SchOOLwiki

zoekopdracht

25 resultaten in categorie "school-specifieke-informatie"

Afscheid van groep 8

Het afsluiten van de basisschoolloopbaan is heel belangrijk. Als school zal je dat samen met de kinderen op een zorgvuldige manier moeten doen. Groep 8 speelt voor de zomervakantie de sterren van de hemel tijdens hun afscheidsmusical....
Lees verder

Buitenschoolse activiteiten

Natuurlijk vieren wij op onze school ook verschillende feesten. In alle feesten moet het openbare karakter van De Vuurtoren herkenbaar zijn; iedereen moet zich er in kunnen vinden. Hierbij gaat het ten eerste om feesten die horen bij de Nederlandse cultuur, zoals Sinterklaas en Kerst. Deze feesten worden dan ook op school gevierd. Cultuuroverdracht behoort immers ook tot een van de taken van de school. De voorbereiding van deze feesten wordt besproken in de desbetreffende werkgroep en daarna teruggekoppeld naar het teamoverleg. Daar wordt het wederom besproken en teruggekoppeld naar de contactouders. Hoe gaan we op school om met andere feesten en speciale gelegenheden? Een belangrijk punt hierbij is dat wij kijken naar wat er bij de kinderen en de buurt waarin de school staat leeft. De visie van de school met betrekking tot activiteiten zoals vader- en Moederdag (groep 1 t/m 4), verjaardagen van ouders, grootouders, enz… is, dat deze bespreekbaar zijn in de groep, maar het onderwijskundig programma niet zal worden aangepast. Bovenstaand uitgangspunt speelt natuurlijk ook een belangrijke rol bij diverse andere (buiten) schoolse activiteiten zoals: excursies, schoolreisjes, schoolkamp, sport- en speldagen, enz. ...
Lees verder

Contact ouders

Contactouders zijn ouders die, indien nodig, overleggen met de leerkracht en met andere ouders van de groep. Wij denken dat ouders op verschillende terreinen hun inbreng kunnen hebben. Het is goed als ouders en leerkrachten van elkaar weten hoe ze over zaken denken. Ouders weten bijvoorbeeld heel goed wat er leeft bij kinderen en kunnen leerkrachten een dienst bewijzen door hier met hen over te praten. Op deze wijze kan de school sneller inspringen op belangrijke zaken. Ook kunnen ouders, in overleg met de leerkracht helpen bij het organiseren van activiteiten binnen een groep. Vaak zijn niet alle ouders nodig bij een activiteit, maar is het fijn als je als leerkracht één of twee ouders hebt waarmee je regelmatig contact kunt hebben. De contactouders: • Kunnen ouderavonden mee helpen organiseren; • Kunnen bij speciale activiteiten de ouderhulp ondersteunen; • Kunnen informatie verzamelen voor ouders of leerkrachten; • Kunnen andere ouders inschakelen wanneer er hulp nodig is. Wat zijn de voordelen van contactouders? Het is gebleken dat kinderen zich prettiger voelen op school als hun ouders directer zijn betrokken bij de school en het onderwijs. Voor kinderen is het fijn als ze merken dat ouders belangstelling hebben voor de gang van zaken in de groep en op school. Ouders krijgen meer inzicht in het schoolgebeuren. De ouders leren elkaar beter kennen. Ze krijgen de kans om in gesprek te komen met elkaar en met de leerkracht over opvoedkundige en/of onderwijskundige zaken. Ouders krijgen het gevoel dat de school ook hun school is. Leerkrachten krijgen een soort “backing-groep”. Zij kunnen met de ouders zowel positieve als negatieve gebeurtenissen bespreken. Door de contactouders wordt de afstand tussen ouders en school kleiner. Problemen worden niet op straat of op het plein besproken, maar in school, zodat er ook oplossingen gevonden worden. ...
Lees verder

De medezeggenschapsraad

Vanaf 1 januari 2007 hebben we een nieuwe wet voor medezeggenschap, de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) Deze wet maakt versterking van medezeggenschap mogelijk in het basis- en speciaal onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Samenstelling medezeggenschapsraad (MR)                                                                                                    In het basisonderwijs (bo) bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden. Taken medezeggenschapsraad (MR)                                                                          De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet geldt voor alle vormen van onderwijs, behalve voor het hoger onderwijs (ho). Instemmingsrecht onderwijs                                               Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Adviesrecht onderwijs                                   In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen. Zoals elke school heeft ook onze school een medezeggenschapsraad. Hierin zijn zoals het hoort zowel ouders als team vertegenwoordigd. De ouders en de teamleden worden voor drie jaar gekozen. De verkiezingen van de oudergeleding vindt plaats in oktober, die van de teamleden in augustus. De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan. De medezeggenschapsraad onderhoudt contact met de directie en ouders. In de bijlage kunt u de samenstelling terug vinden. Verwijzing naar het huidige reglement voor de GMR en MR                                    Zowel de MR als de GMR  zijn in het bezit van reglementen. Beiden zijn aanwezig op school. Afgesproken is dat de directeur tijdens de vergadering aanwezig is om uitleg en/of advies te kunnen geven daar waar nodig....
Lees verder

Dieetkinderen

Steeds meer kinderen volgen een speciaal dieet. Dit kan te maken hebben met allergie, voedselintolerantie, suikerziekte, bepaalde geloofsovertuigingen e.d. Geen dieet is hetzelfde en daarom verzoeken wij U, als uw kind een dieet moet volgen, bij voorkomende gelegenheden (sinterklaas, kerstdiner, paasontbijt) dit te melden bij de groepsleerkracht. Wilt u ook met de leerkracht overleggen wat er moet gebeuren bij traktaties van jarige klasgenootjes....
Lees verder

Groepsouders

Aan het begin van elk schooljaar vanaf het schooljaar 2018-2019 vraagt iedere leerkracht een ouder uit de klas om groepsouder te worden. Deze ouder fungeert in overleg met de leerkracht als tussenpersoon tussen de groepsleerkracht en de ouders in de klas. Groepsouders kunnen indien nodig, overleggen met de leerkracht en met andere ouders van de groep. Wij denken dat ouders op verschillende terreinen hun inbreng kunnen hebben. Het is goed als ouders en leerkrachten van elkaar weten hoe ze over zaken denken. Ouders weten bijvoorbeeld heel goed wat er leeft bij kinderen en kunnen leerkrachten een dienst bewijzen door hier met hen over te praten. Op deze wijze kan de school sneller inspringen op belangrijke zaken. Ook kunnen ouders, in overleg met de leerkracht helpen bij het organiseren van activiteiten binnen een groep. Vaak zijn niet alle ouders nodig bij een activiteit, maar is het fijn als je als leerkracht één of twee ouders hebt waarmee je regelmatig contact kunt hebben. De groepsouders: Kunnen ouderbijeenkomsten mee helpen organiseren; Kunnen bij speciale activiteiten de ouderhulp ondersteunen; Kunnen informatie verzamelen voor ouders of leerkrachten; Kunnen andere ouders inschakelen wanneer er hulp nodig is. Wat zijn de voordelen van groepsouders?                                                                                                   Het is gebleken dat kinderen zich prettiger voelen op school als hun ouders directer zijn betrokken bij de school en het onderwijs. Voor kinderen is het fijn als ze merken dat ouders belangstelling hebben voor de gang van zaken in de groep en op school. Ouders krijgen meer inzicht in het schoolgebeuren. De ouders leren elkaar beter kennen. Ze krijgen de kans om in gesprek te komen met elkaar en met de leerkracht over opvoedkundige en/of onderwijskundige zaken. Ouders krijgen het gevoel dat de school ook hun school is. Leerkrachten krijgen een soort “backing-groep”. Zij kunnen met de ouders zowel positieve als negatieve gebeurtenissen bespreken. Door de groepsouders wordt de afstand tussen ouders en school kleiner. Problemen worden niet op straat of op het plein besproken, maar in school, zodat er ook oplossingen gevonden worden....
Lees verder

Hoofdluis

Hoofdluis kan bij iedereen voorkomen. Mocht u merken, dat uw kind hoofdluis heeft wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan de groepsleerkracht doorgeven om zo een grote verspreiding te voorkomen. Advies van CJG: kammen, kammen, kammen, kammen! In de desbetreffende groep worden folders uitgedeeld waarin staat wat hoofdluis is, hoe je er aan komt en hoe je er zo snel mogelijk weer afkomt. De ‘luizenouders’ controleren de leerlingen een aantal keren per jaar. Zou u dat thuis ook willen doen? ...
Lees verder

Maandoverzicht

U ontvangt iedere maand voor aanvang van de betreffende maand een maandoverzicht met allerlei informatie over de gang van zaken op school. De berichten die hierop vermeld staan kunnen afkomstig zijn van de directie, het team, de medezeggenschapsraad en/of diverse werkgroepen. ...
Lees verder

Medicijn verstrekking en medische handelingen

Wanneer het nodig is dat uw kind onder schooltijd medicijnen moet innemen, dan kan de leerkracht hier onder bepaalde voorwaarden zorg voor dragen. Het protocol ‘Medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen’ ligt ter informatie bij de directie....
Lees verder

Mobiele telefoon

Dat veel kinderen een mobiele telefoon hebben, begrijpen wij maar al te goed, maar het gebruik ervan is binnen ons gebouw en op het schoolplein tijdens de schooluren niet toegestaan. Daarom is de telefoon geheel uitgeschakeld (ook niet op trillen). Heeft u voor uw kind een dringende boodschap, dan kunt u ons bereiken op 0320-221768. Diefstal en/of beschadiging van de telefoon is geheel voor eigen risico....
Lees verder

OR

De ouderraad is opgezet met als doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De werkzaamheden van de OR bestaan uit het ondersteunen van het team bij de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld sinterklaas, eindejaar maaltijd, Lente ontbijt, sport- en speldag en het eindfeest van groep 8....
Lees verder

Ouderavonden

Jaarlijks worden er op De Vuurtoren een aantal ouderavonden georganiseerd. Daar wij op dit moment nog niet precies weten wanneer deze avonden plaats gaan vinden, zullen wij u dit via het Vuurtorennieuwtje en onze website laten weten...
Lees verder

Ouderbetrokkenheid

Het opvoeden is een zaak van ouders én school. Dingen die in school gebeuren werken thuis door en vice versa. Mocht u iets merken dat u wilt bespreken dan verwachten wij dat u contact opneemt met de leerkracht. Dit geldt natuurlijk ook andersom. Niet alleen bij “slecht nieuws” maar natuurlijk ook bij een positieve ontwikkeling. Er is sprake van ouder betrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Dat houdt in dat ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij zijn/haar school en zijn/haar leraar. Ouders tonen belangstelling voor hoe het op school gaat, scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en begeleiden hun kind daar zo nodig bij.  Zij bezoeken ouderavonden en tonen respect voor de leraar en de school net zo goed als de school dat doet voor hen. Ouderbetrokkenheid levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. Wat we doen  Vanaf het schooljaar 2016-2017 gaan we aan de slag met ouderbetrokkenheid 3.0. Tijdens een studiedag met ouders en leerkrachten en medewerkers van GO kinderopvang hebben we afgesproken dat wij het certificaat ouderbetrokkenheid 3.0. begin 2018 hopen te halen. Ouder-regiegroep Sinds het schooljaar 2015-2016 is Lisette Drost (leerkracht op de Vuurtoren) onze coördinator ouderbetrokkenheid. Zij is voorzitter van de regiegroep ouderbetrokkenheid. Wij zijn nog op zoek naar ouders die willen deelnemen aan deze regie groep. Deze regiegroep bestaat uit ouders, leerkrachten en medewerkers van GO. Zij komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en bespreken de criteria. Kijken hoe we er nu voor staan en waar we naar toe willen daar waar het gaat om deze criteria.  Wilt u meer informatie of wilt u plaatsnemen in deze regiegroep dan kunt u terecht bij Lisette en Yvonne of de leerkracht van uw zoon of dochter. De tien criteria zijn: De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie. Wat doen we nog meer voor ouders: U als ouders wordt een aantal keer per jaar geïnformeerd. Hetzij middels nieuwsbrieven hetzij middels bijeenkomsten waar men zal luisteren naar het advies en de ideeën die u mee wil geven aan de regie groep. Daarnaast worden ouders middels ouderavonden, Vuurtorennieuws de schoolgids en onze website op de hoogte gehouden van de actuele gang van zaken op De Vuurtoren. Informatieavonden: De exacte invulling van informatie avonden wordt nog in de regie groep besproken. Op dit moment ziet het er bij ons op school nog als volgt uit. Wij starten het schooljaar met een informatieavond. Leerkrachten vertellen dan wat de plannen zijn voor het nieuwe schooljaar en wat de kinderen in de betreffende groepen gaan leren. Vier keer per jaar wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Twee keer per jaar schriftelijk (een rapport) en twee keer per jaar middels Leerling-Ouder-Leerkracht gesprekken. Het zijn korte gesprekken van ongeveer 15 minuten waarin zowel de ontwikkeling als de leerresultaten van de kinderen besproken worden. Daarnaast bieden wij de ouders dagelijks de gelegenheid om een tussentijdse afspraak te maken. Ook kunnen ouders wanneer zij dat op prijs stellen door inschakeling van groepsouders in contact komen met de leerkrachten en de directie. Wat doen we nog meer met/ voor ouders Kleuter informatie bijeenkomsten: Tijdens deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over het thema waaraan leerlingen van groep 1 en 2 de komende maanden gaan werken. We leggen uit wat we de komende maand gaan doen, welke doelen er bereikt moeten worden en welke activiteiten daar bij horen. Tijdens deze momenten krijgt u informatie betreffende activiteiten die u thuis kunt samen met uw zoon of dochter kunt doen om het leerproces te ondersteunen. Rooster informatie bijeenkomsten Datum: Tijd: Thema: Dinsdag 20-09-2016 8.30 – 9.00 uur Boeken Dinsdag 25-10-2016 8.30 – 9.00 uur Herfst Dinsdag 15-11-2016 8.30 – 9.00 uur Sinterklaas Dinsdag 06-12-2016 8.30 – 9.00 uur Kerst Dinsdag 10-01-2017 8.30 – 9.00 uur Winter Dinsdag 31-01-2017 8.30 – 9.00 uur Beroepen Dinsdag 28-02-2017 8.30 – 9.00 uur Lichaam Dinsdag 21-03-2017 8.30 – 9.00 uur Lente Dinsdag 18-04-2017 8.30 – 9.00 uur Dieren Dinsdag 30-05-2017 8.30 – 9.00 uur Familie Dinsdag 27-06-2017 8.30 – 9.00 uur Zomer Inloop momenten: Aan het begin van onderstaande middagen kunt u samen met uw zoon of dochter aan het werk met ontwikkelingsmateriaal. Hoe u hiermee aan het werk kan wordt uitgelegd tijdens de informatie bijeenkomsten. Het is leuk voor uw zoon of dochter om maandelijks een keer samen aan het werk te zijn. U komt toch ook!!!! Datum: Tijd:   Vrijdag 14-10-2016 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema boeken Vrijdag 11-11-2016 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema herfst Vrijdag 02-12-2016 13.15-13.45 uur Inloop/surprise maken Woensdag 21-12 2016 11.00-12.00 uur inloop Vrijdag 27-01-2017 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema  winter Vrijdag 17-02-2017 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema beroepen Vrijdag 17-03-2017 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema lichaam Vrijdag 07-04-2017 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema lente Vrijdag 19-05-2017 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema dieren Vrijdag 23-06-2017 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema familie Vrijdag 14-07-2017 13.15-13.45 uur Inloop/afsluiting thema zomer Verteltassen maken Ouders komen één keer in de twee weken een middag bij elkaar om verteltassen te maken. Zij maken de tassen, zoeken prentenboeken uit en bekijken welke activiteiten bij het boek passen, bespreken deze en zorgen ervoor dat de tassen compleet mee gegeven kunnen worden met kinderen. In de verteltassen zit een prentenboek. Naast het prentenboek vindt men er een spel of een kaart met andere activiteiten behorende bij het boek aan. Ouders van groep 1 en 2 kunnen die boeken voorlezen en de activiteiten rondom het boek samen met hun kinderen uitvoeren. Wij zijn nog op zoek naar ouders die ook mee willen helpen!!! U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Melodie. Boekenpret Ook doen wij mee met boekenpret voor de kleuters en krijgen de kinderen van groep 3 en 4 boeken mee in de zomervakantie om op die manier te kunnen blijven oefenen met lezen. De boeken die mee gaan in het kader van boekenpret dienen voorgelezen te worden door ouders of oudere zussen of broers die al goed kunnen lezen. In iedere tas zit een boek en uitleg over hoe men het beste zou kunnen voorlezen.   Bezoeken van lessen Ouders krijgen een aantal keer per jaar de gelegenheid om lessen te bezoeken. Zij kunnen dan in de klas van hun zoon of dochter kijken naar een les, meedoen met de verwerking en hun vragen over de gegeven les aan de leerkracht stellen....
Lees verder

Ouderparticipatie

Ouders hebben de mogelijkheid om één keer in de vier jaar hun bevindingen betreffende onze school, door middel van het invullen van een enquête, kenbaar te maken. Dit zal ook in het schooljaar 2016-2017 weer het geval zijn. Ouders die nog meer bij de school betrokken willen zijn kunnen zich tijdens verkiezingen opgeven om lid te worden van de ouderraad of de medezeggenschapsraad. Daarnaast kunnen ouders op school helpen tijdens de feestdagen (inpakken cadeautjes, school helpen versieren, het maken van hapjes en drankjes bij kerst) of tijdens inloopmomenten. Ook kunnen wij hulp gebruiken bij het halen en brengen naar verschillende activiteiten. Daarnaast hebben wij ook hulp nodig bij het werken met ontwikkelingsmateriaal, in de bibliotheek en het maken van Verteltassen....
Lees verder

Ouders

Wij vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en hun ouders vormt de basis voor een goed schoolklimaat. Een goede, fijne school maken we met elkaar! Met vragen over de gang van zaken op school of in geval van specifieke vragen over uw kind kunt u altijd terecht bij de leerkracht. U kunt na schooltijd even langslopen, maar u kunt natuurlijk ook een afspraak maken Wat is een school zonder de ouders? U kunt niet zonder ons, en wij kunnen ook niet zonder u. Samen dragen we de grote maar mooie verantwoordelijkheid om kinderen te helpen uitgroeien tot zelfstandige volwassenen. Wij willen dat heel graag samen doen door ouderbetrokkenheid binnen onze school steeds meer vorm te geven....
Lees verder

Roken

Mede in het kader van gezonde leefstijl is het niet toegestaan in het gebouw te roken. Wij verzoeken u dringend om ook buiten op het plein (zeker niet wanneer daar kinderen aanwezig zijn) niet te roken....
Lees verder

School fotograaf

Een keer per jaar komt de schoolfotograaf op school. Er wordt van uw kind individueel een foto gemaakt en als u dat wenst samen met broertje(s) en/of zusje(s) die ook op onze school zitten. Ook wordt er van elke klas een klassenfoto gemaakt met de leerkracht erbij. De schoolfotograaf komt dit schooljaar in april. De exacte datum geven wij u door zodra deze bekend is. De zogenaamde “wenkinderen” worden uitgenodigd door de leerkracht....
Lees verder

Schoolkamp groep 8

De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van ieder schooljaar op schoolkamp. Dit kamp is geen schoolreisje van één dag, maar duurt 3 dagen. Ouders dienen hiervoor een extra bijdrage te betalen. Over de hoogte van dat bedrag wordt u middels een brief nader geïnformeerd. Dit zal ongeveer 60 euro zijn. U kunt het bedrag in een keer betalen maar er is ook een mogelijkheid om in termijnen te betalen. U betaalt dan in de maanden oktober t/m maart 10 euro per maand. Het schoolkamp is onderdeel van het schoolprogramma. Daarom gaan wij ervan uit dat alle kinderen meegaan. Natuurlijk geldt hier dat het groepsbelang vóór het individuele belang gaat. Ouders die gewichtige redenen hebben om hun kind niet mee te laten gaan dienen dit in oktober met de directie te bespreken (begeleiders van dit kamp zijn de leerkrachten)....
Lees verder

Schoolkrant

Twee keer per jaar komt onze schoolkrant uit. Deze schoolkrant wordt gemaakt door en voor alle kinderen van De Vuurtoren. Het thema wordt per schooljaar vastgelegd....
Lees verder

Schoolreisje/kamp, sport- en speldagen

Ieder schooljaar gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. Het schoolreisje is onderdeel van het schoolprogramma. Daarom gaan we ervan uit dat iedereen meegaat. Behalve dat het vaak iets anders is dan een gewone schooldag voor de leerlingen hechten wij vooral veel waarden aan het sociale aspect. Ze gaan niet alleen één dag op schoolreis maar er wordt al ver van te voren over gesproken en er wordt nog langer over nagepraat. Natuurlijk zijn wij er ons tijdens de keuze van het schoolreisje van bewust dat de veiligheid van onze leerlingen voorop staat. Wij zullen er die dag alles aan doen om er voor te zorgen dat u zich zo min mogelijk zorgen hoeft te maken. Wij gaan dit jaar aan het eind van het schooljaar op schoolreisje. U wordt middels brieven en het  maandoverzicht op de hoogte gehouden van de bestemming, de datum en de kosten die hieraan verbonden zijn. De groepen 1 t/m 4 hebben ieder jaar een spelletjesdag. Daarnaast doen wij ieder jaar mee aan de sport/survival dagen voor de groepen 5 t/m 8. De leerlingen van groep 5 en 6 kunnen deelnemen aan het schoolkorfbaltoernooi en de leerlingen van groep 7/8 aan het voetbaltoernooi....
Lees verder

Schoolrooster

GROEP 1 2 vak Gym 90 90 Spel 285 285 Taal/lezen 395 395 Rekenen 175 175 Schrijven 30 30 AMOM 330 330 Sociaal/emotionele vorming 45 45 Verkeer 30 30 Culturele vorming 45 45 Pauze 75 75 TOTAAL 1500 1500 25 uur 25 uur Rooster schoolbreed 3 4 5 6 7 8 vak Taal 250 250 250 250 250 Spelling 100 100 100 100 100 Woordenschat extra 20 40 40 40 40 Lezen 135 310 220 220 200 200 Begrijpend luisteren/ Begrijpend lezen 30 90 130 130 125 125 Aanvankelijk lezen/Taal (VLL) 440 +30 Schrijven 115 70 20 20 15 15 Rekenen 320 +30 300 295 295 295 295 Aardrijkskunde 45 45 45 45 Geschiedenis 45 45 45 45 Natuur en Techniek 45 45 45 45 WO 50 50 Verkeer 30 30 30 30 30 30 Engels 30 30 Culturele vorming 90 90 75 75 75 75 Sociaal/emotioneel/ Burgerschap 45 45 40 40 40 40 Bewegingsonderwijs 90 90 90 90 90 90 Pauze 75 75 75 75 75 75 TOTAAL   1500 1500 1500 1500 1500 1500   25 uur 25 uur 25 uur 25 uur 25 uur 25 uur  ...
Lees verder

Skeelers,rollerskates e.d.

Het is vanwege de veiligheid niet toegestaan in het gebouw en in de pauzes op het plein, te skaten, fietsen, skeeleren o.i.d. Skates en skeelers mogen in een tasje aan de kapstok worden gehangen. Stepjes, skateboard en fietsen mogen om veiligheidsredenen niet mee de school in worden genomen. ...
Lees verder

Tussendoortje en traktaties

Ons advies voor de kleine pauze: Liever meer fruit, brood of groente. Wij denken aan een bakje druiven, wat tomaatjes, partjes appel of een stukje komkommer. Deze zijn verfrissend en gezond. Daarbij vormen deze gezonde tussendoortjes en vooral gezonde traktaties bij verjaardagen, in de klas van uw kind een bijdrage aan onze visie op gezond gedrag. Via internet zijn er allerlei sites te vinden die u kunnen helpen bij het bedenken van leuke en gezonde traktaties....
Lees verder

Verantwoordelijkheid van de ouders in samenwerking met de school

De ouders van onze school vinden dat zij in samenwerking met school de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat hun kind uitgerust is, goed gegeten heeft en op tijd op school is. Zij stellen de leerkracht op de hoogte wanneer er iets in de thuissituatie gebeurt dat van invloed kan zijn op hun kind. De ouders onderschrijven de schoolregels en de schoolafspraken en laten merken dat zij betrokken zijn bij de school door dagelijks te praten met hun kind(eren) over wat op school gebeurt. Ook lezen zij het maandoverzicht, de nieuwsbrieven en de schoolgids zodat zij op de hoogte zijn van schoolse zaken en dat ook blijven. ...
Lees verder

Vuurtorennieuws

U ontvangt iedere maand voor aanvang van de betreffende maand een maandoverzicht met allerlei informatie over de gang van zaken op school. De berichten die hierop vermeld staan kunnen afkomstig zijn van de directie, het team, de medezeggenschapsraad en/of diverse werkgroepen....
Lees verder