Ouderraad

Vrijwillige ouderbijdrage

Ook dit jaar worden weer de nodige activiteiten in en rond de school georganiseerd waarvoor het rijk of de gemeente geen geld beschikbaar stelt. De ouderraad vindt die activiteiten toch de moeite waard; het gaat om onder andere de volgende activiteiten: Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Eindejaarsmaaltijd, Voorjaarsontbijt, Koningsdag, School sporten zoals handbal, korfbal, voetbal, sportdag of survival, spelletjes dag, musical en afscheid groep 8. Het zijn activiteiten die niet meer weg zijn te denken op school en die niet meer kunnen doorgaan als er geen ouderbijdrage wordt ontvangen. De oudergeleding van de MR van De Vuurtoren heeft de ouderbijdrage over 2017 – 2018 vastgesteld op het volgende bedrag: € 13 per leerling per jaar. In de jaarvergadering van de ouderraad in september/oktober 2018 wordt het bedrag over 2018-2019 vastgesteld. De wet schrijft voor dat de oudergeleding MR uw instemming moet vragen met deze bijdrage en dat we u er tevens op dienen te wijzen dat u niet verplicht bent om de bijdrage te betalen. Echter, u kunt geen aanspraak maken op deelname van uw kind aan de door de MR betaalde activiteiten na schooltijd als u ervoor kiest de ouderbijdrage niet te betalen. Natuurlijk is het wel jammer als uw kind niet kan deelnemen aan de verschillende activiteiten buiten schooltijd. Het wel of niet betalen van de ouderbijdrage zal geen enkele invloed hebben op de wijze waarop uw kind aan het reguliere onderwijs programma deelneemt. Het is wel van belang dat de ouderbijdrage vóór december wordt voldaan, dus voordat de meeste activiteiten die vanuit de ouderbijdrage bekostigd worden plaatsvinden.

Betaling 
De betaling van de ouderbijdrage dient vóór 1 december 2018 te zijn voldaan, omdat de ouderraad tijdig inzicht moet hebben in de financiële ruimte voor de bekostiging van de verschillende activiteiten. Als er onvoldoende financiën zijn, kan het gebeuren dat bepaalde activiteiten niet kunnen doorgaan.

Voor de MR oudergeleding is het belangrijk zicht te hebben op hoeveel geld er voor de verschillende activiteiten ter beschikking is.
U kunt het geld contant betalen bij de administratie of storten op rekeningnummer NL41INGB0002547084  t.n.v. ouderraad o.b.s. De Vuurtoren te Lelystad.

Zonder uw medewerking zijn deze extra activiteiten voor uw kind niet mogelijk.