuurtoren bieden wij kinderen onderwijs waarmee zij een basis aangereikt krijgen voor het functioneren in de maatschappij zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen die, als vanzelfsprekend, verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gedrag, hun leerproces en daaruit voortvloeiend hun werk en de omgang met anderen en daarbij in staat zijn samen te werken. Op De Vuurtoren willen we omgaan met verschillen tussen leerlingen. Wij creëren in de groepen een pedagogisch klimaat dat gebaseerd is op het bieden van rust, respect, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen en veiligheid om van daaruit tot leven en leren te komen. Dit klimaat scheppen wij door in een duidelijke structuur uitdagingen te bieden, vertrouwen te schenken, ondersteuning te geven en regels en afspraken na te leven. Wij scheppen basisvoorwaarden voor een actieve, gemotiveerde werkhouding door uit te gaan van de mogelijkheden van elk kind. Daarbij versterken we de sterke kanten en ontwikkelen we de minder sterke kanten. Wij bieden de kinderen een relatie van waaruit acceptatie, eigenheid en plezier spreekt. Wij willen aan kinderen een veilige school bieden. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde. Wij spreken elkaar, kinderen en ouders aan om samen te zorgen voor een fijne school. Iedereen draagt daar aan bij vanuit zijn eigen rol. Daarnaast leren we kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun omgeving, gedrag en werk, zelfstandigheid te ontwikkelen en daar, waar het zinvol is, samen te werken. Om dit te realiseren is het van belang dat leerkrachten hun klas effectief managen, interactief met kinderen omgaan en planmatig didactisch handelen. Wij willen dat uw kind goed onderwijs krijgt. Wij werken voortdurend aan de verbetering van onze kwaliteit. Het is ons streven dat alle kinderen, na het bezoeken van onze school, zodanig uitstromen dat iedereen op die plek in het Voortgezet Onderwijs terecht komt die het beste aansluit bij haar of zijn capaciteiten. ...
Lees verder

Wie werken er in de school en wat doen zij?

De directie Zoals al eerder is vermeld is Yvonne Verver directeur van De Vuurtoren. Leerkrachten Groep Dag leerkracht Doorstroomgroep Maandag en woensdag Sharon 1 / 2 a Maandag t/m woensdag Shaamly Donderdag en vrijdag Gerda 1 / 2 b Maandag t/m woensdag Melodie Donderdag en vrijdag Sharon 3 Maandag t/m vrijdag Jolanda Dinsdag t/m donderdag Zoë 4 Maandagt/m vrijdag Lizette 5 Maandag t/m vrijdag Angela 6 Maandag t/m vrijdag Laura 7 Maandag, dinsdag en donderdag Lisette Woensdag en vrijdag Bianca 8 Maandag t/m vrijdag Petra RT Maandag Bianca en Zoë Dinsdag Sharon Vervanging coördinatoren Donderdag Shaamly Bij de groepsindeling in de twee groepen 1/2 a en b wordt rekening gehouden met: • Verdeling jongens en meisjes; • De verdeling van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun gedrag en/of in het leren; • Verdeling broertjes en zusjes; • De getalsmatige grootte van de groep. In de kleuterbouw en onderbouw streven wij naar groepen van rond de 25 leerlingen. Bij de kleutergroepen kan het zijn dat aan het eind van het schooljaar de groep iets groter is dan wij zouden willen. Na de zomervakantie zullen de groepen 1 en 2 weer wat kleiner zijn. Dit heeft te maken met de instroom en de doorstroom van de leerlingen. In de midden- en bovenbouw streven wij naar 28 leerlingen per groep. Vakleerkracht gymnastiek Remon is onze vakleerkracht gymnastiek. Hij verzorgt de gymlessen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Iedere groep heeft twee keer per week gymles van onze vakleerkracht. IB-er (Intern Begeleider) Anita verzorgt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag de IB taken en stuurt dan ook de RT taken aan. De RT taken (pre teaching, re teaching, inoefenen en verbeteren van werk) voor de groepen 1 t/m 8 vinden zoveel mogelijk plaats in de groep a.d.h.v. groepsplannen. Onderwijsassistenten Bij ons op school is Sylvia werkzaam als onderwijsassistente. Zij ondersteunt daar waar nodig leerkrachten met het onderwijs aan onze leerlingen. Sylvia wordt ingezet in groep 1 en 2. Zoals u weet is juf Ike langdurig ziek. Zij wordt dit schooljaar vervangen door Zoë een voor de Vuurtoren bekend gezicht. Zoë geeft leerlingen die dat nodig hebben extra instructie op maandag. Juf Bianca doet dit ook op de maandag. Administratief medewerker Sarah is bij ons op school administratief medewerker. Wanneer u belt dan krijgt u haar vaak eerst aan de telefoon.  Zij regelt o.a. de leerling administratie, houdt de verlofaanvragen bij, verwerkt het ziekteverzuim en bij haar kunt u terecht wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld overblijven, ouderbijdragen, aanvragen bij Leergeld enz Taal-, reken-, VVE- en bouwcoördinatoren en coördinator ouderbetrokkenheid/MAT Lizette is bij ons op De Vuurtoren Taalcoördinator.  Jolanda is onze Rekencoördinator en Petra is onze PBS coördinator. Voor de onderbouw heeft Sharon de taak van VVE coördinator op zich genomen en Lisette is onze coördinator ouderbetrokkenheid. Deze collega’s worden een keer per maand vrij geroosterd van lesgevende activiteiten. Zij werken dan op school aan activiteiten en plannen rondom hun expertise. Deze collega’s vormen samen met Anita en Yvonne het MAT (management advies team).  Lisette en Sharon hoeven niet vervangen te worden om deze taken uit te voeren. Jolanda, Lizette en Petra zullen vervangen worden door Shaamly. Leerkracht Plustijd Rianne is onze leerkracht Plustijd. Plustijd biedt kinderen de mogelijkheid om extra ondersteuning te krijgen bij hun ontwikkeling. Het gaat om leerlingen die gemotiveerd zijn op school, die extra ondersteuning kunnen gebruiken om hun prestaties tot een hoger niveau te brengen. Het gaat om leerlingen van groep 5 t/m 7 die één keer per week op de woensdagmiddag twee uur extra leertijd aangeboden krijgen. Voor alle leerlingen is er na afloop een certificaat. Rianne de Plustijd leerkracht motiveert leerlingen om net een stapje verder te komen. Het gaat met name om vaardigheden rondom taal-, reken- en leesonderwijs. Ouders worden nauw bij Plustijd betrokken. De leerlingen worden door school, in overleg met ouders voorgedragen. Er kunnen per schooljaar maximaal 12 kinderen deelnemen. Wijze van vervanging bij ziekte e.d. Bij afwezigheid i.v.m. verlof, scholing, ziekte of andere omstandigheden, proberen wij zo snel mogelijk een goede oplossing te vinden. Soms kunnen we het intern oplossen maar dit lukt niet altijd. Dan dienen wij een verzoek in bij SLIM om een invaller voor ons te zoeken voor de periode dat een leerkracht afwezig is.  Er wordt in de eerste instantie gebruik gemaakt van een vaste Pooler. Een leerkracht die in dienst is bij onze Stichting. Is er geen Pooler meer beschikbaar dan wordt er gezocht naar een invaller vanuit het bestand van SLIM. Er is echter niet altijd een invaller beschikbaar. Soms zal er geen andere oplossing zijn dan de leerlingen over andere groepen te verdelen of ze in noodgevallen naar huis te sturen. Wij beseffen dat deze laatste twee opties niet bijdragen aan de rust en regelmaat binnen de school en u zult begrijpen dat we dit indien mogelijk zullen proberen te voorkomen. Na- en/of bijscholing van de leerkracht Om ons goed te blijven ontwikkelen is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan teamscholing en begeleiding van teamleden. Wij hechten grote waarde aan een goede doorgaande onderwijslijn binnen de school. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat groepsleerkrachten met en van elkaar leren en samen met elkaar bepalen hoe ze de dagelijkse praktijk vorm willen geven. Dat doen we door regelmatig na schooltijd met elkaar te vergaderen en soms gebeurt dit tijdens een studiedag. Ook volgen leerkrachten elk jaar individueel of in teamverband één of meerdere cursussen en/of opleidingen. Deze cursussen of opleidingen vinden meestal plaats buiten de schooltijden. Het is ook mogelijk dat leerkrachten voor het volgen van een cursus of een opleiding tijdens schooluren afwezig zijn. In dat geval wordt er, indien mogelijk, voor vervanging gezorgd. Soms volgt het hele team onder schooltijd een cursus en dan hebben we een studiedag. Deze studiedagen worden in de schoolgids of in het Vuurtorennieuwtje bekend gemaakt zodra de datum en het tijdstip bekend is. Startende leerkrachten worden systematisch begeleid en de directie en de IB-er bezoeken regelmatig de leerkrachten in de groep om te kijken of het schoolbeleid wordt uitgevoerd en om te kijken wat leerkrachten kunnen doen om de kwaliteit van hun lesgeven te verbeteren. Ook kijken collega’s minstens twee keer per jaar bij elkaar in de groepen. Wij noemen dit collegiale consultatie. Stagiaires Onze school begeleidt daar indien wenselijk stagiaires die leerkracht of onderwijsassistent willen worden. Zij komen bij ons op school om ervaring op te doen. De groepsleerkracht begeleidt de stagiaire en blijft dus altijd verantwoordelijk voor wat er in de groep gebeurt. De leerkracht is uw aanspreekpunt. Wij vinden het een goede zaak op deze wijze mee te helpen het onderwijs ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide leerkrachten en assistenten....
Lees verder