SchOOLwiki

zoekopdracht

98 resultaten in categorie ""

aanmelden na schoolse opvang

Via de website van GO kunt u zich aanmelden of u kunt telefonisch een informatie pakket aanvragen. (0320-294900)...
Lees verder

Aanvragen van verlof

Bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag op vierjarige leeftijd U laat uw kind dan bij de juf van groep 1 achter. Dit is een spannende dag voor ouders en kind. Uw kind is op die leeftijd nog niet leerplichtig, maar het is goed voor...
Lees verder

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Flevoland

De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken. In zowel groep 2 als in groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een Preventief Gezondheids Onderzoek (PGO) uit....
Lees verder

Afscheid van groep 8

Het afsluiten van de basisschoolloopbaan is heel belangrijk. Als school zal je dat samen met de kinderen op een zorgvuldige manier moeten doen. Groep 8 speelt voor de zomervakantie de sterren van de hemel tijdens hun afscheidsmusical....
Lees verder

Afspraken

Vastleggen gesprekken Belangrijke afspraken die gemaakt worden tijdens al deze gesprekken worden door de school schriftelijk vastgelegd. Mocht u het gesprek willen opnemen of op een andere manier dan hiervoor aangegeven vastleggen dan dient u tenminste één dag voor aanvang van het gesprek de...
Lees verder

Algemene uitgangspunten

Basisschool In de Wet Primair Onderwijs is vastgesteld waaraan onze school moet voldoen, te weten: • De school heeft een doorgaande pedagogische en didactische lijn; • De leerstofinhoud voldoet aan het principe van doorgaande leerlijnen, de kerndoelen/referentie niveaus die door het ministerie van onderwijs beschreven zijn; • Het omgaan met de verschillen...
Lees verder

Begaafde kinderen

Er is een onderscheid tussen begaafd en hoogbegaafd. We spreken van begaafdheid bij een IQ van 115-125 en vanaf 125 spreken we van hoogbegaafdheid. Dit kan alleen vastgesteld worden door een officiële IQ-test. Hoogbegaafde kinderen hebben naast een hoge intelligentie het vermogen op creatieve wijze...
Lees verder

Belangrijke contactgegevens

OBS De Vuurtoren Middelgronden 17 8223ZL Lelystad Directie Yvonne Verver/ 0320 221768 Schoolbestuur Meenthoek 1 8224BS Lelystad Bestuurder mevr. Jonna Merkx/ 0320 777700 Onderwijs/Ondersteuningsloket Kempenaar 03-23 8223AM Lelystad Marga van Amerongen/ 0320-215214 Leerplicht ambtenaar Gemeentehuis Diane Hoets/ 14 0320 Medezeggenschapsraad Middelgronden 17 8223ZL Lelystad Voorzitter Petra Smit/ 0320 221768 Inspectie voor het onderwijs Park Voorn 4 3544 AC Utrecht/ 0886696000 Vertrouwenspersoon Middelgronden 17 8223ZL Lelystad Geneviève...
Lees verder

benutting van de verplichte onderwijstijd inleiding

In principe hebben leerlingen acht jaar de tijd om te voldoen aan de kerndoelen die gesteld worden. Op onze school hebben wij methoden aangeschaft voor de groepen 1 t/m 8 die voldoen aan de kerndoelen. Al onze methoden beschrijven in hoeveel tijd de leerlingen de...
Lees verder

Buitenschoolse activiteiten

Natuurlijk vieren wij op onze school ook verschillende feesten. In alle feesten moet het openbare karakter van De Vuurtoren herkenbaar zijn; iedereen moet zich er in kunnen vinden. Hierbij gaat het ten eerste om feesten die horen bij de Nederlandse cultuur, zoals Sinterklaas en Kerst. Deze...
Lees verder

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg is een multidisciplinair team en is een samenwerkingsverband van verschillende reeds bestaande instellingen voor jeugdzorg en hulpverlening. Het bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheden, zoals orthopedagogen / psychologen, gezinsmaatschappelijk werk, algemeen maatschappelijk werk, een jeugdarts en een kinderpsychiater. Het team heeft als doel...
Lees verder

CITO toetsen en methode gebonden toetsen

De leerlingen op De Vuurtoren worden structureel en systematisch gevolgd middels observaties, methode gebonden toetsen en de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem. Wij analyseren alle toetsen. De resultaten geven ons niet alleen inzicht in de ontwikkeling van iedere leerling; wij krijgen daarmee tevens informatie over...
Lees verder

Contact ouders

Contactouders zijn ouders die, indien nodig, overleggen met de leerkracht en met andere ouders van de groep. Wij denken dat ouders op verschillende terreinen hun inbreng kunnen hebben. Het is goed als ouders en leerkrachten van elkaar weten hoe ze over zaken denken. Ouders weten...
Lees verder

De School

Onze school is een openbare basisschool in de Zuiderzeewijk in de gemeente Lelystad. Kinderen in de leeftijd vanaf vier tot rond de twaalf jaar zijn welkom op onze school, ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing, etnische afkomst of sociale achtergrond. Onze school maakt deel uit van een in...
Lees verder

De Taalklas

De Taalklas is gevestigd in obs De Poolster. Het adres is Oostzeestraat 38 8226BA te Lelystad. (telefoonnummer 0320-2502514) Alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar die rechtstreeks vanuit het buitenland naar Nederland komen en geen/nauwelijks Nederlands spreken kunnen één jaar naar de...
Lees verder

De directie van De Vuurtoren

Elke school heeft een directeur die integraal verantwoordelijk is voor zaken zoals de inhoud van het onderwijs, het personeel en de financiën. Yvonne Verver is directeur van obs De Vuurtoren. Zij is alle dagen aanwezig op De Vuurtoren. Wilt u een gesprek met haar?...
Lees verder

De kwaliteit van ons onderwijs

De doelen van kwaliteitszorg De doelen van onze kwaliteitszorg zijn; • Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alle componenten binnen de school, zowel wat betreft de proceskant (organisatiegebieden als leiderschap, personeelsmanagement, beleidsvorming, middelen, processen, alsook de productkant (resultaatgebieden als waardering door doelgroepen, leeropbrengsten, uitstroomcijfers en...
Lees verder

De medezeggenschapsraad

Vanaf 1 januari 2007 hebben we een nieuwe wet voor medezeggenschap, de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) Deze wet maakt versterking van medezeggenschap mogelijk in het basis- en speciaal onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Samenstelling medezeggenschapsraad (MR)                                                                                                    In het basisonderwijs (bo) bestaat de medezeggenschapsraad alleen...
Lees verder

De organisatie en inhoud van het onderwijs

Inleiding We werken op onze school met moderne programma’s en methoden. Ook de afgelopen jaren hebben we een aantal nieuwe methoden aangeschaft en geïmplementeerd. Het leerstofaanbod op onze school bereidt de leerlingen goed voor en is dekkend voor de kerndoelen. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn en...
Lees verder

De zorg voor kwaliteit

Inleiding Het gaat er om dat uw kind goed onderwijs krijgt. Wij werken voortdurend aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op onze school. Het is ons streven dat alle kinderen terechtkomen op die plek in het voortgezet onderwijs die het beste aansluit bij zijn of haar...
Lees verder

Dieetkinderen

Steeds meer kinderen volgen een speciaal dieet. Dit kan te maken hebben met allergie, voedselintolerantie, suikerziekte, bepaalde geloofsovertuigingen e.d. Geen dieet is hetzelfde en daarom verzoeken wij U, als uw kind een dieet moet volgen, bij voorkomende gelegenheden (sinterklaas, kerstdiner, paasontbijt) dit te melden bij...
Lees verder

Doelstellingen

Algemene doelstelling Het onderwijs op De Vuurtoren richt zich op: • de emotionele ontwikkeling; • de cognitieve ontwikkeling; • het ontwikkelen van creativiteit; • het verwerven van sociale vaardigheden; • het verwerven van lichamelijke vaardigheden; • het verwerven van culturele vaardigheden; • de ontwikkeling van waarden en normen; • respect voor een ieders (levensbeschouwelijke)...
Lees verder

Doorstroomgroep

In samenwerking met GO is De Vuurtoren een doorstroomgroep gestart. Kinderen in de leeftijd van drie en een half jaar tot vier en een half jaar kunnen twee dagdelen per week naar deze groep. Deze leerlingen krijgen in een kleine groep van maximaal 16 leerlingen les...
Lees verder

Financiële ondersteuning voor activiteiten en Stichting Leergeld

Welke kinderen komen in aanmerking? Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een...
Lees verder

Groepsouders

Aan het begin van elk schooljaar vanaf het schooljaar 2018-2019 vraagt iedere leerkracht een ouder uit de klas om groepsouder te worden. Deze ouder fungeert in overleg met de leerkracht als tussenpersoon tussen de groepsleerkracht en de ouders in de klas. Groepsouders kunnen indien nodig,...
Lees verder

Gronden vrijstelling onderwijs

Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland verblijven. Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig. Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. De meeste kinderen gaan overigens al op...
Lees verder

Het CJG Lelystad

Het CJG biedt op basisschool De Vuurtoren het inloopspreekuur. Hier kunt u alle vragen stellen wat betreft het opvoeden en opgroeien van uw kind(eren). U kunt zonder afspraak terecht bij een jeugdverpleegkundige van de GGD Flevoland. Er hangen lijsten op school waarop de data van...
Lees verder

Het Onderwijsloket

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft gaan onze intern begeleider en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om samen met u te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat geregeld kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen...
Lees verder

Het leerling volgsysteem

Het leerling volgsysteem Onze school toetst en analyseert systematisch de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen. We maken hiervoor gebruik van methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen de CITO toetsen. Voor leerlingen met geconstateerde problemen zijn documenten voor handelingsplannen aanwezig. Bovendien werken wij op 3 instructieniveaus...
Lees verder

Het schoolbestuur

Onze school maakt onderdeel uit van de Stichting SchOOL (Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad). Deze stichting bestaat sinds 31 december 2010. Het bestuur wordt gevormd door een 5-hoofdige Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB). Het CvB legt verantwoording af aan de Raad...
Lees verder

Het werken in groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt en gespeeld in hoeken, aan tafels, in de hal en op het plein. Omdat kinderen starten als ze vier jaar worden, is er het hele jaar een instroom van nieuwe kleuters. Het onderwijs aan kleuters heeft een...
Lees verder

Hoe is de zorg georganiseerd.

Zorg voor de leerlingen is op onze school al langer een normale zaak. Onze zorg is echter meer dan het bekijken of een kind bij een bepaalde ontwikkeling of bij een bepaald leervak niet mee kan komen. Twee maal per jaar worden door de hele...
Lees verder

Hoe zorgt de school ervoor dat de geplande leertijd per vak feitelijk wordt ingezet en effectief wordt gebruikt

Dit begint al voor de lessen. De leerkrachten zorgen er iedere dag voor dat de lessen goed zijn voorbereid en het werk van de vorige dag is nagekeken. Op De Vuurtoren gaan de deuren tien minuten voor aanvang open. De lessen beginnen precies op tijd....
Lees verder

Hoofdluis

Hoofdluis kan bij iedereen voorkomen. Mocht u merken, dat uw kind hoofdluis heeft wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan de groepsleerkracht doorgeven om zo een grote verspreiding te voorkomen. Advies van CJG: kammen, kammen, kammen, kammen! In de desbetreffende groep worden folders uitgedeeld waarin...
Lees verder

Informatieplicht aan gescheiden ouders

Ouders hebben recht op informatie over de vorderingen van hun kind op school. Soms ontstaan echter problemen met de informatieverschaffing aan gescheiden ouders, met name wanneer de niet met het gezag belaste ouder, geïnformeerd wil worden, terwijl de wel met het gezag belaste ouder zich...
Lees verder

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school en op de naleving van de wet- en regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen en besteden van middelen voor het onderwijs. Over de resultaten van...
Lees verder

Kans Centrum voor Jeugd en Gezin

Voor alle vragen over opgroeien en opvoeden kunt u voortaan terecht bij het Kans Centrum voor Jeugd en Gezin, afgekort tot CJG. Het CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Het CJG is er voor alle kinderen, jongeren,...
Lees verder

Kinderen met gedragsmoeilijkheden

Het aantal kinderen met gedragsproblemen neemt toe. Er wordt steeds meer in een vroeger stadium door specialisten onderzocht waardoor een kind gedragsproblemen heeft. Bij ons op school maken wij gebruik van de hulp van Janneke, de pedagogisch medewerker van Sterk in de Klas. Ook verwijzen...
Lees verder

Klachtenregeling

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats, waar uw kind of u als ouder problemen mee hebt. De school hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing...
Lees verder

Lentekriebels

In het schooljaar 2014-2015 is gestart met het project Lentekriebels. Dit is een lespakket waarin aandacht wordt besteed aan de relationele- en seksuele vorming van kinderen. Deze vorming draagt bij aan de persoonlijke groei en positieve seksuele beleving. Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben recht op...
Lees verder

Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Het betreft Protestant Christelijk, Islamitisch en Humanistisch vormingsonderwijs. Voor ouders en kinderen die dat willen kan er één keer per week tijdens schooltijd op school Protestants Christelijk Vormingsonderwijs gevolgd worden. Dit wordt gegeven door iemand van het IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken). Ook kan er...
Lees verder

Logopedie

Op iedere basisschool in Lelystad komt een logopedist. Bij ons is dat Karen. Zij komt op afspraak op onze school. De logopedist houdt zich bezig met de mondelinge communicatie: taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. In het dagelijks leven is communiceren onmisbaar. Een goede spraak-...
Lees verder

Maandoverzicht

U ontvangt iedere maand voor aanvang van de betreffende maand een maandoverzicht met allerlei informatie over de gang van zaken op school. De berichten die hierop vermeld staan kunnen afkomstig zijn van de directie, het team, de medezeggenschapsraad en/of diverse werkgroepen. ...
Lees verder

Medicijn verstrekking en medische handelingen

Wanneer het nodig is dat uw kind onder schooltijd medicijnen moet innemen, dan kan de leerkracht hier onder bepaalde voorwaarden zorg voor dragen. Het protocol ‘Medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen’ ligt ter informatie bij de directie....
Lees verder

Mentorproject school's cool

De kern van het project is dat sommige kinderen in groep 8 van de basisschool een vrijwilliger (thuismentor) krijgen toegewezen die hen gedurende een periode van 1½ jaar begeleidt naar en in het voortgezet onderwijs. Wanneer de leerkracht van groep 8 twijfels heeft of de...
Lees verder

Mobiele telefoon

Dat veel kinderen een mobiele telefoon hebben, begrijpen wij maar al te goed, maar het gebruik ervan is binnen ons gebouw en op het schoolplein tijdens de schooluren niet toegestaan. Daarom is de telefoon geheel uitgeschakeld (ook niet op trillen). Heeft u voor uw kind een...
Lees verder

Naar de volgende groep

De overgang van groep 1 naar 2 en 3 algemeen De tijd die kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen kan sterk verschillen. Kleuters die bijvoorbeeld jarig zijn in mei zitten doorgaans twee jaar in groep 1/2. Najaar kinderen (jarig in oktober, november en december) kunnen...
Lees verder

Naschoolse opvang

Al meer dan 40 jaar biedt GO kinderopvang aan. Kinderopvang in een wijkgerichte omgeving waar kinderen, ouders en begeleiders met plezier samen komen. Uw kind staat hier centraal. Schoolgaande kinderen zijn van harte welkom bij de buitenschoolse opvang De Walrus. Buitenschoolse opvang is er na school,...
Lees verder

Nieuwe leerling in groep 1

Wanneer een nieuwe leerling op De Vuurtoren in groep 1 komt, wordt er contact gezocht met de peuterspeelzaal waar deze leerling op heeft gezeten. Voor de overdracht wordt gebruik gemaakt van de KOR. Binnen een termijn van zes weken worden de TAK toets en de...
Lees verder

OR

De ouderraad is opgezet met als doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De werkzaamheden van de OR bestaan uit het ondersteunen van het team bij de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld sinterklaas, eindejaar maaltijd, Lente ontbijt, sport- en speldag...
Lees verder

Onderwijstijd en kwaliteit onderwijs

De taal-, lees- en rekenvaardigheden van alle leerlingen in het primair onderwijs moeten beter worden. Ook moeten leerlingen worden gestimuleerd om zo goed mogelijk te presteren. In de kwaliteitsagenda’s worden de ambities en doelstellingen op dit gebied uiteengezet. Om deze ambities te realiseren is het...
Lees verder

Opvang van nieuwe leerlingen

Oriënterend gesprek Ouders die toekomstige 4 jarigen willen komen inschrijven worden in de gelegenheid gesteld een gesprek te voeren met de directie en met de toekomstige groepsleerkracht. Verder kunnen de ouders een kijkje nemen binnen de school tijdens de lesuren. De ouders krijgen tevens informatie middels...
Lees verder

Ouderavonden

Jaarlijks worden er op De Vuurtoren een aantal ouderavonden georganiseerd. Daar wij op dit moment nog niet precies weten wanneer deze avonden plaats gaan vinden, zullen wij u dit via het Vuurtorennieuwtje en onze website laten weten...
Lees verder

Ouderbetrokkenheid

Het opvoeden is een zaak van ouders én school. Dingen die in school gebeuren werken thuis door en vice versa. Mocht u iets merken dat u wilt bespreken dan verwachten wij dat u contact opneemt met de leerkracht. Dit geldt natuurlijk ook andersom. Niet alleen...
Lees verder

Ouderparticipatie

Ouders hebben de mogelijkheid om één keer in de vier jaar hun bevindingen betreffende onze school, door middel van het invullen van een enquête, kenbaar te maken. Dit zal ook in het schooljaar 2016-2017 weer het geval zijn. Ouders die nog meer bij de school...
Lees verder

Ouders

Wij vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Een goede samenwerking tussen schoolleiding, leerkrachten, kinderen en hun ouders vormt de basis voor een goed schoolklimaat. Een goede, fijne school maken we met elkaar! Met vragen over de...
Lees verder

Overblijf: de kosten

Zie website de Tussentijd www.stichtingdetussentijd.nl Hieronder vindt u de nieuwe tarieven voor het schooljaar 2017/2018. Het is noodzakelijk voor aankomend schooljaar een geringe tariefsverhoging door te voeren. De tarieven worden ondersteund door het bestuur van Stichting de Tussentijd en de betrokken schoolbesturen. De vaste overblijfgroep (abonnement) Dit zijn...
Lees verder

Overblijven

Openbare basisschool “De Vuurtoren” neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de tenuitvoerlegging van artikel 28 uit de wet op het basisonderwijs. Dit houdt in dat wij als school een ruimte beschikbaar moeten stellen voor de kinderen die overblijven. De tussenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen van...
Lees verder

Overleg

Het overleg binnen het team van De Vuurtoren is gericht op de optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs. Overleg vindt structureel plaats. De ontwikkeling en de voortgang van uw kind worden regelmatig geëvalueerd. Mocht blijken dat uw kind extra begeleiding nodig heeft, dan worden...
Lees verder

Passend onderwijs

Vanaf augustus 2014 is er veel veranderd m.b.t. het onderwijs aan kinderen met een speciale hulpvraag: Het Passend Onderwijs. De kern van het plan is: Geen kind tussen wal en schip; Voor elk kind een passende plek in het onderwijs; Een dekkend net van samenwerkende...
Lees verder

Pauze, speelkwartier

De groepen 3 t/m 8 hebben iedere ochtend van 10:10 uur – 10:25 uur pauze. Even daarvoor krijgen de kinderen de gelegenheid om hun eten en drinken te nuttigen. Wij willen u vragen uw kind iets mee te geven dat in een paar minuten opgegeten...
Lees verder

Procedure totstandkoming schoolgids

Elke school dient als gevolg van de kwaliteitswet onderwijs over een schoolgids te beschikken. Het is een document voor ouders waarin de school zichzelf en in het bijzonder de werkwijze van de school beschrijft. De school maakt u deelgenoot van haar opvatting over onderwijs en...
Lees verder

Protocollen/Meldcode

Op De Vuurtoren zijn verschillende protocollen aanwezig. U bent welkom om deze protocollen in te zien. Hieronder volgt een opsomming van deze protocollen: Meldcode huiselijk geweld Meldplicht datalekken Protocol aanname Protocol begeleiden nieuwe en startbekwame directeuren Protocol gesprekkencyclus Protocol bescherming persoonsgegevens Protocol bij Ongewenste omgangsnormen ...
Lees verder

Rapport bespreking

Bij ons op school kennen wij vier keer per jaar een rapportagemoment. Twee keer per jaar doen wij dit middels een mondelinge rapportage. Hiervoor worden ouders en leerlingen in oktober en april uitgenodigd door de groepsleerkracht. We stellen uw komst tijdens deze rapportage zeer op prijs...
Lees verder

Regels toelating, schorsing en verwijdering

De directie kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt of wangedrag vertoont  voor ten hoogste een week schorsen. Dit wordt meegedeeld aan zowel de inspecteur, het schoolbestuur als de leerplichtambtenaar. Meestal kan de leerling na een gesprek met ouders/verzorgers, waarin duidelijke afspraken...
Lees verder

Roken

Mede in het kader van gezonde leefstijl is het niet toegestaan in het gebouw te roken. Wij verzoeken u dringend om ook buiten op het plein (zeker niet wanneer daar kinderen aanwezig zijn) niet te roken....
Lees verder

Schakelklas voor kleuters (SKK) NT2

Kinderen met een grote achterstand in hun woordenschat worden begeleid door de ambulante begeleiders van de Schakelklas voor Kleuters (SKK) van de FlevoMeer Bibliotheek. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen bij wie thuis een andere taal wordt gesproken (NT2) of die om een andere reden een achterstand...
Lees verder

School fotograaf

Een keer per jaar komt de schoolfotograaf op school. Er wordt van uw kind individueel een foto gemaakt en als u dat wenst samen met broertje(s) en/of zusje(s) die ook op onze school zitten. Ook wordt er van elke klas een klassenfoto gemaakt met de...
Lees verder

School ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband...
Lees verder

Schoolkamp groep 8

De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van ieder schooljaar op schoolkamp. Dit kamp is geen schoolreisje van één dag, maar duurt 3 dagen. Ouders dienen hiervoor een extra bijdrage te betalen. Over de hoogte van dat bedrag wordt u middels een brief...
Lees verder

Schoolkrant

Twee keer per jaar komt onze schoolkrant uit. Deze schoolkrant wordt gemaakt door en voor alle kinderen van De Vuurtoren. Het thema wordt per schooljaar vastgelegd....
Lees verder

Schoolmaatschappelijk werk

Heeft als doel de hulpverlening en jeugdzorg dicht bij school te brengen, de school te adviseren bij de aanpak en het ondersteunen van kinderen met sociaal-emotionele problemen en de school werk uit handen te nemen als het gaat om het vinden van de juiste hulp...
Lees verder

Schoolreisje/kamp, sport- en speldagen

Ieder schooljaar gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. Het schoolreisje is onderdeel van het schoolprogramma. Daarom gaan we ervan uit dat iedereen meegaat. Behalve dat het vaak iets anders is dan een gewone schooldag voor de leerlingen hechten wij vooral veel...
Lees verder

Schoolrooster

GROEP 1 2 vak Gym 90 90 Spel 285 285 Taal/lezen 395 395 Rekenen 175 175 Schrijven 30 30 AMOM 330 330 Sociaal/emotionele vorming 45 45 Verkeer 30 30 Culturele vorming 45 45 Pauze 75 75 TOTAAL 1500 1500 25 uur 25 uur Rooster schoolbreed 3 4 5 6 7 8 vak Taal 250 250 250 250 250 Spelling 100 100 100 100 100 Woordenschat extra 20 40 40 40 40 Lezen 135 310 220 220 200 200 Begrijpend luisteren/ Begrijpend lezen 30 90 130 130 125 125 Aanvankelijk lezen/Taal (VLL) 440 +30 Schrijven 115 70 20 20 15 15 Rekenen 320 +30 300 295 295 295 295 Aardrijkskunde 45 45 45 45 Geschiedenis 45 45 45 45 Natuur en Techniek 45 45 45 45 WO 50 50 Verkeer 30 30 30 30 30 30 Engels 30 30 Culturele vorming 90 90 75 75 75 75 Sociaal/emotioneel/ Burgerschap 45 45 40 40 40 40 Bewegingsonderwijs 90 90 90 90 90 90 Pauze 75 75 75 75 75 75 TOTAAL   1500 1500 1500 1500 1500 1500   25 uur 25 uur 25 uur 25 uur 25 uur 25 uur  ...
Lees verder

Schooltijden van “De Vuurtoren”

Schooltijden: Groep 1 t/m 8 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08:30 uur-12:00 uur 13:15 uur-15:15 uur groep 1 t/m 4 woensdag 08:30 uur – 12 uur Groep 5 t/m 8 woensdag 08:30 uur – 12:15 uur Kinderen die te laat komen missen een deel van de les. Daarnaast werkt te laat komen storend voor...
Lees verder

Skeelers,rollerskates e.d.

Het is vanwege de veiligheid niet toegestaan in het gebouw en in de pauzes op het plein, te skaten, fietsen, skeeleren o.i.d. Skates en skeelers mogen in een tasje aan de kapstok worden gehangen. Stepjes, skateboard en fietsen mogen om veiligheidsredenen niet mee de school...
Lees verder

Sponsoring

Op school maken wij heel soms gebruik van sponsoring vanuit het bedrijfsleven. Als dit gebeurt worden daarbij de regels van het convenant sponsoring nageleefd. Zo wordt de MR geraadpleegd en wordt u van tevoren op de hoogte gesteld van de sponsoractiviteit. De sponsorgelden worden gebruikt...
Lees verder

Toezicht inspectie schooltijden

Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn verplicht de indeling van de onderwijstijd (de schooltijden) te vermelden in hun schoolgids. De Inspectie van het Onderwijs toetst aan de hand van de schoolgids welke schooltijden de school hanteert. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het...
Lees verder

Tussendoortje en traktaties

Ons advies voor de kleine pauze: Liever meer fruit, brood of groente. Wij denken aan een bakje druiven, wat tomaatjes, partjes appel of een stukje komkommer. Deze zijn verfrissend en gezond. Daarbij vormen deze gezonde tussendoortjes en vooral gezonde traktaties bij verjaardagen, in de klas van...
Lees verder

Vakanties

  Vakanties Van: Tot en met: Herfstvakantie 23  oktober 2017 27 oktober 2017 Kerstvakantie 25 december 2017 5 januari 2018 Voorjaarsvakantie 26 februari 2018 2 maart 2018 Paasvakantie 30 maart 2018 2 april 2018 Koningsdag 27 april 2018 27 april 2018 Meivakantie 30 april 2018 11 mei 2018 Pinksteren 21 mei 2018 21 mei 2018 Zomervakantie 23  juli 2018 31 augustus 2018 ...
Lees verder

Veiligheid

Op De Vuurtoren is een veiligheidsbeleidsplan met daarin o.a. een ontruimingsplan bij brand aanwezig. Jaarlijks oefenen we twee keer met de school een ontruiming bij brand zodat in geval van nood iedereen weet hoe de school snel en veilig ontruimd wordt. Als er een ongeval plaatsvindt...
Lees verder

Verantwoordelijkheid van de ouders in samenwerking met de school

De ouders van onze school vinden dat zij in samenwerking met school de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat hun kind uitgerust is, goed gegeten heeft en op tijd op school is. Zij stellen de leerkracht op de hoogte wanneer er iets in de...
Lees verder

Verder concentreert de zorg zich op

NT2 voor leerlingen die de Nederlandse taal niet beheersen; Extra ondersteuning aan leerlingen met ontwikkelingsperspectieven; Groepsbezoeken van de IB-er, coördinatoren, de directie en collegiale consultaties; OGW-gesprekken (leerkracht/IB-er/directie/pedagogisch medewerker over de groep en individuele leerlingen); Structureel overleg met het CJG; Het coachen van leerkrachten. ...
Lees verder

Verlof en verzuim

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan moet dit voor schooltijd worden gemeld. Wilt u de boodschap niet laten doorgeven door een broertje of zusje. Zij vergeten dit namelijk vaak. Als bij de verzuimregistratie om 8:30...
Lees verder

Verwijsbeleid van onze school

Ondanks alle inspanningen om uw kind adequaat op te vangen en te begeleiden, kan het voorkomen dat de onderwijsbehoefte van uw kind zo specifiek is, dat onze school niet in staat is om uw kind die zorg te geven die het nodig heeft. Het advies...
Lees verder

Verzekering tijdens opvang

Uw kind is tussen de middag alleen verzekerd in school en op het schoolplein. Daarom mogen de kinderen beslist niet naar huis om gymspullen, e.d. op te halen. Ook mogen ze niet naar een vriendje/vriendinnetje, ook al woont die om de hoek. Het is van...
Lees verder

Visie en missie van de school

Visie van de school De Vuurtoren biedt in en rondom het kindcentrum Zuiderzee een veilige omgeving waarin iedereen zich prettig voelt, kennis en vaardigheden opdoet, continu verbetert, ervaringen deelt en plezier mag hebben. Hier leer je om te gaan met verschillen, met de ander en met...
Lees verder

Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie De peutersleeftijd van 2 tot 4 jaar is een belangrijke fase in de ontwikkeling van een kind. Peuters leren veel en hun spel verandert snel. Op de peuterspeelzaal in het Kind Centrum worden kinderen gestimuleerd zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Ook worden...
Lees verder

vragen na schoolse en tussentijdse opvang

Loop eens binnen in het Kindcentrum en stel uw vragen aan Sarah. Bel naar 0320-294900 Kijk op de website stichtingdetussentijd.nl ...
Lees verder

Vrije dagen, vrije uren i.v.m. scholing of studiedagen of roostervrije dagen

Dag Datum groep Onderwijsdag Stichting SchOOL 5 oktober 2016 1 t/m 8   Studiedagen De studiedagen voor het komende schooljaar zijn op dit moment nog niet allemaal precies bekend. Hierboven vindt u een voorlopige planning waar wij ons zoveel mogelijk aan zullen houden. Zodra wij weten op welke dag(en) deze definitief plaatsvinden, informeren...
Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

Ook dit jaar worden weer de nodige activiteiten in en rond de school georganiseerd waarvoor het rijk of de gemeente geen geld beschikbaar stelt. De ouderraad vindt die activiteiten toch de moeite waard; het gaat om onder andere de volgende activiteiten: Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Eindejaarsmaaltijd, Voorjaarsontbijt,...
Lees verder

Vuurtorennieuws

U ontvangt iedere maand voor aanvang van de betreffende maand een maandoverzicht met allerlei informatie over de gang van zaken op school. De berichten die hierop vermeld staan kunnen afkomstig zijn van de directie, het team, de medezeggenschapsraad en/of diverse werkgroepen....
Lees verder

Waar de school voor staat

Op De Vuurtoren bieden wij kinderen onderwijs waarmee zij een basis aangereikt krijgen voor het functioneren in de maatschappij zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen die, als vanzelfsprekend, verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gedrag, hun leerproces en daaruit voortvloeiend hun werk en de...
Lees verder

Wat doet de leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar heeft naast de administratieve- en opsporingstaak, een taak op het gebied van de maatschappelijke zorg. De leerplichtambtenaar probeert vanuit het belang van de leerplichtige jongere een afdoende oplossing te vinden. Hierbij wordt, indien nodig, samengewerkt met diverse diensten en instellingen op het gebied...
Lees verder

Wie werken er in de school en wat doen zij?

De directie Zoals al eerder is vermeld is Yvonne Verver directeur van De Vuurtoren. Leerkrachten Groep Dag leerkracht Doorstroomgroep Maandag en woensdag Sharon 1 / 2 a Maandag t/m woensdag Shaamly Donderdag en vrijdag Gerda 1 / 2 b Maandag t/m woensdag Melodie Donderdag en vrijdag Sharon 3 Maandag t/m vrijdag Jolanda Dinsdag t/m donderdag...
Lees verder

Zelfstandig werken

Bij het zelfstandig werken en de directe instructie lessen wordt gebruik gemaakt van een stoplicht voor de klas en een speciaal houten blokje waarmee leerlingen aangeven of ze alleen willen werken, samen met een ander of dat ze hulp nodig hebben van de leerkracht. ...
Lees verder

Zieke leerlingen

Wanneer een leerling ziek is moet dit direct aan de school gemeld worden. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte en onze mogelijkheden, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen...
Lees verder

Zorgverbreding

Zorgverbreding is een systeem om leerlingen nauwkeurig in hun ontwikkeling te volgen. Dit systeem omvat een evenwichtig toetsenaanbod en vaststaande tijdstippen waarop toetsen gemaakt worden. De uitslagen worden zowel op de computer als in een dossier bewaard. Het systeem wordt door het hele team gedragen en...
Lees verder