Arrangementsgroep

Het ene kind leert anders dan het andere. Daarom benaderen we ze op basis van wie ze zijn.
De meeste kinderen bij ons op school ontwikkelen zich prima met het reguliere onderwijsaanbod. Daarnaast zijn er kinderen die een aangepast programma krijgen. Dit zijn zowel kinderen voor wie het reguliere tempo net iets te hoog ligt als kinderen die juist meer (aan)kunnen en willen. Ook kan het programma aangepast worden, omdat zij een andere aansturing nodig hebben.
Wij volgen de ontwikkeling van onze kinderen intensief: via observaties, via analyse van het werk en de methodegebonden toetsen en door het voeren van gesprekken met de kinderen en de ouders. Daarnaast gebruiken wij de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. Ook nemen wij de adviezen van derden altijd mee in onze afweging. U kunt hierbij denken aan logopedisten, orthopedagogen enz. Als vast is komen te staan dat een kind gebaat is bij extra ondersteuning, dan wordt dat bij voorkeur verzorgd door de eigen, vertrouwde groepsleerkracht binnen de differentiatie in de groep.

Indien uw zoon/dochter echter meer zorg nodig heeft wordt hij/zij opgenomen in onze zeer brede zorgstructuur van de arrangementsgroep buiten de groep. Redenen hiervoor kunnen zijn dat uw zoon/dochter met de vakken rekenen en (begrijpend)lezen op andere niveaus moet werken dan de groepsgenootjes in de jaargroep of dat hij/zij een aparte leerlijn volgt voor deze vakken of wanneer hij/zij baat heeft bij een andere aansturing.
Met deze opzet zijn we in staat om kinderen veelal binnen het regulier onderwijs te ondersteunen daar waar andere scholen zonder deze specifieke opzet misschien zouden moeten verwijzen naar speciaal basisonderwijs. Deze kinderen kunnen zich over het algemeen bovendien beter ontwikkelen binnen het reguliere onderwijs. Soms is het doel dat deze kinderen op een nader te bepalen moment structureel weer aan het werk kunnen in hun eigen jaargroep, maar soms blijven ze de vakken rekenen en (begrijpend)lezen gedurende een langere tijd in de arrangementsgroep volgen. Voor elk kind wordt dit ieder jaar door de intern begeleider met ouders en groepsverantwoordelijke leerkracht afgestemd. Jolanda verzorgt vier dagen per week gedurende minimaal een half uur per vak de lessen aan deze kinderen.