School in Verbinding

Wat is een school in verbinding?

Een school in verbinding is een samenwerkingsverband tussen organisaties uit de sectoren onderwijs, welzijn, kinderopvang, cultuur, sport en zorg, die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten.

Ons doel is het verbeteren van ontwikkelingskansen van het kind. Het is duidelijk hoe er gewerkt wordt en waarom er zo gewerkt wordt. In onze pedagogische visie die we ontwikkelen t.a.v. scholen in verbinding staan afspraken op papier. Deze bieden goede richtlijnen voor het pedagogisch handelen in de praktijk. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

  • De doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen;
  • Het verbinden van binnen- en buitenschools leren;
  • Een goede balans tussen effectieve werkwijzen en participatie en sociale competenties van kinderen.

Ouders zijn binnen onze school een belangrijke groep. Zij vervullen de meest essentiële rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Elke ouder wil het beste voor zijn- of haar kind en is daarom gemotiveerd om zich in te zetten voor zijn of haar ontwikkeling.

Ondersteuning bij het opvoedproces en betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen stimuleert de ontwikkeling. Wij willen uiteindelijk dat alle betrokkenen, kinderen, ouders en professionals een gezamenlijk gevoel t.a.v. scholen in verbinding gaan delen.

Schoolkeuzes t.a.v. scholen in verbinding 2019-2020

Actieve leefstijl 

Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl van kinderen op basisscholen met het doel kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen en bewegingsarmoede preventief te bestrijden. (pedagogische) afstemming binnen- en buiten school, zodat ieder kind op een bij hem/haar passende manier kan bewegen, op een voor het kind geschikte plek.

Het is wenselijk om de sportieve activiteiten zoals nu georganiseerd door de vakgroep te blijven voortzetten. Te denken valt aan voetbal, korfbal en handbal.

Fairplay is hierbij een groot goed en ook ouders worden nu op een andere manier betrokken bij sportactiviteiten. Wij doen met een aantal sporttoernooien mee en willen kinderen de mogelijkheid geven om hiervoor extra te oefenen.

Daarnaast gaan wij aan de slag met Spelen op pleinen. Verstoppertje, hinkelen, voetballen, spelen op straat is van alle tijden. Voor kinderen en jongeren is het heel belangrijk dat zij buiten kunnen spelen en zelfstandig mobiel kunnen zijn. Dat verhoogt de kwaliteit van het leven en is onmisbaar voor een evenwichtige ontwikkeling. Spelend op straat staan kinderen in contact met het leven van alle dag. Wij willen samen met de andere scholen in de wijk zorgdragen voor deze mogelijkheid. In de eerste instantie tijdens de reguliere pauze, later ook na schooltijd.

Onderwijs 

Leerlingen kunnen wat extra ondersteuning gebruiken op gebied van (begrijpend) lezen en woordenschat. We doen daarom dit jaar wederom mee met De Bibliotheek op school.

Bibliotheek op school is een educatieve aanpak voor het basisonderwijs die zich richt op leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid.

Boekenpret

We maken hierbij gebruik van Boekenpret. Dit is een methode om jonge kinderen en ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het (lees) onderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers.

Ik lees door 

We willen dit jaar wederom wat doen aan de zomerdip bij lezers in groep 3 en 4. Technisch lezen vraagt dagelijks instructie en oefening. In groep 3 en 4 wordt daar veel tijd aan besteed. Uit onderzoek blijkt dat de technische leesvaardigheid van de leerlingen in de zomervakantie terugloopt doordat niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat de leerlingen bij de start in de nieuwe groep slechter lezen dan voor de zomervakantie. We noemen dit de zomerdip. Vooral voor de zwakkere lezers is het daarom van groot belang in de zomervakantie dagelijks te lezen om de leesvaardigheid te onderhouden. Flevomeer Bibliotheek heeft daarom, in samenwerking met een aantal leerkrachten, een speciale rugzak samengesteld om het lezen tijdens de vakantie te stimuleren. De rugzak wordt door de groepsleerkracht meegegeven aan de ouders. De bedoeling is dat de leerkracht tijdens een individueel gesprek met de ouder, of tijdens een groepsbijeenkomst, duidelijke uitleg geeft over het gebruik van de tas. Na de vakantie kan aan de leerling het “Ik lees door diploma” worden uitgereikt.

Maandelijkse themacollecties

Elke groep leent maandelijks een themacollectie. De thema collectie sluit aan op een thema dat op dat moment centraal staat. Naast de boeken die kinderen lenen uit de schoolbibliotheek kan er gelezen worden in de boeken vanuit deze collectie.

 

Beleidsplan lezen en leescoördinator

Door de leescoördinator is een leesplan geschreven. De leescoördinator neemt samen met de andere leescoördinatoren uit Lelystad deel aan een jaarlijkse bijeenkomst waar verschillende onderwerpen m.b.t. lezen aan de orde komen.

Advies en informatie aan ouders en team 

De leescoördinator houdt het team op de hoogte van vernieuwingen.

Daarnaast is iedere leerling automatisch lid van de bibliotheek en kan iedere leerkracht een collectie boeken ophalen.

Cultuur

We verbinden binnenschools leren met buitenschools leren het komend schooljaar door middel van het koppelen van Wereldoriëntatie aan een museumbezoek en door activiteiten als zang, dans en drama te koppelen aan taal/woordenschat. Ook maken we gebruik van de expertise van de KUBUS en diverse musea.