MR

Vanaf 1 januari 2007 hebben we een nieuwe wet voor medezeggenschap, de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) Deze wet maakt versterking van medezeggenschap mogelijk in het basis- en speciaal onderwijs en in het voortgezet onderwijs.

Samenstelling medezeggenschapsraad (MR)
In het basisonderwijs (bo) bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.

Taken medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet geldt voor alle vormen van onderwijs, behalve voor het hoger onderwijs (ho).

Instemmingsrecht onderwijs
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

 In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Zoals elke school heeft ook onze school een medezeggenschapsraad. Hierin zijn zoals het hoort zowel ouders als team vertegenwoordigd. De ouders en de teamleden worden voor drie jaar gekozen. De verkiezingen van de oudergeleding vindt plaats in oktober, die van de teamleden in augustus. De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan. De medezeggenschapsraad onderhoudt contact met de directie en ouders. Onderaan deze pagina kunt u de samenstelling terug vinden.

Verwijzing naar het huidige reglement voor de GMR en MR Zowel de MR als de GMR zijn in het bezit van reglementen. Beiden zijn aanwezig op school. Afgesproken is dat de directeur aanwezig is tijdens de MR vergaderingen om uitleg en/of advies te kunnen geven daar waar nodig.

De medezeggenschapsraad heeft als belangrijkste taak de directie van de school zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen. De MR is dus de plaats om mee te denken en mee te praten over belangrijke zaken die zich binnen de school afspelen.

Er wordt ongeveer 1x per maand vergaderd op een maandag van 19.30 – 21.30 uur. Deze vergaderingen vinden plaats op de vestiging van ‘OBS De Vuurtoren’, Middelgronden 17.
De vergaderingen vinden plaats op de volgende dagen (schooljaar 2018-2019):

Vanuit het team zijn nu de volgende personen lid van de MR:

  • Petra Smit
  • Bianca Runhart
  • Lizette van der Meer

Vanuit de ouders hebben we drie leden:

  • Mehmet Acun (heeft een dochter in groep 6)
  • Falco de Ruijter (heeft een dochter in groep 1-2a en een zoon in groep 1-2b)
  • Mark van Haandel (heeft een dochter in groep 7)

Het is voor ieder lid van de MR mogelijk een cursus te volgen, die beter inzicht geeft in de werkzaamheden, rechten en plichten van de MR.

Bent u die moeder, vader of verzorger die zich beleidsmatig wil inzetten voor de school waar uw kind met zoveel plezier naar toe gaat? Graag willen wij u dan vragen zich verkiesbaar te stellen tijdens verkiezingen als lid van de MR van ‘OBS De Vuurtoren’.

Wilt u meer weten over de MR dan kunt u contact opnemen met één van de hierboven genoemde personen.