School in Verbinding

Samen met de andere basisscholen in de Zuiderzeewijk (De Ichthus en De Laetare) vormen wij een School In Verbinding.

Wat is een school in verbinding?
Een school in verbinding is een samenwerkingsverband tussen organisaties uit de sectoren onderwijs, welzijn, kinderopvang, cultuur, sport en zorg, die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten.

Ons doel is het verbeteren van ontwikkelingskansen van het kind. Het is duidelijk hoe er gewerkt wordt en waarom er zo gewerkt wordt. In onze pedagogische visie die we ontwikkelen t.a.v. scholen in verbinding staan afspraken op papier. Deze bieden goede richtlijnen voor het pedagogisch handelen in de praktijk. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

• De doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen;
• Het verbinden van binnen- en buitenschools leren;
• Een goede balans tussen effectieve werkwijzen en participatie en sociale competenties van kinderen.

Ouders zijn binnen onze school een belangrijke groep. Zij vervullen de meest essentiële rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Elke ouder wil het beste voor zijn- of haar kind en is daarom gemotiveerd om zich in te zetten voor zijn of haar ontwikkeling.
Ondersteuning bij het opvoedproces en betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen stimuleert de ontwikkeling. Wij willen uiteindelijk dat alle betrokkenen, kinderen, ouders en professionals een gezamenlijk gevoel t.a.v. scholen in verbinding gaan delen.

Schoolkeuzes t.a.v. scholen in verbinding 2016-2017

Actieve leefstijl Het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl van kinderen op basisscholen met het doel kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen en bewegingsarmoede preventief te bestrijden. (pedagogische) afstemming binnen- en buiten school, zodat ieder kind op een bij hem/haar passende manier kan bewegen, op een voor het kind geschikte plek.

Het is wenselijk om de sportieve activiteiten zoals nu georganiseerd door de vakgroep te blijven voortzetten. Te denken valt aan voetbal, korfbal, beachvolleybal en deelname aan de zeebodemloop.

Fairplay is hierbij een groot goed en ook ouders worden nu op een andere manier betrokken bij sportactiviteiten. Wij doen met een aantal sporttoernooien mee en willen kinderen de mogelijkheid geven om hiervoor extra te oefenen.

Onderwijs Leerlingen kunnen wat extra ondersteuning gebruiken op gebied van (begrijpend) lezen en woordenschat. We doen daarom dit jaar wederom mee met De Bibliotheek op school.

Bibliotheek op school is een educatieve aanpak voor het basisonderwijs die zich richt op leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid.

Boekenpret
We maken hierbij gebruik van Boekenpret. Dit is een methode om jonge kinderen en ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het (lees) onderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers.

Ik lees door We willen dit jaar wederom wat doen aan de zomerdip bij lezers in groep 3 en 4. Technisch lezen vraagt dagelijks instructie en oefening. In groep 3 en 4 wordt daar veel tijd aan besteed. Uit onderzoek blijkt dat de technische leesvaardigheid van de leerlingen in de zomervakantie terugloopt doordat niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat de leerlingen bij de start in de nieuwe groep slechter lezen dan voor de zomervakantie. We noemen dit de zomerdip. Vooral voor de zwakkere lezers is het daarom van groot belang in de zomervakantie dagelijks te lezen om de leesvaardigheid te onderhouden. Flevomeer Bibliotheek heeft daarom, in samenwerking met een aantal leerkrachten, een speciale rugzak samengesteld om het lezen tijdens de vakantie te stimuleren. De rugzak wordt door de groepsleerkracht meegegeven aan de ouders. De bedoeling is dat de leerkracht tijdens een individueel gesprek met de ouder, of tijdens een groepsbijeenkomst, duidelijke uitleg geeft over het gebruik van de tas. Na de vakantie kan aan de leerling het “ Ik lees door diploma” worden uitgereikt.

Beleidsplan lezen en leescoördinator Door de leescoördinator is een leesplan geschreven en de leesconsulent begeleidt de lees coördinator bij de uitvoering van hetgeen is vastgelegd. Zij maken samen deel uit van een netwerk waarin meerdere coördinatoren participeren.

Advies en informatie aan ouders en team Er wordt een ouderavond georganiseerd waar het belang van lezen wordt besproken. De lees coördinator houdt het team op de hoogte van vernieuwingen.

Monitoren Meten is weten. Er worden gegevens verzameld over:

• het leen en leesgedrag van leerlingen;
• de leesmotivatie van kinderen;
• het lees bevorderend gedrag van leerkrachten.
• Dit is inzichtelijk voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Daarnaast is iedere leerling automatisch lid van de bibliotheek en kan iedere leerkracht een collectie boeken ophalen.
Kinderen uit groep 3 en 6 brengen een bezoek aan de bibliotheek en krijgen een rondleiding.

Cultuur
We verbinden binnenschools leren met buitenschools leren het komend schooljaar door middel van het project “culturele haven”

Zodra er weer nieuwe activiteiten zijn krijgen de kinderen de inschrijfformulieren mee. De activiteiten zijn leuk, leerzaam én goedkoop.

Stimuleer uw kinderen dus vooral om hier aan mee te doen!