Klimboom

De Klimboom is een centrum voor hulp aan kinderen die problemen hebben in het bewegen, de communicatie en het gedrag. Vanuit de Klimboom is Annemiek de kinderfysiotherapeut die kinderen die dat nodig hebben op de Vuurtoren kan behandelen.

Wat is kinderfysiotherapie en wanneer is dat nodig?
Motoriek is bij een kind een belangrijk middel om zichzelf en de omgeving te leren kennen. Kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek spelenderwijs. Meestal gaat dat goed en bijna onopgemerkt, maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af. Er kunnen op verschillende gebieden problemen ontstaan zoals in de ruimtelijke oriëntatie, de taalontwikkeling, het contact met leeftijdsgenootjes, tijdens de gymnastiek, en met de plaats in de groep. Ook kan dit leiden tot de ontwikkeling van een negatief zelfbeeld en het afnemen van het plezier in bewegen in spel en/of sport. Deze kinderen hebben meer nodig om een bepaalde vaardigheid te leren of om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven.

Kinderen die een kinderfysiotherapeut nodig hebben kunnen worden verwezen via de huisarts, medisch specialist, consultatiebureau-arts, de jeugdarts of op advies van school. Ook kunnen ouders hun kinderen op eigen initiatief aanmelden.

Aan de hand van de hulpvraag van het kind en/of de ouders en de onderzoeksgegevens stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op met doelen voor een bepaalde periode.
De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten zo dat het kind beter functioneert.