PBS

In de school gaan teamleden positief met leerlingen, ouders en elkaar om. Wij willen dat alle kinderen zich op school veilig en vertrouwd voelen. We leren kinderen respectvol om te gaan met zichzelf, elkaar en anderen in de school. Kinderen zijn te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig of stoer. Ook leren we dat het belangrijk is betrouwbaar te zijn, samen te kunnen werken en zelfvertrouwen te hebben. Zo creëren we met elkaar een fijne plek voor alle kinderen.

Wij creëren bovenstaande middels Positive-Behaviour-Support. Dit is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Er wordt gewaakt over de veiligheid van leerlingen, ouders en collega’s door middel van duidelijke gedragsregels en omgangsregels die zijn vastgelegd.  Naast de schoolregels hanteren we ook regels/gedragsverwachtingen per groep vanuit onze kernwaarden (veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen). Deze regels/gedragsverwachtingen worden opgesteld door leerkrachten en leerlingen samen en zijn vanaf de eerste week in het nieuwe schooljaar zichtbaar opgehangen in het lokaal. Onze leeromgeving is functioneel en ordelijk. Wij bevorderen het onderlinge respect bij de leerlingen en tonen in en taalgebruik respect voor de leerlingen. Wij stimuleren bij leerlingen de ontwikkeling van zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Petra is onze PBS coach en Bianca is gedragsspecialist. Samen met Melodie en Yvonne vormen zij de werkgroep PBS.

We hanteren op De Vuurtoren de vier kernwaarden veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen.  Dit dragen we als team uit door het goede voorbeeld te geven aan kinderen en ouders. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde. Wij doen een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen, leerkrachten en ouders. Samen zorgen we voor een fijne school en ieder draagt daar op zijn of haar manier aan bij. De leerkrachten spelen daarbij een grote rol. Zij scheppen samen met de kinderen voor een groot deel de sfeer. Leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie naar kinderen en zetten zich in om een positief contact te hebben met de kinderen en hun ouders. We accepteren geen brutale monden van kinderen onderling of van kinderen naar ouders/volwassenen, maar ook niet van ouders/volwassenen naar andere kinderen en naar leerkrachten en ook wij benaderen ouders/volwassenen en leerlingen met respect. We gaan meteen in gesprek als men zich niet aan de gemaakte en beschreven afspraken houdt. Dit doen we zowel met kinderen als met ouders/verzorgers of andere volwassenen. Een dergelijk gesprek kan plaatsvinden met een leerkracht, de IB-er of met de directie. Bij conflicten tussen kinderen zijn wij de mediator die objectief luistert naar de verhalen van leerlingen die een conflict met elkaar hebben. Door leerlingen te laten vertellen en inzien wat er gebeurd is, komen ze meestal zelf tot de oplossing van het conflict.

Om nog beter invulling te geven aan het pedagogisch klimaat maken we gebruik van de lessen “oplossing in de klas” van Zien in de Klas.  Deze lessen hebben als doel de sfeer in groepen te verbeteren en leerlingen daar mede verantwoordelijk voor te laten worden. Ook maken wij gebruik van  Kwink. Daarnaast brengen wij de leerlingen op sociaal emotioneel gebied in kaart met de SCOL en worden de SET, TFI en de Veiligheidsmonitor afgenomen in het kader van een onderzoek naar PBS. Wij voeren twee keer per jaar de gegevens in Scol in en maken dan een analyse. De werkgroep PBS gaat structureel aan het werk met de gegevens die uit deze analyse, de SET, de TFI en de Veiligheidsmonitor naar voren komen.

Soms komt het voor dat kinderen grenzen overschrijden. Wij hebben als team vastgesteld dat wij niet accepteren dat kinderen elkaar uitlachen, buitensluiten, schoppen, slaan, uitschelden of pesten enz. Ook verwachten we dat kinderen zorgvuldig omgaan met het materiaal in en om de school. Als kinderen de grens overschrijden zal de leerkracht het gedrag met de leerling en indien nodig ook met de ouders bespreken. Wij maken gebruik van een registratieformulier waarop wij opvallend gedrag noteren. Vanaf het schooljaar 2016-2017 is er afgesproken wat wij registreren, wanneer wij registreren, wanneer wij analyseren en zullen we aan de hand van de registratie ook vervolgstappen vastleggen. Het format van registratieformulier is terug te vinden in ons Veiligheidsbeleidsplan. Daarnaast hanteren wij sinds het schooljaar 2016-2017 ook ons gedragsprotocol.  Samen stellen wij indien nodig een leerlinggebonden plan op waarin vastgesteld wordt wat er moet gebeuren om het gedrag van een leerling te verbeteren. De leerkracht volgt samen met de ouders het kind tot het ongewenste gedrag is verdwenen. Mocht dit niet lukken dan volgt schorsing of verwijdering.