SchOOLwiki

zoekopdracht

Hoe is de zorg georganiseerd.

Zorg voor de leerlingen is op onze school al langer een normale zaak. Onze zorg is echter meer dan het bekijken of een kind bij een bepaalde ontwikkeling of bij een bepaald leervak niet mee kan komen. Twee maal per jaar worden door de hele school heen methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. De resultaten daarvan worden geanalyseerd en school breed besproken. We leggen vast wat voor stappen we gaan nemen om doelen te bereiken en de opbrengsten te verhogen. Indien nodig schrijven we een verbeterplan.

Bij ons op school wordt daar waar mogelijk instructie gegeven op drie niveaus en worden er groepsplannen en ontwikkelperspectieven geschreven. In welke instructiegroep de leerlingen tijdens de instructie worden ingedeeld is afhankelijk van hoe de leerlingen de methode gebonden toetsen maken alsmede hoe zij de methode onafhankelijke toetsen maken en hoe zij aan het werk zijn in de klas. De groepen en de individuele leerlingen worden vier keer per jaar besproken tijdens de OGW gesprekken. De bevindingen van deze gesprekken zetten we op papier. Deze vergadering wordt geleid door een IB-er en de directeur is bij deze vergadering aanwezig.

Wanneer een leerling extra hulp nodig heeft kan dat op verschillende manieren plaatsvinden:

  • Hulp van een onderwijsassistente;
  • Hulp van de leerkracht aan de instructietafel of net na schooltijd;
  • Hulp van een externe collega.

Deze begeleiding is vaak voor een korte periode en aan de hand van de resultaten kan er besloten worden tot stopzetten van de begeleiding of tot een vervolgonderzoek.

Een beslissing tot een vervolgonderzoek wordt door de ouders genomen in samenspraak met groepsleerkracht en IB-er. Er zijn dan verschillende mogelijkheden: aanmelding bij zorgloket, huisarts, logopedist, CJG, schoolarts, kinderarts, K.N.O.- arts of andere specialisten. In het leerling-dossier van het kind wordt van alles wat met extra zorg te maken heeft een verslag gemaakt.

De zorg op De Vuurtoren wordt vanaf het schooljaar 2016-2017 vastgelegd en beschreven in ons zorgprotocol. Dit protocol is klaar in december 2016.

De school maakt gebruik van een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het  volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen (gebruik leerlingvolgsysteem en toetskalender).

  • De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben;
  • De zorg wordt planmatig uitgevoerd;
  • De effecten van de zorg worden geëvalueerd;
  • De structurele samenwerking met ketenpartners in het kader van de zorg zijn beschreven.

De ondersteuning aan onze leerlingen is hieronder schematisch beschreven

Niveau 1:

Basisondersteuning

De leerkracht biedt passend onderwijs aan de groep. Leerlingen beheersen op dit niveau  de leerstof voldoende tot goed, laten voldoende vaardigheidsgroei zien en ontwikkelen zich ook  op sociaal –emotioneel  voldoende.

Bij signalen van onvoldoende ontwikkeling(of stagnatie) neemt de leerkracht contact op met ouders om de zorgen mee te delen en een (mogelijk) plan van aanpak te bespreken.

De groepsleerkracht houdt het groeidocument  in ESIS goed bij en doet (indien nodig) aanpassingen in het groepsplan/het groepsoverzicht.

Formulieren:

-Groeidocument

-Kind gesprekken

Niveau 2:

Ondersteuning binnen groep

-Overleg met collega’s

-Aanmelden ZT indien nodig

Wanneer een bepaald lesaanbod of  bepaalde (pedagogische)aanpak voor een leerling niet werkt, kan de leerkracht in overleg met de bouwcoördinator intervisie /collegiale consultatie aanvragen. Het doel hiervan is om tips en adviezen uit te wisselen. De groepsleerkracht bepaalt na afloop zelf wat binnen de groep haalbaar is. Indien gewenst kan de groepsleerkracht een leerling aanmelden voor het ZT-overleg. Het is ook de verantwoordelijkheid van de leerkracht om ouders te blijven informeren.

-Groeidocument bespreken

-Pedagogisch/

didactische

-Kind gesprekken

-(kind plannen (ihp’s)

Niveau 3:

Plus ondersteuning

ZT-overleg( lkr. + IB-er)

Indien een aanpak, gebaseerd op adviezen en tips van ouders en collega’s niet werkt, meldt de leerkracht de leerling aan voor de leerlingbespreking met de IB-er. Ouders mogen hiervan op de hoogte gesteld worden, maar er is op dit niveau niet persé toestemming van ouders nodig. Groepsleerkracht en ib-er bepalen samen de volgende stap, het groeidocument wordt aangevuld en de vervolgaanpak wordt minimaal 6-8 weken uitgevoerd, rekening houdend met onderwijs- behoeften en haalbaarheid. Wanneer we op dit niveau al merken dat de leerling de einddoelen van groep 8 niet gaat halen, wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld door ib-er en groepsleerkracht. Ouders en consultatieve leerlingbegeleider worden hiervan op de hoogte gesteld. Indien nodig bespreekt de IB-er op dit niveau al de leerling met de clb-er. De IB-er noteert dit in het groeidocument en nodigt ouders uit voor een gesprek. In dit gesprek wordt aan ouders om toestemming gevraagd om hun kind met de clb-er te bespreken.

-Groeidocument bespreken

-Kind gesprekken

-Kind plannen (ihp’s)

-OPP(indien nodig)

Niveau 4a:

Extra ondersteuning

OT-overleg

-Aanvraag interventie bij bestuur

 

Hebben de aanpassingen in aanbod of aanpak niet voldoende effect, dan wordt de leerling  in het OT besproken, als ouders hier toestemming voor gegeven hebben. Ouders en groepsleerkracht worden uitgenodigd om bij het gesprek met de clb-er aanwezig te zijn. De adviezen uit het gesprek worden gebruikt om een nieuw plan van aanpak te schrijven. Het groeidocument wordt verder aangevuld  en te nemen acties worden toegevoegd.

-groeidocument bespreken

-kind gesprekken

-OPP

-Kind plan (ihp’s)

Niveau 4b

Extern onderzoek

Aanvraag interventie /arrangement bij bestuur

Tijdens het overleg kan ook besloten worden om (met toestemming van  ouders)een observatie door de clb-er te laten doen of om de leerling bij het Onderwijsloket of andere instantie aan te melden voor onderzoek.

-Groeidocument

-kind gesprekken

kind plannen (ihp’s)

-OPP’S

Niveau 5:

Bovenschoolse ondersteuning

Mocht na onderzoek blijken dat De Vuurtoren niet  tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling ,dan wordt na overleg met ouders de  een tlv voor de leerling aangevraagd. Bij een positieve beschikking is het de taak van de school om ouders te begeleiden in het verwijzingstraject.

-Groeidocument

-OPP

-TLV

Niveau 6:

Speciaal Onderwijs

De warme overdracht naar het speciaal onderwijs vindt op dit niveau plaats.  

 Persoonsbescherming/Privacy

Op de Vuurtoren zijn alle gegevens opgenomen in het leerling dossier. Naast de administratieve gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en het Burgerservicenummer, gaat het om de gegevens die nodig zijn voor het volgen van de onderwijsontwikkeling.

Ook houden we gegevens bij over het welzijn en de gezondheid van de leerlingen. Dat kunnen gegevens zijn die de school zelf heeft verzameld of die ons door anderen zijn verstrekt.

Het spreekt vanzelf dat deze gegevens juist moeten zijn. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen inzage in het dossier vragen, om eventuele verbeteringen of aanvullingen aan te kunnen brengen. Wanneer u inzage wilt in het dossier, kunt u een afspraak maken met de directie van de school.

De gegevens zijn toegankelijk of worden verstrekt aan diegenen waarin de wet dit toestaat of verplicht stelt of als de ouder(s)/verzorger(s) daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. Binnen de school zijn de gegevens toegankelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Dat zijn de directie, de leerkrachten, de logopedisten, de leden van de commissie van begeleiding, de onderwijsassistenten en de medewerkers van de administratie van de school.

Overdracht van gegevens naar derden of naar een andere school wordt alleen gedaan wanneer ouder(s)/verzorger(s) daarmee instemmen.

De dossiers bevinden zich in dossierkasten in een afgesloten ruimte

Om de ondersteuningsbehoefte beter in kaart te brengen maken we gebruik van:

Groepsoverzicht

Twee keer per jaar (na de afname van de citotoetsen) maken wij een groepsoverzicht. Wat staat er in dit groepsoverzicht? – Citoscores – Mate van groei (is deze als verwacht?) – Mate van gedijen (gedrag) – Verwijzing naar methoderegistratie bij hiaten in kennis en vaardigheden – Specifieke onderwijsbehoeften (heeft het kind iets bijzonders nodig?) – Handelingsgerichte gegevens (wat zijn vanuit het kind gezien belemmerende en stimulerende factoren?) Alle leerlingen staan in dit groepsoverzicht, op volgorde van hoge naar lage scores. Zo bepalen wij de middenmoot. Dit om het onderwijsaanbod vorm te kunnen geven vanuit een basisaanpak met aanvullingen voor de hoger en lager scorende kinderen. De middenmoot gebruiken we om de zwaarte van de basisaanpak te bepalen.

Groeidocument

Naast het opstellen van een groepsoverzicht werken we met het groeidocument. Wanneer de leerkracht iets bijzonders signaleert in de ontwikkeling van uw kind en de reguliere aanpak in de klas met wat kleine aanpassingen niet voldoende aansluit, vullen we het groeidocument aan. Dit document beschrijft wat uw kind nodig heeft en op welke manier we werken aan de ontwikkeling van het kind. Daarnaast evalueren we samen met ouders. Dit document zorgt ervoor dat de ontwikkeling van het kind gevolgd kan worden door de leerjaren heen en dat er continuïteit zit in ons aanbod.

Ontwikkelingsperspectief

Als we zien dat een leerling op basis van een intensieve aanpak binnen ons ‘reguliere’ aanbod niet de doelen van groep 8 behaalt gaan we over tot een opstellen van een OPP. We streven ernaar het OPP in samenwerking met ouders en kinderen op te stellen.