MR

Vanaf 1 januari 2007 hebben we een nieuwe wet voor medezeggenschap, de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) Deze wet maakt versterking van medezeggenschap mogelijk in het basis- en speciaal onderwijs en in het voortgezet onderwijs.

Samenstelling medezeggenschapsraad (MR)
In het basisonderwijs (bo) bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.

Taken medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet geldt voor alle vormen van onderwijs, behalve voor het hoger onderwijs (ho).

Advies- en/of instemmingsrecht onderwijs
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben advies- en/of instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Zoals elke school heeft ook onze school een medezeggenschapsraad. Hierin zijn zoals het hoort zowel ouders als team vertegenwoordigd. De ouders en de teamleden worden voor drie jaar gekozen. De verkiezingen van de oudergeleding vindt plaats in oktober, die van de teamleden in augustus. De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan. De medezeggenschapsraad onderhoudt contact met de directie en ouders. Onderaan deze pagina kunt u de samenstelling terug vinden.

Verwijzing naar het huidige reglement voor de GMR en MR Zowel de MR als de GMR zijn in het bezit van reglementen. Beiden zijn aanwezig op school. Afgesproken is dat de directeur aanwezig is tijdens de MR vergaderingen om uitleg en/of advies te kunnen geven daar waar nodig.

De medezeggenschapsraad heeft als belangrijkste taak de directie van de school zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen. De MR is dus de plaats om mee te denken en mee te praten over belangrijke zaken die zich binnen de school afspelen.

Er wordt ongeveer 1x per maand vergaderd op een maandag van 19.30 – 21.30 uur.

Vanuit het team zijn nu de volgende personen lid van de MR:

  • Sharon
  • Bianca
  • Lizette

Vanuit de ouders hebben we drie leden:

  • Erwin(heeft een zoon in groep 2 en een zoon in groep 5)
  • Falco(heeft een dochter en een zoon in groep 3
  • Mark(heeft een dochter in groep 8)

Het is voor ieder lid van de MR mogelijk een cursus te volgen, die beter inzicht geeft in de werkzaamheden, rechten en plichten van de MR.

Wilt u meer weten over de MR dan kunt u contact opnemen met één van de hierboven genoemde personen.