Ouderregiegroep

Sinds het schooljaar 2015-2016 is Lisette Drost (leerkracht op de Vuurtoren) onze coördinator ouderbetrokkenheid. Zij is voorzitter van de regiegroep ouderbetrokkenheid. Wij zijn nog op zoek naar ouders die willen deelnemen aan deze regie groep. Deze regiegroep bestaat uit ouders, leerkrachten en medewerkers van GO. Zij komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en bespreken de criteria. Kijken hoe we er nu voor staan en waar we naar toe willen daar waar het gaat om deze criteria.  Wilt u meer informatie of wilt u plaatsnemen in deze regiegroep dan kunt u terecht bij Lisette en Yvonne of de leerkracht van uw zoon of dochter.

 

De tien criteria zijn:

  1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.
  2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.
  3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.
  4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
  5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.
  6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.
  7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd informatie toe te voegen.
  8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen.
  9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting in dit criterium.
  10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school heeft het basisarrangement van de inspectie.

Wat doen we nog meer voor ouders:

U als ouders wordt een aantal keer per jaar geïnformeerd. Hetzij middels nieuwsbrieven hetzij middels bijeenkomsten waar men zal luisteren naar het advies en de ideeën die u mee wil geven aan de regie groep.

Daarnaast worden ouders middels Social Schools, ouderavonden, Vuurtorennieuws, de schoolgids en onze website op de hoogte gehouden van de actuele gang van zaken op De Vuurtoren.

Informatieavonden:
De exacte invulling van informatie avonden wordt nog in de regie groep besproken. Op dit moment ziet het er bij ons op school nog als volgt uit.

Wij starten het schooljaar met een startgesprek. U vertelt de leerkracht wie uw kind is en wat u denkt dat hij of zij nodig heeft. Wij vertellen wat wij van u denken nodig te hebben. Ook wordt er afgesproken met u wanneer en hoe u geïnformeerd wil worden en hoe wij geïnformeerd willen worden. Vier keer per jaar kunt u geïnformeerd worden over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Twee keer per jaar schriftelijk (een rapport/portfolio) en twee keer per jaar middels Leerling-Ouder-Leerkracht gesprekken. Het zijn korte gesprekken van ongeveer 15 minuten waarin zowel de ontwikkeling als de leerresultaten van de kinderen besproken worden. Daarnaast bieden wij de ouders dagelijks de gelegenheid om een tussentijdse afspraak te maken. Ook kunnen ouders wanneer zij dat op prijs stellen door inschakeling van groepsouders in contact komen met de leerkrachten en de directie.

Wilt u met ons meedenken en een bijdrage leveren aan het realiseren van de 10 criteria voor ouderbetrokkenheid 3.0 binnen onze school dan bent u van harte welkom in de regiegroep.

Nieuws

Geen berichten gevonden